Pilotförsök

Under våren 2014 pågick täckningsförsök med täckningsmaterialen sand och grus. Sedimenten kommer att lagras på en avgränsad yta vid magasinen.

Jonas Linnersund, Golder AB visar Marianne Kallin, stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun hur sedimenten ser ut innan de fylls i rören.

Bärgning, frysmuddring, sugmuddring och täckning

Under vecka 42 hösten 2013 inleddes pilotförsöken. De omfattade följande moment:

Bärgning av timmerstockar

Försöksytan rensas från stockar och andra hinder. Detta utförs innanför siltskärmar som går från ytan till botten. Stockarna bärgas med dykare eller kran beroende på hur lättillgängligt de ligger. Stockarna tvättas av innanför siltskärmen innan de lyfts över till en transportpråm som ligger utanför siltskärmen och fraktar dem till land. Därifrån transporteras stockarna med timmerbil eller kranbil till Norrlandsjord
för flisning.

Avvattningsförsök frysmuddring

En del av testytan kommer att användas för provning av frysmuddringsteknik i fältskala. Muddring sker genom att ett frysaggregat placeras på botten.
När ett parti av sedimenten har frysts ner lyfts detta upp och läggs på pråmen.
Totalt kommer 50-100 m³ sediment att muddras på detta sätt vilket beräknas ta 5-10 dygn att genomföra.
De frysta sedimenten transporteras sedan med båt/pråm till land där de lastas till lastbil för vidare transport till arbetsområdet hos Norrlandsjord, där de frysta sedimenten läggs upp på en tät yta med uppsamling av avrinnande vatten.
När tining och torkning avslutats kommer sedimenten att transporteras bort till en extern mottagningsanläggning med tillstånd att ta om hand massorna.

Avvattningsförsök sugmuddring

För genomförandet kommer en slampump att användas för muddringen, med vars hjälp sediment blandat med vatten pumpas upp till en pråm. Muddermassorna transporteras i täta containrar till arbetsområdet hos Norrlandsjord där polymer tillsätts för flockning och sedimentering.

Anläggande av testytor för täckning

Inom området som rensats från stockar planeras att ytor för test av olika kombinationer av täcknings-lösningar ska utvärderas. Försöket kommer omfatta dels täckning med ett finkornigt material (typ sand) och dels även med ett överlagrande erosionsbeständigt lager (typ grus eller bergkross). Kontroller under konstruktionen/placeringen av skyddslagret kommer att genomföras så att skyddslagret håller de krav som ställts.

Joe Jersak, SAO Environmental Consulting AB.

Försök med täckning inomhus

Pilotförsöken med täckning inomhus påbörjades i december 2013 då de avvattningsförsök som utfördes utomhus på Storheden hade avslutats. Täckningsförsöken utfördes i höga plaströr som fylldes med sediment, täckmaterial- sand och grus. Rören fylldes sedan med vatten för att efterlikna naturliga förhållande i fält. Syftet var att undersöka om sedimenten kan täckas effektivt med sand och grus och hur det kan utföras.

Två metoder testades:

  •  flera tunna lager av sand och grus läggs på sedimentet
  • några tjockare lager av sand och grus läggs på sedimentet

Försöken pågick under cirka 2 månader, fram till februari 2014. Sättningar i sedimenten och täckningsmaterialet noterades under försöken.

Miljötekniska undersökningar

Under vecka 51, 2013 genomfördes miljötekniska markundersökningar vid området kring barktippen i Karlshäll. Undersökningarna var en del av den fördjupade lokaliseringsutredningen. Undersökningarna gjordes för att avgränsa utbredningen av föroreningar i marken och för att avgöra om deponin behövde förläggas till annan plats.

En siltgardin placerades ut runt försöksytan ute i vattnet kring Karlshäll. Innanför den togs stockar upp, tvättades och sediment sögs upp och frysmuddrades. Därefter gjordes täckningsförsök på labb i plasttuber av uppumpade sedimentmaterial.

När pilotförsöken är klara tas alla muddermassor omhand på en godkänd anläggning för förbränning eller deponering. Stockarna flisas och används som bränsleflis eftersom tidigare tester visat att de är rena.

Testytor i vatten och på land

I viken mellan Karshäll och Karlsvik i Notviken kommer en testyta att anläggas. Alternativt kommer ytan att delas upp på två närliggande områden, mindre än 250 m² vardera, för att täcka sediment med olika egenskaper.

Vi kommer också att använda en del av markområdet och kajen vid Tyskmagasinen för tillfällig lagring av massor, för täckning och för lastning och lossning av sediment, stockar och utrustning. Även upptaget och rengjort timmer kan tillfälligt komma att lagras här.

För att förhindra spridning av de förorenade sediment som rörs upp från havsbotten, kommer siltskärmar att användas. De består av flytande bojar på vattenytan med fiberduk hängande undertill som ansluter till botten. På så vis hindras vågor och vattenströmmar från att sprida grumlat vattnet från det inhägnade området.

Tester pågår. Den blå filterpressen avvattnar sedimenten som pumpas in och koncentreras till en kaka. Vattnet rinner ut i dagvattennätet igen.

Testytor i vatten och på land

I viken mellan Karshäll och Karlsvik i Notviken kommer en testyta att anläggas. Alternativt kommer ytan att delas upp på två närliggande områden, mindre än 250 m² vardera, för att täcka sediment med olika egenskaper.

Vi kommer också att använda en del av markområdet och kajen vid Tyskmagasinen för tillfällig lagring av massor, för täckning och för lastning och lossning av sediment, stockar och utrustning. Även upptaget och rengjort timmer kan tillfälligt komma att lagras här.

För att förhindra spridning av de förorenade sediment som rörs upp från havsbotten, kommer siltskärmar att användas. De består av flytande bojar på vattenytan med fiberduk hängande undertill som ansluter till botten. På så vis hindras vågor och vattenströmmar från att sprida grumlat vattnet från det inhägnade området.