Gång- och cykelväg Bensbyvägen

Bensbyvägens läplanteringar skapar genom sina olika riktningar och placeringar en rumssekvens som bryter upp sträckan i en varierad promenad. Siktlinjer och utblickar förstärker samtidigt orienterbarheten längs gång- och cykelvägen. På Kronan ska det vara lätt att välja buss och cykel före bilresor. En gång- och cykelväg mellan Bensbyvägen och Kronandalen, med åtkomst till busshållplatserna vid Bensbyvägen, tror vi därför blir uppskattad.

Bullerplanket är placerat nära Bensbyvägen för att komma närmare ljudkällan och mer eff ektivt blockera bullret.

I området kring vändytan som ligger i anslutning till gång- och cykelvägen samt parkstråket mot Träff parken skapas plats för aktiviteter som inte störs i lika hög grad som andra av bullret från Bensbyvägen. Själva vändytan blir skatevänlig genom betongbänkar med metallkanter och en parkourställning med tillhörande trädäck fungerar som ett miniutegym för passerande motionärer.

Sektion C - Bensbyvägen

Illustration: Tema:


Sektionerna längs Bensbyvägen

Parkstråket mellan Bensbyvägen och Träff parken gestaltas med trädrader som bryter upp stråket i sekvenser och motverkar en monoton promenad. Låglinjen för de fria vattenvägarna tillåts vara lite vildvuxen för att ge förutsättningar för stråket att vara en spridningsväg för djurlivet mellan Bensbyvägen och Träff parken.

Illustration: Tema:

Kvällsljus