Etapp B

Luleås nya stadsdel Kronandalen ska vara en grön och modern naturstad med närhet till rekreation, grönska och aktivitetsytor.

Bebyggelsen planeras forma ett tätt, stadsmässigt område med tydliga gaturum. Ett starkt parkrum ger möjlighet för områdets invånare och besökare att ta sig genom området längs vatten och genom olika gröna rum. Områdets målgrupp är aktiva lulebor som värdesätter uteaktiviteter, närhet till natur likväl som stadsmässiga kvalitéer.

Områdets planering ska stärka sådana samband och ge området en tydlig egen karaktär av tät, fint detaljerad stad.

Konsten ska finnas med i området som en röd tråd, och som något som går att upptäcka.

På Kronan ska det vara lätt att välja buss och cykel före bilresor. En gång- och cykelväg mellan Bensbyvägen och Kronandalen, med åtkomst till busshållplatserna vid Bensbyvägen, tror vi därför blir uppskattad.

Krondalsvägen, områdets huvudgata, blir en gata för alla med plats för fotgängare, cyklister, bilar och bussar. - Mycket tid och tänk har lagts ner för gatan ska fungera bra för personer med rörelsehindrade och synskadade. Träd, soffor och busshållplatser med cykelparkering under tak är andra viktiga inslag, säger Kristina Björling Francki, Landskapsarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hitta direkt