Nyheter

juni 2019

Under vecka 24 kommer Golder att utföra vattenprovtagning i Notviken och kartering av strandzonen i Karlshäll. Vattenprovtagningarna kommer att följas upp vid flera tillfällen under året.

Under vecka 25 och 26 kommer Geovista att från båt mäta över fiberbanken med georadar med syfte att erhålla mer information om fiberbanken och förekomsten av timmer. Därefter kommer Clinton att utföra mätningar med två olika ekolod för att undersöka sedimentens mäktighet och utbredning men de hoppas också kunna se om det finns timmer i fiberbanken.

2018-10-29

Under vecka 44 kommer Clintons Marine AB tillsammans med Golder Associates påbörjar sjömätning och sedimentsprovtagningen vid det planerade saneringsområdet i Karlshäll.

2018-10-24

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till sanering av Karlshäll. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ett miljöprojekt för att åtgärda det förorenade området runt den gamla slipmassefabriken i Notviken, Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Nyhet 2017-03-20

Mark- och miljödomstolen – tillstånd till efterbehandlingsåtgärder i Notviken, m.m.,Luleå kommun

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i dom den 27 mars 2017 lämnat Luleå kommun tillstånd till efterbehandlingsåtgärder och uppläggning av muddermassor m.m. i och i anslutning till Notviken vid Karlshäll, Luleå kommun (mål nr M 428-15). Domen och övriga handlingar i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Elisabeth Andersson, stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun, Midgårdsvägen 19, 973 34 Luleå, tel. 0920-45 32 29.

Läs Domen häröppnas i nytt fönster


Nyhet 2017-02-07

Miljödomstolen avser delge dom den 20/3 2107

Nyhet 2017-01-15

Huvudförhandling om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder och deponering m.m. i och i anslutning till Notviken vid Karlshäll, Luleå kommun

Tid: Den 17 januari 2017, med start kl. 09.00, och med fortsättning

den 18 januari 2017

Plats: Sal 8 i Luleå tingsrätts lokaler, Luleå

______________________________________________________________________