Kronanvägen

2019-05-17

Samråd detaljplan

Nu är detaljplanen för Kronanvägen ute på samråd. För att ta reda på mer och lämna synpunkter, läs på vår sida.

 

 

Frågor och svar om Kronanvägen

Varför ska Kronanvägen byggas?

Luleå växer och därför behöver vi nu för första gången på mycket länge en ny väg genom och mellan bostadsområden i staden. Delar av den länk som ska bli Kronanvägen finns redan medan andra delar blir helt nya. Det binder ihop de stora områdena Porsön och Hertsön som med Kronanvägen kommer 2,5 km närmare varandra. Kronans läge blir då ännu mer centralt.

Kan man flytta vägen och dra den på andra platser?

Nej, stora delar av väglänken finns redan och den nya vägsträckningen är redan beslutad. Kronanvägen har terränganpassad sträckning. Det betyder att vägens placering har anpassats efter terrängen för minsta möjliga utfyllnad och schaktning, för att inte påverka grundvattennivån samt för att minska buller och få vägen att integreras i områdena.

När ska vägen vara färdig?

Det beräknas ta ungefär två år att bygga de delar som återstår av Kronanvägen, från det att planen har vunnit laga kraft. Bygget kommer att ske i etapper.

Hur påverkas naturen när vägen byggs?

Områden med högt naturvärde vid Ormbergets naturreservat och rekreationsområde behålls i sin helhet. Den norra delen av Kronanvägen påverkar ett område med påtagliga naturvärden men valet av vägdragning ger minsta möjliga utfyllnad eller schaktning. I området närmast Kronanbacken ges förutsättningar för att bevara ett sammanhängande grönt stråk. Söder om Armévägen påverkas till viss del påtagliga naturvärden med främst våtare marker.

Passager över Kronanvägen från stigar och motions-/skidspår kommer att studeras extra vid fortsatt detaljprojektering av vägen. Anpassning av vissa befintliga stigar ska underlätta tillgängligheten till natur.

Dagvatten från Kronanvägen avleds i vägdiken på sträckor där bebyggelse saknas, på vägsträckor där bebyggelse finns anläggs svackdiken med dräneringsledning.

Hur förebyggs olyckor på Kronanvägen?

Forskning och erfarenhet har använts i planeringen för att på olika sätt göra Kronanvägen säker. Den planeras för 40 km/timme, farten hålls nere till exempel med hjälp av refuger vid busshållplatser och med trädrader nära körbanan för att ge ett visuellt smalare gaturum. Placering och utformning av passager över vägen görs med hänsyn till barnens skolvägar. Refughållplatser för bussar tvingar bakomvarande bilar att stanna och vänta. Detta kommer att studeras extra vid fortsatt detaljprojektering av vägen.

Hur blir bullernivån för dem som bor längs vägen?

Ljud är en viktig miljöfaktor och gatumiljön längs Kronanvägen utformas för att minimera buller. Vägens utformning är anpassad för långsam bilkörning och det ska synas tydligt att Kronanvägen är ett besvärligt alternativ för tung trafik och kommer därför inte att bli det naturliga valet för dessa chaufförer. Man arbetar alltså med anpassad utformning för att styra förarnas val av färdväg och deras körbeteende.

Bullerutredning visar att bullernivåerna kommer att ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för de befintliga fastigheterna längs vägen. Endast för tre fastigheter kommer det troligen att behövas extra åtgärder för att komma under riktvärdet och kommunen kontaktar dessa fastighetsägare under detaljprojekteringen.

Hur blir det för gång- och cykeltrafikanter?

De nya gång- och cykelvägarna ansluts till de befintliga för att binda ihop staden och förkorta avstånden. De som går och cyklar kommer att prioriteras när Kronanvägen byggs. Det blir dubbelsidig gång- och cykelväg längs stora delar av sträckan, och på vissa delar ligger gång- och cykelvägen endast på den ena sidan. Bredden blir drygt fyra meter för att göra det möjligt att ha egna fält för gående och cyklister. Gatuträd planeras mellan gång-/cykelväg och bilarnas körbana. Ambitionen är att i korsningar med anslutande vägar kommer gående och cyklister att prioriteras före biltrafiken, exempelvis i form av genomgående gång- och cykelbana.

Är det verkligen klokt att bygga bilväg när ambitionen är att minska biltrafiken?

Beslutet att bygga Kronanvägen för samtliga trafikslag har tagits för att minska utsläpp av växthusgaser. Med en väglänk enbart för exempelvis kollektivtrafik, gående och cyklister skulle en stor del av de positiva miljöeffekterna försvinna i och med att biltrafiken då skulle vara tvungen att runda Kronanområdet eller Lulsundsberget för att nå Luleås olika stadsdelar och områdena inom Kronan.

Hur planeras kollektivtrafiken längs Kronanvägen?

Olika busslinjer kommer att trafikera olika delar av sträckan. När Kronanvägen är färdigbyggd är tanken att bussen ska köra i motsatt riktning jämfört med idag från Östra Kronan för att även trafikera Kronandalen. Bussen från Lerbäcken kommer att köra samma sträcka genom Lerbäcken och Kvarnbäcken som den gör idag. Hållplatsen längs Skiftesvägen kommer att flyttas något närmare Hertsövägen. El-bussens vändplan och laddstation kommer att flyttas söder om Armévägen. Laddstationen placeras så att fler busslinjer ska kunna nyttja den i framtiden när fler bussar drivs med el.

Hållplatserna tillgänglighetsanpassas och utformas tillsammans med refuger där biltrafikanter får vänta till på- och avstigning på bussen är klar innan trafiken kan rulla vidare.

Hur förändras bostadsområdet Kronan när vägen byggts?

Med Kronanvägen kommer Kronan att få ett ännu mer centralt läge i Luleå.

Tanken med Kronanvägens utformning är att anpassa den till låga hastigheter och minska upplevelsen av att vägen upplevs som en barriär. Gestaltningen av gatan och dess omedelbara närhet tillsammans med förbättrade gång- och cykelstråk är tänkt att ge en sammanhållande känsla.

I takt med att det byggs fler fastigheter på Kronan kommer det upplevda avståndet mellan Kronandalen, Östra Kronan, Kronanbacken och Lerbäcken att minska. Alla delar av Kronan binds ihop till en sammanhållen stadsdel.

 

 

2018-06-05

Återställ
Kronanvägen detaljplan
Återställ
Planuppdrag får Luleå att växa
Återställ
Detaljplaneprogram för Kronanvägen
Återställ
Sammanfattning Trafikanalys Kronan