Aktuella störningar Östra Länken

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Se även: Övriga trafikstörningar.
Alternativt: Vattenavstängningar - störningar
Planerade VA- arbeten.
Kronanområdet Aktuella störningar
Porsöbergets Industriområde Projekt Risslan

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

 

På gång i projektet

 

Halvtidsrapport avstängning Haparandavägen

Augusti 2019

Nu går bygget av de nya rondellerna längs Haparandavägen in i halvtid. Tidplanen håller och resterande arbeten ska hålla tempot för att hinna slutföras innan den planerade öppningen av vägen i slutet av oktober. Projektledarna för arbetet med Risslan och Östra Länken är nöjd med genomfört jobb.–Det har flutit på fint, över förväntan faktiskt. Mycket tack vare att vi har haft hela vägen avstängd så att vi kunnat arbeta koncentrerat, säger de.

Projektledare Ingvar Mosesson, Luleå kommun och platschef Axel Simu Mûller, NCC är nöjd med att ha hållit tidplanen för arbetet med första halvan av Östra Länkens etapp 4 F.

Projektledare Ingvar Mosesson, Luleå kommun och platschef Axel Simu Mûller, NCC är nöjd med att ha hållit tidplanen för arbetet med första halvan av Östra Länkens etapp 4 F.

Det är två stora projekt som arbetar längs Haparandavägen just nu. Östra länken som är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas.

Och Risslan som är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs för Luleå nya räddningsstation och ÅVC-Återvinningscentral, samt därtill hörande uppfartsvägar.

Vy över trafikplatsen vid Midgårdsvägen/Banvägen mot Porsön

Vy över trafikplatsen vid Midgårdsvägen/Banvägen mot Porsön

I dessa båda projekt anläggs dessutom två cirkulationsplatser längs vägen och det är dom som skapat mest störningar för allmänheten. Vägen stängdes av för fordonstrafik den 6 maj och Luleåborna har sedan dess varit tvungen att välja alternativa vägar mellan Mjölkuddsrondellen och Porsörondellen. Vägen mellan handelsområdena på Skutviken och Notviksstan har varit och kommer även fortsättningsvis att vara öppen. Räkna dock med mer köer under de kommande månaderna då arbetet kring rondellen intensifieras.

Refugerna är på plats på vägen upp mot Mjölkuddsrondellen.

Refugerna är på plats på vägen upp mot Mjölkuddsrondellen.

Cirkulationsplatsen mellan Banvägen och Midgårdsvägen tar form.

Cirkulationsplatsen mellan Banvägen och Midgårdsvägen tar form.

 Östra Länken

Vad gäller projekt Östra Länken har arbetet med nedläggning och framdragning av vatten- och avloppsledningar genomförts parallellt med bygget av trafikplatsen. Där har arbetet handlat om att bygga refuger, belysningsfundament, rondell, gång- och cykelväg, farthinder och busshållplatser.Nu återstår inkoppling av de nya ledningarna mot befintligt system, fortsatt ledningsdragning, färdigställande av ytskikt så som beläggning, kantsten och gräsytor. Vidare ska belysning, trafikskyltar och busskurer monteras. Arbete i stort kommer att vara klart inför öppningen men vissa ytskiktsarbeten är planerade till nästa år. Det innebär fortsatt vissa trafikstörningar, men Haparandavägen kommer då att hållas öppen under de arbetena.

Haparandavägen hålls stängd till sista oktober.

Haparandavägen hålls stängd till sista oktober.

Risslan

I projektet Risslan har under sommaren färdigställts omfattande kabelarbeten, samt upprustning av cykeltunneln i anslutning till den nya rondellen. Befintlig busshållplats i norrgående riktning var placerad i den nya rondellen men är nu flyttad ca 150 m norrut, och står nu mittemot hållplatsen i södergående riktning.

Uppfarten mot Luleå nya Räddningsstation och ÅVC tar form.

Uppfarten mot Luleå nya Räddningsstation och ÅVC tar form.

Beläggning samt montage av belysning pågår under v.34. I början av v.35, det vill säga efter den 26 augusti, släpps busstrafiken upp på Haparandavägen genom den nya rondellen. Anledningen är att projektet ska göra åtgärder på Depåvägen. Kvarstående arbeten är att montera delar av vägräcket, återställning av sidoytor samt utsmyckning i rondellen.

Den nya cikulationsplatsen längs Haparandavägen tas i bruk för genomfartstrafik och underlättar passage till och från verksamhetsområdena på Lilla Mjölkuddsberget.

Den nya cikulationsplatsen längs Haparandavägen tas i bruk för genomfartstrafik och underlättar passage till och från verksamhetsområdena på Lilla Mjölkuddsberget.

När Haparandavägen öppnas för allmänheten igen i oktober ska rondellen i projektet Risslan vara helt färdig för att inte orsaka vidare trafikstörningar 2020.

 

Trafikstörningar Spantgatan
Juni - oktober 2019

Vägarbete Spantgatan Juni - oktober 2019. Arbetet pågår löpande med start från Mjölkuddstjärnen mot Alcatraz. Avspärrningarna och återvänsdgränden flyttas vartefter arbetet går framåt. Följ skyltning på plats.

