Stadsdelen Kronan

Redan idag bor det ca 1500 personer i nybyggda villor, radhus och flerbostadshus på Kronan. I stadsdelen Kronan finns också arbetsplatser och verksamheter samt förskolor.

Befintliga bostadsområden

Villaområdet Östra Kronan påbörjades 2005 som första nya villaområde i stadsdelen Kronan. Området är idag färdigställt och har närmare hundra villor av varierande karaktär. Östra Kronan nås idag från Svartöleden via Kronbacksvägen men kommer på sikt också att nås via Kronanvägen.

Kronanhöjden

Kronanhöjden

Östra Kronan

Östra Kronan

Arbetsplatser och verksamheter

På Kronan finns idag en av kommunens återvinningscentraler (ÅVC). Återvinningscentralen drivs av Luleå Renhållning AB och nås sedan i maj 2016 via Bensbyvägen. Återvinningscentralen behöver flyttas för att ge plats för det kommande bostadsområdet Kronandalen. Var återvinningscentralen kommer att flytta är inte bestämt ännu, detta håller på att utredas.

Intill Återvinningscentralen ligger också Återvinningsmarknaden. Återvinningsmarknadens butiker som tar emot och säljer vidare begagnade möbler, kläder o dyl. drivs av Arbetsmarknads-förvaltningen. Även Återvinningsmarknaden kommer på sikt att flytta i takt med att det nya bostadsområdet Kronandalen byggs ut.

I den sydvästra delen av Kronan, mellan Lulsundsberget och Bensbyvägen ligger Logementet. Logementet tillhör Luleå kommun och inrymmer såväl kontor och personallokaler som förråd och upplag för bland annat kommunens VA-avdelning och Drift- och underhållsavdelning. Även för denna verksamhet pågår utredning om annan placering då området ska bebyggas med hus och även inrymma infarten till Kronandalen från Bensbyvägen.

Kulturbyn Kronan

Kuturbyn Kronan

Kulturbyn Kronan är det område på Kronan som består av byggnader som uppförts under åren 1942-1992 då Kronan var luftvärnsregemente. I Kulturbyn finns hyresgäster som alla driver små eller medelstora företag. En stor del av verksamheterna har konstnärlig inriktning. I Kulturbyn finns också ett café. Kulturbyn ingår i Rikshems förvärv av fastigheter från Luleå kommun (2015). Under hösten 2016 påbörjas detaljplanearbetet för Kulturbyn, i samband med det fastslås det hur området ska utvecklas. Området kan komma att förtätas med ytterligare verksamheter och/eller bostäder. En del av byggnaderna i Kulturbyn har enligt en inventering som gjorts av Piteå museum ett kulturhistoriskt värde som gör dem värda att bevara.

Förskolor

På Kronan finns idag två stycken förskolor. I närheten av Lulsundsberget ligger I Ur och Skur Tallrotens förskola och i närheten av Kronanbacken och Östra Kronan ligger Spira förskola. I takt med att Kronan växer och får fler invånare planeras det för ytterligare förskolor på området. ​

Återställ
Befintliga områden