Aktuella störningar Östra Länken

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Se även: Övriga trafikstörningar.
Alternativt: Vattenavstängningar - störningar
Planerade VA- arbeten.
Kronanområdet Aktuella störningar
Porsöbergets Industriområde Projekt Risslan

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Trafikstörningar längs Svartövägens västra del
2018-05-07 - 2018-08-31

Arbete med att återställa markytor pågår under perioden längs sträckan Regionhuset
(Landstingshuset) och Bodenvägen, samt mellan Svartövägen och Delfingatan.

Ena körbanan i vardera riktning kommer att vara avstängd för trafik. Beroende på arbetets gång kommer dessa avstängda vägbanor att variera under perioden.
En körfil i vardera riktning kommer att hållas öppen.

Det kommer även att pågå livlig aktivitet kring den nybyggda pumpstationen - P42 i korsningen Svartövägen/Bodenvägen. Anledningen är återställning av mark och grönytor kring byggnaden. I samband med detta kommer det att vistas större fordon, lastbilar, traktorer etc vid/på stället.

Vid det senare arbetet med kantstensläggning, asfaltfräsning och ny asfaltbeläggning kommer arbetet att påverka all trafik i korsningen Svartövägen/Bodenvägen. Vi återkommer med information kring detta när arbetet beräknas starta.

Vi uppmanar trafikanterna att repektera våra arbetare och köra försiktigt i området. Hålla ned hastigheten och vara uppmärksam på arbetsfordon i trafikmiljön.

Avstängning del av Trossvägen - Mjölkudden
 2018-02-26 – 2018-06-29

Arbetet med projekt Östra Länken går vidare och vi fortsätter nu vårt arbete på Trossvägen – Mjölkudden. Arbetet som ska utföras är bland annat att vi tinar upp tjälen i backen och anlägger nya dagvattenledningar samt vatten- och avloppsledningar.
Detta medför att in- och utfart till Trossvägen från Skutgatan stängs av för trafik. Alternativ in- och utfart är från Munkebergsgatan.

För boende på Trossvägen 16,18, 20 kommer tillfälliga parkeringsplatser att ordnas –
se gul markering. Dessa används då infart till egen parkering ej kan användas.

Arbetstiden i området har förlängts på grund av att inkopplingsarbetet har tagit längre tid än beräknat.

På gång i området kring Svartövägen/Bodenvägen
2018-01-01 -- 2018- 08-31

Januari - februari 2018:
Beklädnad av fasaden - nya pumpstationen P42 färdigställs.

Februari - mars - april - maj 2018:
VA-arbete på Trossvägen, Mjölkudden med mindre trafikstörningar som följd. Infart till Trossvägen sker under perioden 26 februari till 29 juni från Munkebergsgatan.

Juni - Juli 2018:
Bygge nya vatten-, dag- och avloppsledningar (va) vid gamla pumpstationen - P12 och Ålgatan. P12 är placerad vid sidan av Åke Eriksson Bil AB mot Bodenvägen. Pumpstationen P42 tas i bruk när gamla pumpstationen P12 rivs.
Det kommer att att bli trafikstörningar på Ålgatan.
Planerad byggstart mitten/slutet av maj .

Belysning av P42 monteras.

Maj - augusti 2018:
Återställning mark- och grönytor kring Svartövägens södra del. Från Region Nord (Landstingshuset) till Bodenvägen och vid korsningen Midgårdsvägen till Delfingatan.

23 augusti invigs pumpstation P42 och Etapp 4 C i projekt Östra Länken.

Trafiktrycket har lättat på Svartövägen men det kommer att bedrivas arbete på sträckan mellan Regionhuset och Bodenvägen ända fram till hösten 2018, säger John Stenman NCC.

Trafiktrycket har lättat på Svartövägen men det kommer att bedrivas arbete på sträckan mellan Regionhuset och Bodenvägen ända fram till hösten 2018, säger John Stenman NCC.

Svartövägen sträckan Regionhuset/Bodenvägen
2017-11-01 -- 2018- 09-01

Pågående och kommande arbeten i etapp 4C projekt Östra Länken.Etappen beräknas vara klar i sin helhet hösten 2018

Pågående och kommande arbeten i etapp 4C projekt Östra Länken. Etappen beräknas vara klar i sin helhet hösten 2018.

Till försommaren 2018 justeras och asfalteras gång- och cykelvägar.

Nu läggs sista handen med kantsten vid refugen på Midgårdsvägen innan vägen öppnas för genomfart till/från Svartövägen. Här ses Julia Hjalmarsson, Alexander Gabrielsson och Axel Simu-Müller.

Här ses Julia Hjalmarsson, Axel Simu-Müller och Alexander Gabrielsson lägga sista handen med kantsten vid refugen på Midgårdsvägen.

VA = Vatten- och avloppsledning. GC = Gång- och cykel

Arbetet med etapp 4 A och etapp 4B färdiga

Östra Länkens etapp 4A och 4 B påbörjades hösten 2014 och färdigställdes och invigdes i september 2017.

Trafikstörningarna i etapp 4 C kommer att vara märkbara under hela arbetstiden fram till vintern 2018. Projektledningen hoppas på förståelse och uppmanar trafikanter att visa hänsyn till varandra och anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
Respektera även arbetarna i området och se upp för tung trafik som kör till och från arbetsplatserna

Räkna med långa köer längs Svartövägen fram till hösten 2017. Foto: Per Pettersson

Kontakt

Projektledare: Max Havama, 0920-45 70 32, max.havama@lulea.se
Projektkommunikatör: Eva Sundgren 070 338 96 95 eva.sundgren@lulea.se
Platschef: Erik Sandström, NCC, 070 510 60 91 erik.sandstrom@ncc.se