Vägarbete Spantgatan Juni - oktober 2019. Arbetet pågår löpande med start från Mjölkuddstjärnen mot Alcatraz. Avspärrningarna och återvänsdgränden flyttas vartefter arbetet går framåt. Följ skyltning på plats.

Östra Länken drar västerut och projektet kommer under sommaren att arbeta med att lägga ned VA-ledningar längs Spantgatan. Det innebär att infart till fastigheterna endast kommer att vara öppen från ett håll. Endera är det öppet från Bodenhållet, det vill säga infart via uppfarten förbi XL-bygg eller så kommer infarten gå upp vid Nordsjö färg.

Arbetsområdet är ca 300 meter. Följ trafikskyltar på plats.

Parkering längs Spantgatan blir begränsad. Nyttja fastighetsparkeringar i möjligaste mån. Även för vändning av fordon och utfart åt det håll du kom in från.

Se upp för byggtrafik Bodenvägen/Väg 97 i höjd med Mjölkuddsrondellen
2019-05-04 -- 2019-10-31

Vi arbetar i området kring Mjölkuddsrondellen och bedriver jobb på båda sidorna av vägen därför avskärmar vi arbetsområdet från vägbanan med betongbarriärer. Dessa bör dock inte inskränka på körbanorna i nämnbar utsträckning.

Notera dock att stora maskiner och lastbilar vistas i området till eller från arbetsplatserna.

Charlie Klasson, arbetsledare för gata inom projekt Östra Länken i arbete längs Bodenvägen/Väg 97.

Charlie Klasson, arbetsledare för gata inom projekt Östra Länken i arbete längs Bodenvägen/Väg 97.

Haparandavägen stängs mellan Mjölkuddsrondellen
och Porsörondellen
2019-05-06 kl 05.00 – 2019-10-31

 

Projekt Risslan och Östra Länken har flyttat fram den planerade avstängningen från den 23 april till den 6 maj. De vill nämligen inte orsaka mer trafikstörningar i området kring COOP Arena om Luleå Hockey skulle klara sig ända fram till final i SHL och det fram tills dess kommer att vara mer än fullsatt i hallen.

 

Våren är snart här och tjälen på väg att gå ur backen. Det innebär förutom värme och grönska även att byggprojekten i Luleå drar igång på fullt allvar.
Två av de största projekten, Risslan och Östra Länken, som redan nu märks av i trafikmiljön längs Haparandavägen och Bodenvägen kommer inom kort ge upphov till mer omfattande trafikstörningar då Haparandavägen klockan 05.00 måndag den 6 maj delvis stängs för genomfart av för trafik ända fram till och med oktober 2019. Och då blir i stort sett alla trafikanter blir berörda.

BYGGPROJEKT LULEÅ

  • Östra Länken - Etapp 4F
  • Risslan - Lilla Mjölkuddsberget

Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas.

Risslan är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs för en ny station för Räddningstjänsten, SOS Alarm och ÅVC-Återvinningscentral.

Under byggtiden märks projekten med sin närvaro i de trafikstörningar vi orsakar. Men det vi lämnar efter oss är bättre trafiklösningar och ett nytt vatten- och avloppsystem som ska fungera i minst 100 år framöver.

TRAFIKSTÖRNINGAR 6 maj - t.o.m. oktober 2019

Tack vare att vi samverkar i olika projekt och med olika aktörer har vi minimerat vår närvaro längs de mest trafikerade lederna. Det innebär att arbetet med Östra Länken och den nya Räddningstjänsten på Mjölkuddsberget genomförs samtidigt. Dessutom passar Luleå Energi och andra ledningsägare på att lägga ned utrustning under vägarna medan de är öppna. För att kunna genomföra alla dessa arbetet så smidigt och snabbt som möjligt stänger vi Haparandavägen för genomfart under perioden 6 maj till slutet av oktober.

Tips på färdvägar – Bil

Vill du färdas mellan Handelsområdena på Skutviken och Notviksstan kan du köra längs med Banvägen och Midgårdsvägen. Passagen i korsningen över Haparanda vägen är öppen. Räkna dock med att det kan bli köer då vi arbetar med att anlägga en rondell i korsningen. Notera även att vägen mellan Banvägen/Midgårdsvägen och Mjölkuddsrondellen är avstängd.

Köra från E4:an och ytterområdena till/från centrum

Vill du ta dig mellan centrum och ytterområdena Porsön, Björkskatan samt norrbyarna rekommenderar vi dig att välja Bensbyvägen. Kommer du från E4:an norrifrån bör du välja infart Bodenvägen. Om du ändå väljer att ta avfart Porsön från E4:an ska du för att komma söderut - mot Notvikens handelsområde och Storheden svänga av vid Universitetsvägen eller senast Björkskataleden. Följ orange vägledning. Observera att det är förbjuden vänstersväng ut mot Björkskataleden från Banvägen vid OKQ8 Notviken.


