Kronan - en översikt

Kronan är samlingsnamnet för området där vi planerar för Luleås nya stadsdel "Naturstad Kronan".
Men i området finns flera olika namn för de olika platserna.
Här reder vi ut begreppen:

Kronandalen är det nya bostadsområdet mellan Kronanbacken, Kronanhöjden, Östra Kronan och Lulsundsberget.

Kronan är den nya stadsdelen. Idag bor ca 2200 personen i Kronan.

Kedjehusområdet - Honnörsbacken

ÅVC/ÅVM har flyttat

Logementet ligger i Kronandalen men kommer att flyttas för att ge plats för nya bostäder.

Stadsdelscentrum kommer att ligga i Kronandalen men är till för alla som bor i stadsdelen Kronan. 

Ny Sporthall och skola har byggts

Kronanvägen tillhör inte projektet men är en viktig pusselbit för infrastrukturen i Luleå.
I området kring Kronanvägen är det även planerat för nya bostäder.

Förändringen startade 2004

Arbetet med att förändra området påbörjades redan 2004 när kommunen antog en fördjupad översiktsplan och byggandet av de nya punkthusen på Lulsundsberget tog fart. De flesta av de planerade nya bostäderna ska dock byggas i Kronandalen, vilken kommer att bli en av Luleås största när stadsdelen är fullt utbyggd.

Stadsdelen i sin helhet består av sex områden; Kronanhöjden, Östra Kronan, Kronanbacken, Lulsundsberget, Kulturbyn och Kronandalen.

– Projektet är komplext och tidspressat då vi har en ambition att påbörja bygget av de första bostadskvarteren inom Kronandalen i augusti 2017. Tre processer pågår därför samtidigt: detaljplaner, infrastruktur och markanvisningar, säger projektledare Lisa Bergdahl.

Detaljplanen för Kronandalen, som väntas antas under sommaren 2017, är stor och omfattar hela det nya bostadsområdet inklusive skog och parkmark runtom.

Annorlunda tänk

Till skillnad från tidigare byggen i Luleå kommer det inte finnas någon markparkering i området. Den täta kvartersstrukturen med flerbostadshus med max fyra våningar, slutna hörn och entréer mot gatan med verksamhetslokaler i bottenplan hör inte heller till det vanliga byggsättet i Luleå. Och inte att förglömma att området byggs under parollen ”Naturstad Kronan” vilket betyder att stort fokus kommer att läggas på parker, grönområden och aktivitetsytor.

Det här vill vi

Kronandalen med omgivningar är utformad med god kvalitet, ett intressant innehåll och inriktning mot hållbar stad, både på kvartersmark och i offentliga rum.

Utemiljön ska vara tillgänglig, trygg och säker. Kvinnors och mäns och olika andra gruppers behov och intressen ska påverka innehåll och utformning.

Det ska finnas rekreation för alla åldrar, men för barns behov särskilt. Området ska vara trafiksäkert och tillgängligt för barn och funktionsnedsatta. De som går, cyklar och åker buss ska prioriteras.

Områdets olika värden; ekologiska, arkitektoniska och rekreativa, ska tas tillvara, utvecklas och få tillägg som behövs för framtiden.

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023