Luleå kommun logo

Hertsön i fokus

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden.

Det är mycket som händer och kommer att hända på Hertsön. Ny skola och nytt badhus är bara några saker.

Ett helt nytt industriområde, Hertsöfältet, byggs just nu och ett nytt bostadsområde, Hertsöheden planeras och kommer att innebära många nya Hertsöbor.

Trafik, kommunikation

Arbete Avaviksvägen på Hertsön
2022-10-17 -- 2023-12-31

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid Hertsöfältet.

Läs mer på Lumires webbplats:

Spräng- och grävjobb på gång vid Avaviksvägen på Hertsön - Lumire Länk till annan webbplats.

Kronanvägen

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023, då blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder.

Läs mer om Kronanvägen här

Lövskärsvägen

Lövskärsvägen har byggts om och förstärkts fram till korsningen ut mot Uddebo och brandövningsfältet. Korsningen har även försetts med belysning. Gång-och cykelvägen från Lövskär har även förlängts fram till korsningen.

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Ny skola

Bild på hur framtida Hertsöskolan kan komma att se ut.

Skiss på hur framtida Hertsöskolan kan komma att se ut. Illustration: MAF.

Hertsöskolan – Luleås framtida skola

2021 upptäckte Luleå kommun att den befintliga Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas och därtill ett helt nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt mat- och kökssal. I planerna för skolan är det beräknat att man ska kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9.

År 2025 beräknas Hertsöskolan vara redo för inflyttning.

Skissbild på hur framtida utemiljön och skolan kan komma att se ut.

Så kan framtida utemiljön och skolan bli. Illustration: MAF,

Nyheter/uppdateringar om Hertsöskolan

  • 16 november 2022 föreslog Stadsbyggnadsförvaltningen att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek borde byggas med en totalyta av cirka 11 600 m2. Därtill att nya sporthallen borde utökas och nästan fördubblas i golvyta jämfört med nuvarande och tidigare sporthall. Beslut inväntas.
  • Sidoprojektet om trivselskapande åtgärder under byggtiden på Hertsön har under november påbörjats. Arbetet kommer samordnas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Lulebo.

Hertsöskolan i Vårt Luleå

Skissbild på hur sporthallen kan komma att se ut på Hertsön.

MAF:s skissbild på framtida sporthallen. Illustration: MAF.

 Detaljplan, Hertsöskolan

Överblick på hur framtida Hertsöskolan, sporthall, fritidsgård, bibliotek och utemiljön.

Hertsöskolan, sporthall, fritidsgård, bibliotek och utemiljön - så kan det bli.

Ny tillfällig modulskola

Modulskolan inflyttad

Nu finns modulskolan placerad precis intill den utflyttade Hertsöskolan som kommer att rivas och där en ny skola ska byggas.

Läs om skolstarten: Så var skolstarten på Hertsön - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

Ytteligare moduler - större modulskola

Inom kort kommer ytterligare moduler anslutas. De kommer placeras till de befintliga modulerna och göra plats för fler på skolan.

Modulskolan växer till. Modulerna från solsidan.

Modulerna från baksidan.

Flygbild på Hertsö skola.

Hertsöskolan har 367 elever i årskurs 4-9.

Nytt badhus

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Hertsö badhus – tillbaka och färdigbyggt 2024

Efter rivningen av det gamla badhuset beslutade Luleå kommun att ett nytt badhus skulle byggas på Hertsön. 26 augusti 2022 påbörjades byggnationen officiellt efter en symbolisk bassängsfyllning av Luleå kommun och entreprenören NCC som i samverkan kommer utföra projektet.

År 2024 beräknas badhuset stå färdigt och redo för badgäster.

Bild på insidan av framtida Hertsö badhus.

Insidan av framtida Hertsö badhus. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Om badhuset

Hertsö badhus kommer vara stationerat vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget. Badhuset ska vara tillgängligt för alla och förena lek, träning och en rik fritid. Insidan och utsidan kommer prydas av bland annat färgerna grön, vinröd, röd och laxröd. I badhuset kommer det finnas plats för tre bassänger:

- En barnbassäng.