Förändringar i busstrafiken

LLT – ändringen gäller från och med 15 april

De flesta bussar kan passera längs Haparandavägen. Dock innebär det att LLT:s linje
6, 14 och 404 åker längs Midgårdsvägen i stället för Bodenvägen.

Notera att Hållplats 1 Midgårdsvägen ändras från 6/5.

Tidtabellen för Linje 12 påverkas med förlängd körtid då den gör en loop runt arbetsplatsen.

Länk för mer information: www.llt.lulea.se - Luleå lokaltrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extra loop för LLT - linje 12 ger längre körtid

LÄNSTRAFIKEN – ändringen gäller från och med 6 maj

Berörda linjer: 10, 14, 20, 28, 31, 55, 97, 100, 221 och 225.

Alla turer via Luleå Tekniska Universitet angör ej hpl Munkeberg, resenärer hänvisas på dessa turer till hpl Midgårdsvägen hpl Kräftgatan och Ostrongatan. Övriga turer som ej angör Universitetet trafikerar hpl Munkeberg som vanligt. Hpl Ålgatan angörs ej av Länstrafikens bussar.

Länk för mer information: www.ltnbd.se - Länstrafiken Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips på färdvägar - Gång & Cykel

Karta GC vägar

Gröna linjer är rekommenderade gång- och cykelvägar. Röd linje är avtängd GC-väg. Orange markering är ej rekommenderade färdvägar.

Förslag cykelväg Porsön - Mc Donalds/Scandic

Förslag cykelväg Rutvik/Porsön - Mc Donalds/Scandic
Vid Porsön flera alternativ markerade med grönt/rött/blått.

Kör försiktigt

Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete och att ni visar hänsyn till varandra och våra arbetare ute på arbetsområdena. Kör försiktigt!

Gångstråk runt Mjölkuddstjärnen avstängt
2018-12-03 -- 2019-10-01

På grund av ledningsarbete längs Bodenvägen/Väg 97 stänger vi av säkerhetsskäl av gångstråket vid Mjölkuddstjärnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under hösten 2019 kommer arbetsområdet att återställas till dess ursprungliga skick.

Minskad körbana Banvägen
2018-12-03 -- 2019-10-31

Delar av Banvägen påverkas av smalare körbana främst mellan Scandic och Circle K. En sträcka på ca 125 meter. Där ska projektet gräva ned en vattenledning.

Det finns risk för köbildning i området och vi ber alla köra försiktigt vid passage.

Smalare längs Mjölkuddstjärnen

Betongbarriärer kommer även att ställas upp längs Bodenvägen/ Väg 97 i höjd med Mjölkuddstjärnen. Betongbarriärerna mäter ca 150 meter och kommer att flyttas fram vartefter arbetet fortskrider. Det blir i praktiken vägrenen längs vägen som kommer att tas i anspråk för arbetets genomförande.

Materialupplag etableras
2018-10-01 -- 2022-12-31

Projektet kommer att ha sina materialupplag på flera olika platser, mestadels inom verksamhetsområden men även i närheten av bostadsbebyggelse. Exempelvis kommer ett upplag att placeras på kommunal mark vid Bromsargatan på Notviken.

Upplagen används för rörmaterial till både etapp 4F och 4 E, vilket i tid innebär minst fyra år.

Det kommer även att förekomma tung trafik i området under tiden och de närboende ombedes att hålla extra koll vid passage förbi in/utfarterna till upplagen, detta även om våra maskinister alltid är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden.

Respektera förbudsskyltar och avspärrningar

Se upp för stora arbetsmaskiner och tung trafik och håll ett extra vakande öga på barn och hundar när du vistas vid upplags- och byggområdet. Respektera även de förbudsskyltar och avspärrningar som råder vid området. Det är i n t e tillåtet att flytta på eller forcera stängsel som vi placerat ut. Om du flyttar på ett stängsel är risken mycket stor att de som kommer bakom ej uppfattar faran i att vistas i området och utsätts för onödig olycksrisk.

Att försöka gena igenom arbetsområdet är förenat med livsfara!

- Folk förstår inte att sikten i de stora maskinerna är begränsad och att vi gräver och hanterar material som väger många ton. Är man då ivägen för detta är det mycket stor risk att det händer något och vi vädjar till alla att hålla sig på rätt sida staket och avspärrningar, säger projektledare Ingvar Mosesson.

Arbetet i Östra Länken pågår till stor del i trafikerad miljö. Luleåborna har varit mycket förstående för vårt arbete och respekterat våra arbetare ute i fält vilket vi är mycket tacksamma över.

Arbetet i Östra Länken pågår till stor del i trafikerad miljö. Luleåborna har varit mycket förstående för vårt arbete och respekterat våra arbetare ute i fält vilket vi är mycket tacksamma över.

Kontakt

Projektledare:
Ingvar Mosesson Luleå kommun,
070 313 73 90
ingvar.mosesson@lulea.se

Platschef:
Simu Müller, NCC
070 620 06 14
axel.simu@ncc.se

Projektchef:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se