Kronanvägen

2018-06-05

Kronanvägen detaljplan

Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat.

Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-02-26

Planuppdrag får Luleå att växa

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Den binder ihop befintliga bostadsområden inom västra och östra Kronan samt förkortar sträckan mellan Hertsön och Porsön. Fokus ligger på att kollektivtrafiken har god framkomlighet.

Luleå 2017-10-10

Detaljplaneprogram för Kronanvägen

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar 24 ärenden den 12 oktober 2017. Däribland antagande av detaljplaneprogram för Kronanvägen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplaneprogram för nya Kronanvägen. Ärendet ska behandlas i stadsbyggnadsnämnden och slutligen i kommunfullmäktige.
Detaljplaneprogrammet ska utreda förutsättningarna för att bygga en genomfartsväg som binder ihop befintliga bostadsområden inom västra och östra Kronan samt förkortar sträckan mellan Hertsön och Porsön.

En ny trafikprognos för Kronanvägen där utbyggnaden av hela Kronan togs med visar att Kronanvägen blir mer trafikerad än tidigare prognos, från 1500 till 4300 fordon per dygn. Orsaken är att den nya Kronanvägen väntas bli genomfartsgata genom Kronan samt att en ny infart från Bensbyvägen ger trafik till området. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att de ändrade trafikmängderna ska hanteras i kommande detaljplan.

Sammanfattning Trafikanalys Kronan

En ny trafikanalys för Kronanvägen har gjorts, där man räknat med effekterna av utbyggnaden av hela Kronandalen. Trafiken kommer att öka jämfört med den tidigare prognosen, från 1 500 fordon per dygn till 4 300 fordon per vardagsdygn år 2030.

I denna utredning studeras konsekvenser i trafiksystemet för en framtida situation då Kronandalen är utbyggt med ytterligare nära 3000 bostäder jämfört med idag. Det motsvarar nära 5500 nya invånare. Även centrumverksamheter och skolor planeras för området. I samband med den nya bebyggelsen planeras en förlängning av Kronanvägen för att underlätta genomfartstrafiken mellan Hertsön och Porsön.

Den planerade bebyggelsen kommer att generera ca 10000 fordonsrörelser per dygn. Den stora merparten av dessa beräknas genereras av de boende inom området. I dagsläget är en stor del av trafiken i Kronan genomfartstrafik. Förlängningen av Kronanvägen kommer att flytta denna genomfartstrafik ut ur Kronan.

Den nya bebyggelsen på Kronan kommer att ge ökad trafik på främst Bensbyvägen men också Kronbacksvägen och Svartövägen. Risken finns att korsningarna Bensbyvägen-Svartövägen samt Kronbacksvägen-Svartövägen kommer att få ökade köer i och med den ökade trafiken. Analysen visar dock att risken är liten att korsningarna överbelastas.