Aktuella störningar Östra Länken

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Etapp 4C

Den 8 augusti 2016 inleddes arbetet med Östra Länken etapp 4C och vi började med att schakta och bygga ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. I arbetet ingår att lägga ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen.

På gång i området kring Svartövägen/Bodenvägen
2017-11-01 -- 2018- 05-30

November 2017: Vi arbetar vidare med kantstensläggning för trottoar i korsningen Midgårdsvägen/ Svartövägen mot Team Sportia. Schakt för fiber- och belysningskabel pågår och slutförs under månaden. Inkoppling av belysningsarmatur i området pågår. Fasadmontering på pumpstation P42 har påbörjats.
LLT:s Busshållplats Ålgatan, Skutviken återgår till ordinarie placering måndag
20 november.

December 2017: Gång- och cykelvägar i närområdet öppnas för användning.
Beklädnad av fasaden - nya pumpstationen P42 färdigställs.

Januari - mars 2018: Nya vatten-, dag- och avloppsledningar (va) vid gamla pumpstationen - P12 och Ålgatan. P12 är placerad vid sidan av Åke Eriksson Bil AB mot Bodenvägen. Pumpstationen P42 tas i bruk när gamla pumpstationen P12 riv. Det kommer att att bli trafikstörningar på Ålgatan.

April - maj 2018: Start: Start med VA-arbete på Trossgatan, Mjölkudden med trafikstörningar som följd.

Vägbelysning korsning Midgårdsvägen/Svartövägen

Leveransen av armaturen till vägbeslysningen längs Midgårdsvägen är försenad och vi hoppas få den monterad på plats vecka 47.

Lättat trafiktryck från november 2017

Trafiktrycket har lättat på Svartövägen men det kommer att bedrivas arbete på sträckan mellan Regionhuset och Bodenvägen ända fram till hösten 2018, säger John Stenman NCC.

Trafiktrycket har lättat på Svartövägen men det kommer att bedrivas arbete på sträckan mellan Regionhuset och Bodenvägen ända fram till hösten 2018, säger John Stenman NCC.

Det närmar sig vinter och med det kommer ett flertal byggarbeten att avslutas för säsongen. I Östra Länkens etapp 4 C som byggs i området kring Regionhuset och Mjölkudden har vägarna varit fullmatad med trafikinformation under det senaste halvåret. Men nu skymtar vi slutet och under november kommer ett flertal betongbarriärer och så kallade sergeanter,* de röda skyltarna med gula reflexstreck, att plockas undan.

- Vi rensar vi bort en hel del av anordningarna men det kommer fortfarande att bedrivas arbeten på området. Därför förblir Svartövägen tvåfilig ända fram till slutet av november, säger John Stenman, NCC. Arbetet som kvartsår längs sträckan är att byta och montera nya räcken på båda sidor av vägbanorna. I och med det tillkommer även visst mark- och återställningsarbete som genomförs så länge vädret tillåter.

Barriärren vid pumpstationen, korsningen Bodenvägen/Svartövägen, blir dock kvar till årskiftet då fasadbeklädnaden på byggnaden skall vara klar.

* Ordet sergeanter kommer från den militära gradbeteckningen för sergeanter och likheten med vinklarna på axeln. Det riktiga ordet är egentligen Sidomarkeringsskärm.

Svartövägen sträckan Regionhuset/Bodenvägen
2017-11-01 -- 2018- 09-01

Pågående och kommande arbeten i etapp 4C projekt Östra Länken.Etappen beräknas vara klar i sin helhet hösten 2018

Pågående och kommande arbeten i etapp 4C projekt Östra Länken. Etappen beräknas vara klar i sin helhet hösten 2018.

Nu är arbetet klart med nedläggning av VA-ledningar i Östra Länkens etapp 4 C som går in mot Skutvikens industriområde från Svartövägen till/från Midgårdsvägen/Delfingatan vilket innebär att Midgårdsvägen den 3 november öppnades för genomfart till/från Svartövägen och trafikflödet i området förbättrades.

Nu pågår markarbeten kring korsningen och till försommaren 2018 justeras och asfaltera gång- och cykelvägar.

Nu läggs sista handen med kantsten vid refugen på Midgårdsvägen innan vägen öppnas för genomfart till/från Svartövägen. Här ses Julia Hjalmarsson, Alexander Gabrielsson och Axel Simu-Müller.

Här ses Julia Hjalmarsson, Axel Simu-Müller och Alexander Gabrielsson lägga sista handen med kantsten vid refugen på Midgårdsvägen.

Vi öppnar korsningen för trafik 1 november men trafikljusen kommer inte att vara igång vilket innebär att det är väjningsplikt som gäller ut från Midgårdsvägen. Senast nästa vecka skall vi ha igång trafikljusen i korsningen.

Det är väjningsplikt som gäller i korsningen Midgårdsvägen/Svartölededen tills trafikljusen är på plats och igång.

Montering vägräcke
2017-11-01 -- 2017-11-30

Längs med Svartövägen kommer arbete med att slå vägräcken att pågå fram till slutet av november vilket innebär att vägbanan längs Svartövägen fortsättningsvis smalnas från fyra vägbanor till två. Sträckan som berörs gäller från korsningen Gammelstadsvägen fram till korsningen vid Bodenvägen.

VA-arbete Trossvägen - Mjölkudden
2017-03-01 -- 2017-11-30

Första veckan i mars påbörjades nedläggningen av nya VA-ledningar i gång– och cykelväg in/ut mot Trossvägen från Bodenvägen sett. Den gc-vägen öppnas i slutet av november.

Gång- och cykelvägen mellan Mjölkuddsbanken och Trossvägen är delvis stängd för genomfart.
Vi hänvisar till närmaste gc- väg parallellt med Mjölkuddsvägen.(markerad med grönt på kartan)

Arbetet innebär att vi schaktar och fyller för nya ledningar och det kommer
att vara byggtrafik i området under perioden. Se därför till att barn och djur inte vistas i dess närhet.

VA = Vatten- och avloppsledning. GC = Gång- och cykel

Arbetet med etapp 4 A och etapp 4B färdiga

Östra Länkens etapp 4A och 4 B påbörjades hösten 2014 och färdigställdes och invigdes i september 2017.

Trafikstörningarna i etapp 4 C kommer att vara märkbara under hela arbetstiden fram till vintern 2018. Projektledningen hoppas på förståelse och uppmanar trafikanter att visa hänsyn till varandra och anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
Respektera även arbetarna i området och se upp för tung trafik som kör till och från arbetsplatserna

Räkna med långa köer längs Svartövägen fram till hösten 2017. Foto: Per Pettersson

Kontakt

Har du frågor var vänlig kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på telefonnummer 0920-45 44 44

Projektledare: Max Havama, 0920-45 70 32, max.havama@lulea.se
Projektkommunikatör: Eva Sundgren 070 338 96 95
Platschef: Erik Sandström, NCC, 070 510 60 91