Parker i området

Origoparken_vinter

Illustration Tema. Origoparken vinter.


Kronandalen ̶ program för park

Kronandalen blir en grön och modern naturstad med nära till rekreation, grönska och aktivitetsytor. Bebyggelsen ska vara tät och stadsmässig med tydliga gaturum. Grönområdena med olika karaktär och funktion ger varierade upplevelser för boende och besökare, som värdesätter utevistelse, närhet till natur likväl som vackra parker. Programmet för park fördjupar tidigare målbild i kvalitets- och gestaltningsprogrammet.

Målbild för parker och grönområden

  • Området är planerat för funktionsvariation. Gångvägar och vistelseytor är tillgängliga, med generösa bredder, svaga lutningar och framkomliga ytskikt. Vid större lutningar finns ramper med handledare. Planerade aktivitetsytor på Lulsundsberget har begränsad tillgänglighet på grund av brant terräng.
  • Här växer en blandning av växter: perenner, gräs, vattenväxter, buskar och träd. Träden står i naturlika planteringar eller bildar ramar och vindskydd i parkrummen. Gräsytorna är gräs eller äng. Befintliga gamla tallar och naturmarksytor är sparade i stor omfattning.
  • Parken har ett öppet dagvattensystem, ett vattenstråk eller kanalstråk, mellan två fördröjningsdammar. Bryggor, broar och gångvägar ger vattenkontakt.
  • De gröna ytorna har hög kvalitet. Valda växter är lättskötta, står tätt och har marktäckning för mindre ogräs. Gräs- och ängsytor är anpassade till driftsfordon. Vintertid finns plats för snöupplag vid sidan av gångar och gång- och cykelvägar.
  • Konsten ska finnas som en röd tråd i området. Arbetet med ett separat konstprogram pågår.

Illustration Tema. Träffparken_Översikt

Illustration Tema. Översiktsplan

 

Namnen på parkerna

Kompanivägen, Exercisvägens och Lottagatan är några av de nya gatunamnen i Luleås nya stadsdel på Kronanområdet. Gatunamnen är hämtade från militärområdet som var beläget på platsen fram till år 1992, då det flyttades till Boden. De två parkerna i området får namnen Träff- och Origoparken.

Origoparken

Namnet Origo är hämtat från ett koordinatsystem som användes av arméns radarstationer under 1940-1960 talet. Origo är skärningspunkten där axlarna skär varandra = mitten.

Namnet Origo är hämtat från ett koordinatsystem som användes av arméns radarstationer under 1940-1960 talet. Origo är skärningspunkten där axlarna skär varandra = mitten.

Namnet Origo är hämtat från ett koordinatsystem som användes av arméns radarstationer under 1940-1960 talet. Origo är skärningspunkten där axlarna skär varandra = mitten.

Målens läge överfördes i normalfallet via tråd eller radio till de inom 10 km grupperade tre luftvärnstropparna (Sedermera luftvärnsplutonerna). Målläget överfördes i digital form från en datasändare och utgjordes av ett sidvinkelvärde samt det lutande avståndet från spaningsradarn till målet. Allt mätt i ett koordinatsystem med spaningsradar i origo”.

Utdrag ur ”En sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet. av Kjell-Erik Lindgren”

Tema. Origoparken_vår

Illustration Tema. Origoparken_konststråket

 

Träffparken

Träffparken namnges efter trädgårdsmästaren Karl Filip Träff. Han var född i Värnamo 25 september 1897 och flyttade till Luleå våren 1923.
Han lämnade Luleå under kriget och avled 11 augusti 1958 i Onsala.
Den gård som han lämnade efter sig på Lv7:s område skulle rivas, men renoverades av de värnpliktiga under hösten 1945 och användes till hobbylokal. Där fanns bland annat ett snickeri, pingisbord och böcker.

Illustration Tema. Träffparken