Detaljplaner

Detaljplanen för Kronan har vunnit laga kraft och nu kan byggandet ta ett steg mot nästa nivå, där 2000 nya bostäder är målet.

Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft och nu kan byggandet ta ett steg mot nästa nivå, där 2000 nya bostäder är målet.

2017-07-25

Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft

En milstolpe för utvecklingen av Kronanområdet är uppnådd. Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av drygt
2 000 bostäder har vunnit laga kraft. – Förverkligandet av Kronandalen är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma ikapp med tillgången på bostäder i Luleå. Med detta levererar vi ytterligare på Luleåbornas krav på oss politiker - sätt fart på bostadsbyggandet. Där är vi nu och vi kan konstatera att vi lämnar bostadsbristen bakom oss, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Hittills har arbetet i Kronandalen skett under marknivån med byggande av VA, fiber, fjärrvärme och el-ledningar. Att detaljplanen nu vinner laga kraft innebär att arbetet går över i nästa fas där stadsdelen Kronan förtätas och utökas med ytterligare 2 000 bostäder som ska samsas om ytorna tillsammans med lokaler för andra verksamheter, samhällsservice och rekreationsytor.

Lång genomförandetid

– Utbyggnaden av Kronandalen kommer att ske under lång tid och därför är detaljplanens regleringar relativt generella, men den är samtidigt tydlig i vad vi vill uppnå – en stadsmässig bebyggelse med närhet till naturen, hållbart byggande och resande, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, Lenita Ericson.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige i juni och inget överklagande har inkommit till Luleå kommun, länsstyrelsen eller mark och miljödomstolen.
Planen har således vunnit laga kraft Planförslaget tillåter flerbostadshus med främst fyra till fem våningar och radhus i högst tre våningar. Kronandalen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg-, lek- och parkytor.

Start av markanvisning av etapp 2

De sex första kvarteren, etapp 1, i nordöstra delen närmast Bensbyvägen är sen tidigare markanvisad. Här kommer byggstart att ske senhösten/vintern 2017. Arbetet fortsätter nu med att planera markanvisning av etapp 2, där även ett nytt vård- och omsorgsboendet och ett stadsdelscentrum ingår.

Parallellt med detta planeringsarbete pågår det fysiska arbetet på Kronanområdet med att få klar nödvändig infrastruktur inför höstens byggstart.

GC-väg längs Bensbyvägen och ny park på gång

En av boende på Kronan efterlängtad gång- och cykelväg längs Bensbyvägen ska stå klar i oktober och även en av stadsdelsparkerna. Arbetet med en av de två parkerna i området, Träffparken, påbörjas nu i sommar för att vara klar lagom till den ny invånarna flyttar in i Kronandalen.

– Stadsdelen utformas för att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik, bl. a kommer den nya elbusslinjen att gå genom området. Men stadsdelen ska även ha stark koppling till natur, konst och kultur samt dess historia som regemente i nära 50 år, berättar planchef AnneLie Granljung.

Återställ
Antagande 2017: Kronandalen - en ny stadsdel