Vi bygger om vägar i Gammelstads världsarv

Vi sänker vägar och förstärker dagvattenhanteringen.

Kort fakta om projektet

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och Kyrkbyn med sina omkring 400 kyrkstugor ingår i Världsarvet. Genom planerade åtgärder förbättras möjligheten att bevara kyrkstugorna och därigenom behålla traditionen av en levande kyrkstad och ett Världsarv. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning och 2020 startade åtgärder till förbättring.

Trafikverket har åtgärdat väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Åtgärderna har bestått av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och gångstråk. Schaktarbeten har utförs fram till fasaderna på några kyrkstugor.

Vi fortsätter arbetet under 2023 med att sänka vägar och förstärka dagvattenhanteringen efter Lulevägen och Björkelundsvägen för att begränsa att ytvatten rinner ut bland hus och kyrkstugorna. Arbetena som ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering.

Detta är ett projekt som utförs tillsammans med Lumire. Vägen kommer att genomgående sänkas för att ligga under kyrkstugorna så dess livslängd förlängs. Utförande entreprenad har tilldelats Nåiden.

Här bygger vi

Tidplan

  • 2020–2021: Rutviksvägen åtgärdas - Klart
  • 2020–2021: Gamla Bodenvägen åtgärdas - Klart
  • 2022: Framlänningsvägen åtgärdas - Klart
  • 2022: Lulevägen (mellan Sockenvägen och Häradsvägen) 2022 - Klart
  • 2023: Arbetet med Lulevägen och Björkelundsvägen påbörjas

Bilder

Mer om projektet

Luleå kommun bygger tillsammans med Trafikverket om vägarna i Kyrkbyn. Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av Lulevägen och Framlänningsvägen samt Trafikverkets två vägar, väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

För att undvika dessa problem genomförs en rad förbättringsåtgärder genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar. Vägarna anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att gångytor anläggs. Åtgärderna syftar även till att minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

Kyrkbyn ingår i Världsarvet och här finns omkring 400 kyrkstugor. Många ligger nära vägarna och avvattningen fungerar dåligt. Nivåskillnaden mellan befintlig väg och kyrkstugorna gör också att vatten från vägen rinner ner mot husgrunderna. Om inte problemen med avvattningen åtgärdas riskerar kyrkstugorna att så småningom förstöras.

Även trafiksituationen behöver förbättras. Hastigheten i området upplevs av boende som hög och idag delar oskyddade trafikanter vägutrymmet med biltrafiken. Därför föreslår kommunen att gångstråk byggs i anslutning till vägarna.

Genom planerade åtgärder förbättras möjligheten att bevara kyrkstugorna och därigenom behålla traditionen av en levande kyrkstad och ett världsarv.

Under hösten 2019 genomfördes en arkeologisk förundersökning av vägområdet. Arkeologer från Norrbottens museum grävde schakt, i huvudsak, i vägrenen på de vägar som omfattas av projektet.

Anledningen till att vägarna undersökts är att marken inom världsarvsområdet utgörs av kulturlager. Arkeologerna dokumenterar intressanta lämningar och förväntar sig hitta fragment av planglas, kritpipor, tegel, fajans, porslin, spik samt ben. Fynd som tas in hamnar i Norrbottens museums föremålsarkiv.

Mer information

Vill du läsa mer gå in på museets sidor om Kulturmiljö vid Norrbottens museum.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där finner du det som är aktuellt om Norrbottens förhistoria, historia och nutid. 

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen avdelning investering

Vi bygger också

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 16 mars 2023