Kronanhöjden

Kronanhöjden

Stadsdelen Kronan

Redan idag bor det ca 1800 personer i nybyggda villor, radhus och flerbostadshus på Kronan. I stadsdelen Kronan finns också arbetsplatser och verksamheter samt förskolor.

Kronandalen

Kronandalen är centrumområdet i bostadsområdet Kronan. Genom att exploatera Kronandalen länkas Kronans alla stadsdelar samman genom ett tillskott av närmare tvåtusen bostäder i flerbostadshus och radhus samt lokaler för arbetsplatser och servicefunktioner. Kronandalen blir platsen för Kronans stadsdelscentrum.

Kronandalen beräknas vara fullt utbyggt ca år 2030.

Skiss över det nya området Kronandalen

Befintliga områden

Kulturbyn Kronan

Kulturbyn Kronan

Kulturbyn Kronan

Kulturbyn Kronan är ett arbetsplatsområde med drygt hundra hyresgäster i de före detta kasernbyggnaderna, officersmäss med flera. Området ingår i Rikshems förvärv av fastigheter från Luleå kommun under hösten 2015.

Denna del av Kronan har flest byggnader med kulturhistoriskt värde från områdets epok som luftvärnsregemente 1942-1992 som kan vara bevarandevärda enligt en inventering som är genomförd av Piteå museum 2009.

Frågan har behandlats i samband med detaljplanearbetet för Kulturbyn.

Översikt över Kulturbyn

Översikt över Kulturbyn

Befintliga bostadsområden

Honörsbacken
Honnörsbacken kallas det område som ligger strax söder om Lulsundsberget, i vinkeln mellan Svartövägen och Kronbacksvägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

Skiss över området Honörsbacken

Kronanbacken är ett bostadsområde som ligger i den nordöstra delen av Kronan. Området nås via Bensbyvägen och har direkt anslutning till Ormbergets motionsspår. Kronanbacken håller på att färdigställas och har idag ett åttiotal småhus, tjugo kedjehus och sextio bostadsrätter i mindre flerbostadshus.

Översiktsbild över Kronanbacken

Kronanhöjden var det första området med flerbostadshus som började byggas inom stadsdelen Kronan. Området började byggas samtidigt som Östra Kronan och har idag närmare etthundratrettio bostadsrätter. Kronanhöjden fick sitt namn efter området färdigställts i samband med en översyn av stadsdelsnamn 2011-2012.

Översiktsbild Kronanhöjden

I den sydvästra delen av Kronan ligger Lulsundsberget. Från Lulsundsberget är det nära till centrum och från berget har man fin utsikt över staden och innerfjärdarna. På Lulsundsberget finns idag sex stycken punkthus med såväl hyresrätter som bostadsrätter. Under 2017 kommer ytterligare två punkthus att färdigställas i sluttningen mellan Lulsundsberget och Kulturbyn Kronan. Totalt kommer det då att finnas 360 lägenheter i området.

Bild på hus på Lulsundsberget

Villaområdet Östra Kronan påbörjades 2005 som första nya villaområde i stadsdelen Kronan. Området är idag färdigställt och har närmare hundra villor av varierande karaktär. Östra Kronan nås idag från Svartöleden via Kronbacksvägen men kommer på sikt också att nås via Kronanvägen.

Översiktsbild över Östra Kronan
Östra Kronan

Östra Kronan

Arbetsplatser och verksamheter

I den sydvästra delen av Kronan, mellan Lulsundsberget och Bensbyvägen ligger Logementet. Logementet tillhör Luleå kommun och inrymmer såväl kontor och personallokaler som förråd och upplag för bland annat kommunens VA-avdelning och Drift- och underhållsavdelning.

Denna verksamhet kommer flyttas då området ska bebyggas med hus och även inrymma infarten till Kronandalen från Bensbyvägen.

Sidan uppdaterades den 19 juli 2022