Kulturrestaurering Kyrkbyn Gammelstad

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning.

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av Lulevägen och Framlänningsvägen samt Trafikverkets två vägar, väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

Luleå kommun planerar att, tillsammans med Trafikverket, bygga om vägarna för att undvika dessa problem genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar. Vägarna kommer att anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att gångytor anläggs. Åtgärderna syftar även till att minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

De sträckor som är aktuella för åtgärder är Framlänningsvägen, Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen inom världsarvsområdet samt Lulevägen mellan Sockenvägen och Häradsvägen. Också denna sträcka inom världsarvet.

Framskjuten byggstart

Den planerade byggstarten av vägarna i Gammelstads kyrkstad skulle egentligen skett redan i år, men flyttas fram till byggstart sommaren 2020, på grund av att en del tillstånd inte hunnit blir klara.

Därför åtgärdas gatorna

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad kommer Trafikverket att åtgärda väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Det finns problem med vägarnas avvattning och snöröjning, dessutom saknas gångytor. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och gångstråk.

Byggstart sommaren 2020

När byggstarten sker och entreprenörerna är på plats kommer en prioritering göras för i vilken ordning vägarna byggs och under hur lång tid. Varje väg beräknas ta 2–5 månader och arbetena kan enbart genomföras under barmarkssäsong. Alla åtgärder beräknas vara klara i oktober 2021.

Samarbete med Luleå kommun

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun. Byggstart för de kommunala gatorna Lulevägen och Framlämningsvägen är i dagsläget inte bestämd.

Påverkan under byggtid

Under byggtiden kommer det att bli en del störningar för omgivningen. Vi kommer stänga av vägar helt eller delvis, och man får räkna med en del damm, buller och vibrationer från byggtrafik och anläggningsarbeten.

Schaktarbeten kommer att utföras ända fram till fasaderna på några kyrkstugor, vilket innebär att kyrkstugeägare som har entrén mot Rutviksvägen och Gamla Bodenvägen kommer ha begränsad tillgång till sin stuga under byggtiden. Berörda får separat information om detta.

Informationsmöte 28 juni 2019

Öppet hus - Kom och träffa de projektansvariga om du vill veta mer om projektet. Fredagen den 28 juni kl 16.00 - 18.00
Petrigården - Gammelstad

Kontakt

Fredrik Olofsson, projektledare Trafikverket,
fredrik.a.olofsson@trafikverket.se
010-123 48 49
www.trafikverket.se/gammelstadskyrkstadlänk till annan webbplats

David Savilahti, projektledare Luleå kommun,
david.savilahti@lulea.se
0920 - 45 62 77

Arkeologiska grävningar v. 37-38

Den 10 september påbörjas en arkeologisk förundersökning av vägområdet. Arkeologer från Norrbottens museum gräver schakt, i huvudsak, i vägrenen på de vägar som omfattas av projektet. Under de två veckor som arbetet pågår kan det vara begränsad framkomlighet för fordonstrafik på kortare sträckor i taget.

Anledningen till att vägarna undersöks är att marken inom världsarvsområdet utgörs av kulturlager. Arkeologerna dokumenterar intressanta lämningar och förväntar sig hitta fragment av planglas, kritpipor, tegel, fajans, porslin, spik samt ben. Fynd som tas in hamnar i Norrbottens museums föremålsarkiv.