- En motionsbassäng, 25 x 12,5 meter.

- En multibassäng, 11 x 5,5 meter.

Därtill kommer även ett litet café finnas tillgängligt.

Flygbild över vart framtida Hertsö badhus ska stationeras. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Flygvy. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Nyheter/uppdateringar om Hertsö badhus

Detaljplan, Hertsö badhus

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning, Hertsö badhus.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2022-09-19 16.08
Plankarta, Hertsö badhus.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-09-19 16.08

Välj andra badhus tills vidare

I Luleå kommun har du möjlighet att välja mellan ett flertal olika badhus, tempererade utomhuspooler och friluftsbad. Badhusen erbjuder ett flertal aktiviteter året runt.

Nytt bibliotek, ny fritidsgård och sporthall

Bara meröppet på Hertsöns bibliotek

Måndag 9 maj dras den bemannae servicen in på Hertsöns bibliotek. Detta på grund av arbetsmiljön för personalen i väntan på att biblioteket kan flytta ut till moduler. Under tiden är det enbart meröppet som gäller.

Läs hela nyheten på kommunens nyhetssajt Vårt Luleå Länk till annan webbplats..

Markarbetena är påbörjade

När en ny skola byggs kommer det även byggas nya lokaler för Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall eftersom dessa ligger i samma byggnad som nuvarande Hertsöskolan.

Den 8 februari 2022 höll kultur- och fritidsnämnden en medborgardialog för att få höra vad Hertsöborna tänker om sina nya mötesplatser. Här kan du läsa vad som sas på mötet. Länk till annan webbplats.

I dagsläget är alla tre verksamheter kvar i skolbyggnaden och öppna. Att de inte flyttat ut samtidigt som skolan beror på att biblioteket och fritidsgården har egna ventilationsaggregat och större ytor för besökarna, som inte heller vistas hela dagar i lokalerna. Därför bedöms inte behovet finnas att stänga lokalerna i förväg.

Moduler under byggtiden

Precis som med skolan kommer biblioteket, fritidsgården och även sporthallen flytta till moduler under tiden de nya lokalerna byggs. Modulerna ska ligga i närheten av nuvarande Hertsöskolan i ett centralt läge.

2022-05-20

Nu är modulerna för omklädningsrum, bibliotek och fritidsgård på gång. De kommer att börja levereras under vecka 23. Leverans av idrottshallen kommer att ske senare.

Hertsöheden - nytt bostadsområde

Tidplan 2022 - 2026

Nu pågår arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring våren 2023 Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Vision Hertsöheden

Välkommen till framtiden!
Hertsöheden blir en ny del av Hertsön, som redan nu är en stadsdel med stark sammanhållning och initiativkraft. Det finns koloniförening, idrottsplats och idrottsföreningar, badhus, bibliotek, butiker, cafe och restaurang, skolor, kyrkor, pensionärsföreningar, teatergrupp ... och mycket mer. Det engagemanget och den innovationsandan tas vidare på Hertsöheden, här bygger vi den hållbara framtiden kreativt och tillsammans.

Hertsöheden blir bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Här tänker vi nytt och testar, här tar vi modiga steg framåt och vågar säga ja till människors egen kunskap och drivkraft. Hit kommer studiebesök och här samverkar vi med hållbara noder i hela världen. Forskningsresultat tas tillvara för att testa och utveckla smart energiförsörjning och många olika innovativa lösningar som skapar flexibilitet, hållbarhet o trygghet.

På Hertsöheden får naturen och leken plats mellan bostäderna och både friluftsliv och stadsliv är nära. Här bygger vi utifrån naturens villkor och värnar om guldkorn som bergshällar, bäckmiljöer och trolsk skog. Här kan människor träffas och utveckla sitt område tillsammans, och hit kommer besökarna för att inspireras och uppleva. Bostäderna är lagom stora, kostnadseffektiva, klimatsmarta och klimatanpassade, det finns plats att odla tillsammans eller på sin egen tomt, det är lätt att resa och leva hållbart och tryggt.

