Luleå kommun logo

Luleå Industripark - Svartön

Luleå Industripark heter det nya området där Svartön och Hertsöfältet ska öppnas upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.
Karta över det tilltänkta industriområdet

Charlotte Reinholdt och Jan Lövgren från Luleå kommun är en del av arbetsgruppen för Luleå Industripark.

Luleå växer och nu planerar kommunen för Luleå industripark. Det blir en plats för smart och hållbar industri som utvecklar och använder innovativa lösningar.

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Länk till Talga Resources Talga i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närhet till hamnen

Luleå Industripark ligger i nära anslutning till Luleå Hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tar hand om varor och gods året runt. Luleå Hamn är också hemmahamn för fyra isbrytare som säkerställer hamndriften vintertid. Hamnområdet utvecklas ytterligare med Norrbotniabanan, järnvägsanslutning till en ny godsterminal och inte minst Malmporten, ett av Sveriges största farledsprojekt som rustar sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov.

Projekt Malmporten - Sveriges största bulkhamn ska öka kapaciteten, tillgängligheten och säkerheten.

Projekt Malmporten - Sveriges största bulkhamn ska öka kapaciteten, tillgängligheten och säkerheten.

Malmporten

Regeringen beslutade i den nationella infrastrukturplanen 2018–2029 att satsa på en utbyggnad av Luleå hamn.

Malmporten beräknas kosta sammanlagt 2,7 miljarder kronor. 1,3 miljarder kronor investerar Luleå Hamn (med Luleå kommun som borgen) Länk till annan webbplats. och 1,3 miljarder tillskjuter staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket. Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt genom tiden som möjliggör att hamnens kapacitet tredubblas genom att större fartyg kan anlända och lastas fullt.

Läs mer på Vårt Luleå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till sidan om Malmporten

Så blir dragningen av nya farleden in till Luleå

Luleå är en av de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och projektet får även ekonomiskt stöd från EU.

Malmen som bryts i regionen skeppas ut från Narvik och Luleå till stålverk runt om i världen. Bättre kapacitet för utskeppning via Luleå är det enda realistiska alternativet för den ökade produktionen på malmfälten. De två utskeppningshamnarna kompletterar också varandra i händelse av trafikstörningar.
Läs mer på Sjöfartsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

Hållbarhet och innovation

Hållbarhet och innovation är ledord när attraktiva och jämlika arbetsplatser med världen som arbetsfält skapas. Luleå industripark blir en grön arbetsmiljö med goda kommunikationer, utvecklande samarbeten, nätverk och utvecklingsmöjligheter.

Området där industriparken planeras, Hertsön/Svartön, har länge varit utpekat som en lämplig plats för industriverksamhet. Här finns en väl utbyggd infrastruktur med väg, järnväg, och framförallt närhet till hamn för effektiv omlastning.

Luleå Industripark blir en tillväxtmotor inom framtidens energiomställning som även bidrar till Luleås mål för hållbarhet och attraktionskraft.

Tillväxt i Luleå - satsningar på infrastruktur och industrier

 • Norrbotniabanan: Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som
  kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.
 • LKAB: LKAB bygger en ny industripark för att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin på Svartön.
 • Talga Group: Talga Group ska bygga en anodfabrik i Luleå som ska producera anodprodukter för grönare litiumjonbatterier.
 • Catena AB (publ) och Logistic Contractor: Två av landets största industribyggare Catena AB (publ) och Logistic Contractor har etablerat sig i Luleå.
 • EgenLokal.se EgenLokal.se etablerar sig i nya industriområdet i Dalbo och därefter är det också klart att de även etablerar sig i Boden.
 • Grupo Fertiberia: Spanska koncernen Grupo Fertiberia planerar produktion av fossilfri konstgödsel och grön ammoniak i Luleå-Boden.
 • Ozoneair: Luleåföretaget Ozoneair bygger en ny anläggning i Luleå och tar hem stora delar av sin tillverkning som nu ligger företrädesvis i delar av Asien. Investering på inledningsvis 100 miljoner.
 • Consid AB: Ett av Sveriges större IT-konsultbolag Consid AB etablerar sig i Luleå.

Centrum för utveckling av grönt stål

 • SSAB har beslutat att tidigarelägga sin gröna omställning med 15 år. Masugnen ska ersättas med en ljusbågsugn och ett valsverk. Det nya stålverket ska byggas samtidigt som det gamla fortsätter sin verksamhet.
 • H2 Green Steel bygger en helt ny ståltillverkning från scratch som ska sysselsätta runt
  1 500 personer. H2 Green Steel byggs i Boden, men är lika betydelsefullt för Luleå. Industriområdet ligger faktiskt bara några kilometer från kommungränsen. Investering runt 30 miljarder.
 • SSAB, LKAB och Vattenfalls arbete med HYBRIT. I Luleå tillverkar pilotanläggningen redan fossilfritt stål och man bygger ett vätgaslager i Svartöberget.
 • Här ska Luleå Industripark växa fram.
 • Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet.
 • Arbetet startar 2021.
 • År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Aktuellt i området

Här informerar vi om det som händer på Svartön avseende Luleå Industripark. På bilden syns delar av projektledaregruppen på bron från Hertsöfältet till Svartön som kommer att fungera som länk mellan de båda områdena.

Vi arbetar i projektet

AFRY

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

Luleå Energi - LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Luleå Energis roll i energiomställningen

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtidssäkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle.

På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

Luleå kommun

Här ses Jan Löfgren, Ulrika Larsson, Maria Ekholm, Fredrik Bladfors, Anna Karlsson och Charlotte Reinholdt

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar.

Luleå kommun bygger infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken. Vi är ett stort team som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

Övriga samarbetspartners

Kontakt

Se flik nedan

Trafikflöden för Luleå Industripark

Vägar till Hertsöfältet rustas

Två vägar till Hertsöfältet ska och har börjat rustas upp. Därmed har ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

2021 genomfördes upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen.
Se kartan nedan.

Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Både gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen, är cirka en kilometer.

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Kommunikationer (kommunikationsstruktur)

Översiktsplan 2021 antogs av Kommunfullmäktige den 27 september 2021. Detta beslut har blivit överklagat. Det innebär att kommunens gällande översiktsplan fortfarande är Översiktsplan 2013 Länk till annan webbplats..

Översiktsplan 2021 är plattformen för kommunens strategiska arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. Förslagets huvuddokument är Program till Vision Luleå 2050.

Översiktsplanen innehåller flera delar, såsom den digitala översiktsplanen med program och kartor, fördjupningar, tillägg, beskrivning av konsekvenser och bilagor.

Bakgrund - Agenda 2030

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

 – Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Beslut i ärendet

Vägar till Hertsöfältet rustas

 Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott idag godkänt igångsättningstillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

2021-03-05

Både gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen, är cirka en kilometer.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Inför fortsatt exploatering av Hertsöfältet behöver vägnätet förstärkas. Hertsövägen mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen byggs om och förstärks. Och ca en kilometer lång gång- och cykelväg byggs längs Hertsövägen.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Kontakt

Huvudprojektledare:
Charlotte Reinholdt, Luleå kommun
073-0758529
charlotte.reinholdt@lulea.se

Projektledare:
Emma Sailamaa, Luleå kommun
0920-456268
emma.sailamaa@lulea.se

Kommunikation:
Eva Sundgren, Luleå kommun
070-3389695
eva.sundgren@lulea.se