Barklöst sträfse

Runt om i landet finns ett flertal unika växtarter som är hotade och anses vara rödlistade, det vill säga värda att bevara. I Luleå är glädjen stor då man lyckats rädda en av dem, den unika rödlistade undervattensväxten barklöst sträfse i Skurholmsfjärden.- På det hela taget mycket lyckade åtgärder anser jag, säger Gustav Johansson som står bakom rapporten om barklöst sträfse i Skurholmsfjärden.

Inför starten av projekt Östra Länkens arbete kring Skurholmsfjärden hade projektgruppen kännedom om en tidigare gjord inventering av området vid det nya parkområdet.
De visste att den rödlistade barklösa sträfsen påträffats i strandkanten och beslutade sig för att göra ytterligare en inventering för att se hur läget för växten var innan byggstart.
- Vi skickade ner dykare som gjorde inventeringen och fick även i uppdrag av Mark och miljödomstolen att göra en liknande inventering efter arbetets avslut, säger Mats Nordgren projektledare för Östra Länken.

Lyckat försök med bottenfryst sediment

I samverkan med vår projektpartner NCC kom vi fram till en lösning.
- Vi grävde upp bottenfrusen is där delar av sjöbotten och sträfsen var fastfrusna. Sedan flyttade vi isblocken utanför utfyllnadsområdet och lät naturen ha sin gilla gång med snösmältningen, vilket gjorde att sträfsen lade sig på botten av fjärden och lyckades återetableras sig på den nya platsen, säger en glad Mats Nordgren.

- Det är första gången jag har varit med om att man hanterat en sån här fråga på det vis som Luleå kommun gjorde och jag är imponerad över hur bra det gick, konstaterar Gustav Johannson, Vattenväxtexpert från Enköping.

Här, i bottenmassorna ligger den barklösa sträfsen infrusen och flyttas ut från det tilltänkta parkområdet ut på isen där man hoppas att den ska återetablera sig när våren gör sitt antåg i Skurholmsfjärden.

Här, i bottenmassorna ligger den barklösa sträfsen infrusen och flyttas ut från det tilltänkta parkområdet ut på isen där man hoppas att den ska återetablera sig när våren gör sitt antåg i Skurholmsfjärden.Flyttningen av sträfsen skedde under vintern 2014/2015.

Han tillägger dock att det lyckade resultatet i bottenfurset sediment möjligen kan bero på att växterna i norra Sverige är anpassade att överleva i vintrar med frusen botten och att han är osäker på om det hade gått lika bra om man flyttat vattenväxter i en miljö som inte har naturlig bottensfrysning.

- De grunda vattenområdena kring Norrbottenskusten är långt ifrån inventerade, säger Gustav Johansson som fortfarande ser möjlighet och behov av att göra nya insatser där man ganska säkert skulle hitta flertalet lokaler för hotade arter. - Länsstyrelsen i Norrbotten har dock påbörjat ett inventeringsprojekt för ökad kunskap om undervattensvegetationen i länet, vilket jag tycker är mycket positivt, avslutar Gustav Johansson.

Gustav Johansson som står bakom rapporten om barklöst sträfse har under flera års tid inventerat vattenväxter längs kust och sjö i Sverige. Han har arbetat som vattenväxtexpert de senaste 13 åren och doktorerade innan det i ekologisk botanik vid Uppsala Universitet.

Bakgrund

I projekt Östra länken första delatapper, längs Skurholmsfjärdens östra sida, har marken formats om. Ny parkmark har tillkommit genom utfyllnad i fjärden, och även lägre partier har anlagts för att skapa nya möjligheter till plantering av växter i fuktig miljö. I området har även en av de unika växterna som ingår i de rödlistade arterna i Sverige, barklöst sträfse, påträffats och projektet har tillsammans med experter genomfört ett åtgärdsprogram för hotade kransalger såsom just barklös Sträfse
(Chara braunii).

I Skurholmsfjärden har tre arter kransalger påträffats. Alla dessa saknar bark vilket innebär att de ser ut som grönt, genomskinligt glas.

I Skurholmsfjärden har tre arter kransalger påträffats. Alla dessa saknar bark vilket innebär att de ser ut som grönt, genomskinligt glas.

Barklöst Sträfse - rapporten

Barklöst sträfse som är upptagen i Rödlistan 2015 som sårbar (VU, ArtDatabanken 2015) är i dagsläget i Sverige noterad från nio lokaler mellan Luleå och Haparanda där det växer på grunt vatten i tämligen vågskyddade miljöer.

Läs mer om de unika kransalgerna i Skurholmsfjärden