Träffparken

Illustration: Tema:

Som kvarterspark och nod i området blir Träff parken med sin mindre yta en mer uppstyrd plats med tydligt definierade rum och funktioner. Parken delas upp av två gångvägar till tre delar med olika programmering. Återkommande element är de trädrader av tall och gran som planteras i två riktningar i parken. Dessa förtydligar den öst-västliga kopplingen mellan Lulsundsberget och Ormberget och för symboliskt in naturen i parken.


Västra parken

I västra delen av parken används schaktmassor för att modulera marken till ett kullandskap. Kullarna formar ett naturligt avslut på parken mot gatan och skapar en intern rumslighet samtidigt som de också kan användas som skidlek och pulkabacke på vintern.

- Ända från start har det varit viktigt för Luleå kommun, att de första inflyttarna i Kronandalen har en mötesplats att träffas i, säger Kristina Björling Francki
Landskapsarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen som varit med i arbetet att utforma parkrummen i området.

I Träffparken finns därför lek för barn i olika åldrar, gräsmattor för spel och andra aktiviteter samt sittgrupper för fikastunder.

Karaktären sätts av nya och gamla konstverk, en stor dagvattendamm med brygga
och, så småningom, stora barrträd.

Illustration: Tema:

Centrala parken

I mitten av parken ligger dagvattendammen med flacka slänteroch en liten brygga för närkontakt med vattnet. På de ställen där lutningen från vägen ner mot dammen är lite brantare bäddas skyddsstängsel in i strand- och vattenvegetationen.

Picnicytor med bord och grillar finns i läget för kvällssol med utblick över vattnet Gradänger i granit ger parkrummet stadga i samklang med trädraderna och ger även plats för vila med utsikt över dammen.

Östra parken

Träff parkens östra del är den mest programmerade delen med mindre rum och aktiviteter. Lek för större barn finns med gungor och klätternät samt för mindre barn med sandlåda, lekhus och gungdjur. Ett bakbord för rörelsehindrade barn finns på trädäcket och det ena gungsetet anläggs över gummiasfalt för ökad tillgänglighet.
I anslutning till leken finns många tåliga planteringar och buskage då tillgången till grönska spelar en viktig roll för barns inlärning och fantasi.

Illustration: Tema:

Norra parken

En hårdgjord yta i den norra delen av parken används multifunktionellt som snöupplag, basket- och dansyta med spegel, basketkorg och avskärmande nät. Effektbelysning av ytan gör den intressant även när det ligger snöhögar på den.

Kanalstråket

Illustration: Tema:

Kanalstråket länkar samman Träffparken och Origoparken och fungerar samtidigt som passage mellan Kronandalens torg och dess östra delar. Två broar samt en trappstig förbättrar den öst-västliga kopplingen. Kanalen i sig består av en smal betongränna som snabbar på vattenfl ödet, sammanhängande sekvenser av strand- och vattenvegetation och i övrigt gröna slänter upp mot de parallella gångvägarna.

Dammen bildar små vattenfall på valda ställen vilket levandegör vattnets väg ner mot dammen i Träff parken. Små platser för närkontakt med det rinnande vattnet anläggs också. Kanalens planteringar ska möjliggöra spridningsvägar för djurliv mellan Träff parken och Origoparken.

I övrigt fortsätter trädraderna från parkstråket mot Bensbyvägen som sekvensskapare, med tätare rader och mer planteringar ju närmare de två parkerna man kommer och glesare i mitten.

Slänten ner mot kanalen sås som ängsmark och har en gräsremsa bredvid gångvägen likt Bensbyvägens utförande.

Bilfri promenad genom området

Kronandalens parkrum erbjuder en bilfri promenad genom hela området. Många kvartersgator mot framför allt Bensbyvägen och Träff parken är privata varför det är av vikt att gestalta intilliggande gång- och cykelstråk med detta i åtanke. Lokalgatan vid Träff parken ska inte användas för genomfartstrafik utan gestaltas för låg fart.