Om projektet

Kvicksilver från slipmassefabriken

Karlshäll ligger cirka 5 km väster om centrala Luleå, invid Notviken i Luleälven. Under åren 1912—1962 bedrevs där tillverkning av slipmassa. Under en tioårsperiod användes kvicksilver i processen för att för­hindra mögelskador i massabalarna. Orenat processvatten släpptes ut i Notviken. Kvicksilverförorenat sediment samlades på delar av vikens botten, i ett område vid Notvikens södra strand. 

Sedan 2011 pågår förberedelser inför sanering av dessa föroreningar. 


Korta fakta

Vad: miljöprojekt; tillvaratagande av förorenade sediment i Karlshäll och förvaring på land.

Varför: minimera spridningen av föroreningar till Luleåälven och Bottenviken

Statsbidrag: Naturvårdsverket har beviljat Länsstyrelsen i Norrbottens län statsbidrag för arbeten med förberedelser inför en efterbehandling av Notviken.

Konsult: Luleå kommun har anlitat Golder Associates AB som ansvarig konsult för genomförande av förberedelsearbetet. Förutom Golder Associates AB engageras ett stort antal andra experter i form av konsulter och entreprenörer.

Till höger finner ni mer material gällande projektet.