Aktuella störningar Östra Länken

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Se även: Övriga trafikstörningar.
Alternativt: Vattenavstängningar - störningar
Planerade VA- arbeten.
Kronanområdet Aktuella störningar
Porsöbergets Industriområde Projekt Risslan

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

På gång i projektet

 

Gångstråk runt Mjölkuddstjärnen avstängt
2018-12-03 -- 2019-10-01

På grund av ledningsarbete längs Bodenvägen/Väg 97 stänger vi av säkerhetsskäl av gångstråket vid Mjölkuddstjärnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under hösten 2019 kommer arbetsområdet att återställas till dess ursprungliga skick.

Minskad körbana Banvägen
2018-12-03 -- 2018-02-28

Delar av Banvägen påverkas av smalare körbana främst mellan Scandic och Circle K. En sträcka på ca 125 meter. Där ska projektet gräva ned en vattenledning.

Det finns risk för köbildning i området och vi ber alla köra försiktigt vid passage.

Minskad körbana längs Bodenvägen/Väg 97 från Mjölkuddsrondellen i riktning mot Boden

2018-12-03 -- 2019-04-30

I anslutning till Mjölkuddsrondellen ska projektet placera ut betongbarriärer på Väg 97/Bodenvägens högra sida. Det påverkar svängfältet i rondellen då vägrenen tillfälligt försvinner.

Anledningen är förberedelse för att anlägga ett extra körfält. Det ska även förberedas för kommande arbete med att gräva ned vatten- och avloppsledningar från Mjölkuddsrondellen västerut mot Boden.

Smalare längs Mjölkuddstjärnen

Betongbarriärer kommer även att ställas upp längs Bodenvägen/ Väg 97 i höjd med Mjölkuddstjärnen. Betongbarriärerna mäter ca 150 meter och kommer att flyttas fram vartefter arbetet fortskrider. Det blir i praktiken vägrenen längs vägen som kommer att tas i anspråk för arbetets genomförande.

 

Minskat körfält längs Bodenvägen/Väg 97 i riktning mot östra sidan Mjölkuddsrondellen

2018-11-10 -- 2019-03-01

Väg 97/Bodenvägen dras ned till enfilig sträcka ca 200 meter före Mjölkuddsrondellen.

Anledningen är att arbetet med att gräva ned vatten- och avloppsledningar på gräsytan vid sidan av vägbanan gör att maskinerna behöver plats för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Materialupplag etableras
2018-10-01 -- 2022-12-31

Projektet kommer att ha sina materialupplag på flera olika platser, mestadels inom verksamhetsområden men även i närheten av bostadsbebyggelse. Exempelvis kommer ett upplag att placeras på kommunal mark vid Bromsargatan på Notviken.

Upplagen används för rörmaterial till både etapp 4F och 4 E, vilket i tid innebär minst fyra år.

Det kommer även att förekomma tung trafik i området under tiden och de närboende ombedes att hålla extra koll vid passage förbi in/utfarterna till upplagen, detta även om våra maskinister alltid är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden.

Respektera förbudsskyltar och avspärrningar

Se upp för stora arbetsmaskiner och tung trafik och håll ett extra vakande öga på barn och hundar när du vistas vid upplags- och byggområdet. Respektera även de förbudsskyltar och avspärrningar som råder vid området. Det är i n t e tillåtet att flytta på eller forcera stängsel som vi placerat ut. Om du flyttar på ett stängsel är risken mycket stor att de som kommer bakom ej uppfattar faran i att vistas i området och utsätts för onödig olycksrisk.

Att försöka gena igenom arbetsområdet är förenat med livsfara!

- Folk förstår inte att sikten i de stora maskinerna är begränsad och att vi gräver och hanterar material som väger många ton. Är man då ivägen för detta är det mycket stor risk att det händer något och vi vädjar till alla att hålla sig på rätt sida staket och avspärrningar, säger projektledare Ingvar Mosesson.

Geotekniska undersökningar
2018-10-15 -- 2018 -12-15

Inför det kommande arbetet med etapp 4E påbörjar vi redan nu arbetet med att genomföra geotekniska undersökningar i området kring Mjölkudden/Notviken.

Vi kommer bland annat att passera Tunavallens idrottsplats och även ta prover på gräsplanen. Detta kommer inte att påverka träning eller matcher då vi räknar med att fotbollssäsongen nu är över.

Arbetet i sig innebär att vi tar borrprover från backen för att få information om hur marken ser ut under ytan.
Vi passar i samma veva på att göra miljöundersökningar genom att kolla om marken är förorenad på något vis.

Vi räknar inte med att det blir några större olägenheter för de boende i området mer än att det möjligen kommer att låta när vi borrar för provtagningen.

Arbetet genomförs av Norconsult Ab och sker under dagtid.

Projektledare för arbetet är Malin Suneson Luleå kommun.
0920 45 52 09

Arbetet i Östra Länken pågår till stor del i trafikerad miljö. Luleåborna har varit mycket förstående för vårt arbete och respekterat våra arbetare ute i fält vilket vi är mycket tacksamma över.

Arbetet i Östra Länken pågår till stor del i trafikerad miljö. Luleåborna har varit mycket förstående för vårt arbete och respekterat våra arbetare ute i fält vilket vi är mycket tacksamma över.

Kontakt

Projektledare: Ingvar Mosesson Luleå kommun,
070 313 73 90 ingvar.mosesson@lulea.se

Projektkommunikatör: Eva Sundgren 070 338 96 95 eva.sundgren@lulea.se

Platschef: Erik Sandström, NCC, 070 510 60 91 erik.sandstrom@ncc.se