Kronandalen

Kronandalen är området vid f d skidskyttestadion, nuvarande återvinningscentral och de öppna grönytorna på Kronan. Genom att exploatera Kronandalen länkas stadsdelens olika delar ovan samman genom ett tillskott av närmare tvåtusen bostäder i flerbostadshus och radhus samt lokaler för arbetsplatser och servicefunktioner. Kronandalen blir platsen för Kronans stadsdelscentrum.

Byggnationer av gator och vatten- och avloppsledningar påbörjas hösten 2016. När det gäller bostäder är norra delen av Kronandalen, etapp 1 Norra Entrén, först ut med drygt 400 bostäder. Bostadshusen påbörjas hösten/vintern 2017 efter det att detaljplanen är antagen (planeras juni 2017) och har vunnit laga kraft.

18 augusti 2016 togs igångsättningstillståndet för Kronandalen, etapp A, i utökad samverkan med BDX av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet i etapp A Kronandalen omfattar byggande av den kommunala infrastukturen avseende gator, VA-ledningar samt fjärrvärmer, el och opto.

Arbetet med etapp A, Kronandalen beräknas starta inom kort och vara färdigt augusti 2017.