Torbjörn Norén är projektledare för bygget av de nya dammarna i Alvik.

Torbjörn Norén är projektledare för bygget av de nya dammarna i Alvik.

Miljöprojekt Alvik Antnäs

Genom att bygga nya fällningsdammar i anslutning till avloppsledningarnas pumpstationer i Alvik och Antnäs kommer vi att minska risken för att förorenat avloppsvatten ska kunna läcka ut i området.

Pumpstationerna i Alvik och Antnäs tar emot spillvatten som motsvarar 2 500 personer från omkringliggande byar. Sedan pumpas vattnet vidare mot kommunens reningsverk i Uddebo. När tillskottsvatten läcker in i ledningarna överskrids pumpstationernas och ledningsnätets kapacitet, och orenat spillvatten bräddas till vatten i området.

Det har under lång tid varit ett återkommande problem med bräddning, d v s översvämning från avloppsledningar och ut i området. Bräddning sker ofta under perioder med höga vattenflöden, vid kraftiga regn och vårsnösmältning. Då dagvatten läcker in i ledningarna överskrids pumpstationernas och ledningsnätets kapacitet. Risken ökar då för att förorenat vatten ska flöda över i ledningarna. 
Kommunen har länge arbetat för att lokalisera och åtgärda sådana inflödespunkter.
Nu blir de nya fällningsdammarna en mer långsiktig lösning.

Fällningsdammarnas funktion

Genom att bygga nya fällningsdammar i anslutning till pumpstationerna i Alvik och Antnäs kommer bräddvattnet att renas innan det släpps ut till de vattenområden som idag tar emot det bräddade avloppsvattnet.
Avloppsvattnet genomgår dels en kemisk förbehandling och dels en sedimenteringsprocess då det transporteras en lång väg genom dammarna mellan s k flytväggar. Denna process innebär att de förorenade utsläppen i området kommer att minska.

De gröna linjerna är flytväggarna i fällningsdammen.

De gröna linjerna är flytväggarna i fällningsdammen.

Ur miljösynpunkt är det en avsevärd förbättring i jämförelse med dagens situation. Ett annat mervärde är att fällningsdammarna kan fungera som reningsanläggningar då driftstörningar uppstår i ledningsnätet eller vid åtgärder på pumpstationerna.

Behandlingen av bräddvattnet kommer att vara en kompletterande åtgärd utöver det pågående förebyggande arbete som redan bedrivs.

Karta pumpstation P214

Pumpstationen P214 i Alvik tar emot avloppsvatten från Ale och Alvik motsvarande 1 000 pe. Pe betyder den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag. Denna pumpstation pumpar avloppsvattnet vidare mot Antnäs. Karta pumpstation P214

Pumpstationen P244 i Antnäs tar emot avloppsvattnet från P214 samt avloppsvattnet från ytterligare 1 500 pe i Antnäs och Ersnäs och pumpar det genom Bergnäset och vidare till Uddebo avloppsreningsverk.
Karta pumpstation P244

Kontakt:

Torbjörn Norén
torbjorn.noren@lulea.se
Tel. 0920-45 38 85

Korta fakta

Vad: två nya fällningsdammar

Var: Alvik och Antnäs vid de befintliga pumpstationerna

Varför: för att minska risken för att förorenat avloppsvatten ska kunna läcka ut i området.

När: planerad byggtid 2015-2017

Budget: 25 000 000 kr