Skiss över omvandlingen av östra delen av Luleå centrum

Skiss över omvandlingen av östra delen av Luleå centrum

Luleå resecentrum

Ett nytt resecentrum i Luleå planeras i området i Storgatans förlängning österut. Det anger kommunen i den politiskt beslutade målbilden för hur östra delen av Luleå centrum ska omvandlas.

Resecentrumet ska vara både en bekväm bytespunkt för resandet, men också en helt integrerad del av Luleå centrum och stadslivet. Det innebär att bostäder, kontor, olika typer av service och kommersiella funktioner ska byggas hela vägen längs Storgatan fram till resecentrum - till och med genom det och vidare ner till vattnet.

Resecentrum har per definition den bästa tillgången till kollektivtrafik och är därför en viktig entré till hela Luleå centrum och dess utbud. Resecentrumet och området runt ska leva under årets alla dagar och (nästan) under dygnets alla timmar. Floras kulle kan bli den nya resecentrumparken och utvecklas för att stärka och lyfta hela området.

Stationsbyggnaden med sina funktioner blir navet i östra delen av Luleå centrum. Här ska alla trafikslag mötas - tåg, buss, cykel, gående och bil - som ett monument över det moderna livet där rörlighet och hållbarhet förenas. Självklart behöver en sådan byggnad vara ett av stadens viktigaste och mest minnesvärda landmärken. En byggnad med de allra högsta ambitionerna då det gäller miljöteknik, gestaltning, tillgänglighet och trivsel.

Läs mer i kommunens måldokument Luleå resecentrum – omvandling av östra delen av Luleå centrumlänk till annan webbplats.

Det finns också en bilaga med illustrationerlänk till annan webbplats.

Genomförande och tidplan

Etapp 1: Resecentrum och kvarteret Loet. I Resecentrum ingår byggnad, plattformer, passage under järnväg samt anslutnings- och uppställningsytor för buss, cykel och bil.

  • Projektet innehåller åtgärder som behöver genomföras i ett samarbete mellan Luleå kommun, Trafikverket och andra aktörer. Trafikverket genomför under 2016 en s.k åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Åtgärdsvalsstudien görs i samarbete med Luleå kommun och syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för projektets finansiering. För att Trafikverket ska kunna finansiera de spårombyggnationer m.m. som krävs måste objektet därefter inarbetas i den nationella transportplanen. Läs mer på www.trafikverket .se
  • Detaljplanläggning, Projektering och byggande av Resecentrum samt tillhörande spårombyggnad kan genomföras när finansieringen av Trafikverkets åtgärder är klarlagda.
  • Under tiden gör kommunen fördjupade utredningar kring bland annat ägande- och finansieringsfördelning, förberedelser för detaljplanläggning m.m.

Etapp 2: Området väster om järnvägen och Östra stranden

  • För att utveckla området väster om järnvägen på det sätt som anges i kommunens måldokument krävs att en ny lösning för spårområdet inkl nytt resecentrum är genomförd
  • Detaljplanering, markbyggnadsåtgärder ( t ex sanering), påbörjas när förutsättningarna för etapp 1 klarläggs.