På Hertsöheden ryms många olika människor. Här finns möjlighet att bo tillsammans eller ensam, och i nytänkande kombinationer av tillsammans och ensam. Man kan hyra, äga själv och med andra, eller prova nya former. Det finns plats för experiment och möjligheter till olika livsstilar för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder.

Det är planerna för Hertsöheden, Luleås nästa stora bostadsområde. Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun.

Hertsöheden ska möjliggöra upp till 2000 bostäder vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, skolor och annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för det nya bostadsområdet Hertsöheden.

Kontakt:

Mia Ozoh, planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen
0920 45 39 13
mia.ozoh@lulea.se

Projektet i sammanfattning

Bakgrund

Hertsöheden pekades ut i kommunens översiktsplan från 2013 som ett nytt område för bostäder och arbetsplatser. April 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Hertsöheden. Motivet till att inleda planprocessen med ett detaljplaneprogram är att det i området kring Hertsöheden finns många allmänna viktiga intressen som berör varandra. Utformningen av det nya området behöver avvägas i förhållande till dessa intressen och det görs lämpligen i ett detaljplaneprogram.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa goda förutsättningar för att exploatera Hertsöheden med framför allt bostäder i varierad form. Detaljplaneprogrammet ska redovisa principer och rekommendationer som ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Planeringsarbete

Efter årsskiftet 2021/2022 har vi kommit i gång med arbetet att ta fram detaljplaneprogrammet. Vi håller bland annat på att upphandla konsulter som ska ta fram diverse utredningar som underlag för fortsatt arbete. Idémötet som hölls den 4 maj 2022 var en del av processen att skapa ett attraktivt och hållbart område. Vi ville höra vad medborgarna har för tankar och idéer om Hertsöheden.

Arbete från hösten 2022

Under hösten 2022 kommer allt att sammanställas och ett förslag på innehåll och utformning av Hertsöheden kommer att presenteras i detaljplaneprogrammet, som kommer att visas för allmänheten under ett så kallat samråd. Då kommer förslaget att ställas ut offentligt så allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplaneprogrammet och sedan kan detaljplanearbetet påbörjas. När det finns en gällande detaljplan kan bygglov beviljas och byggnationer påbörjas.

Idémöte om Hertsöheden 4 maj 2022 - så tyckte Hertsöborna

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark. Ja, trots att få personer kom till det öppna idémötet inför planeringen av Luleås nya bostadsområde Hertsöheden så saknades det verkligen inte idéer.

Idémöte om Hertsöheden 4 maj 2022 - så tyckte Hertsöborna

Sammanhållning, aktivt föreningsliv och framgångsrik ungdomsverksamhet är styrkor som bör tas tillvara och utvecklas ytterligare när Hertsöheden planeras – det var ett tydligt budskap till kommunens representanter på idémötet den 4 maj.

- Det var ett inspirerande möte där många idéer lyftes. Hertsöheden har potential att bli något alldeles extra och vi vill höra invånarnas perspektiv och idéer för att skapa ett attraktivt, trivsamt och hållbart bostadsområde, säger projektledaren, Mia Ozoh på Luleå kommun.

Det finns många barn och ungdomar, ökande andel äldre och många nationaliteter på Hertsön där de många föreningarna har lyckats skapa en stark vi-känsla och gemenskap.

Hertsöheden ska innefattas i den gemenskapen. Det ska vara lätt och säkert för alla att gå och cykla till Hertsö centrum men även finnas goda möjligheter att mötas och vara aktiv på Hertsöheden. Enkelt tillgängliga lokaler och utomhusytor för att träffas och göra saker tillsammans behöver prioriteras.

Kolonilotterna på Hertsön är mycket populära, och odlingsmöjlighet med någon typ av hyrmodell i stället för köp föreslogs för Hertsöheden.

Små lägenheter och radhus som hyresrätter önskas

Även radhus med hyresrätt som komplement kom upp som förslag, liksom behovet av fler små lägenheter. Och om de planerade industrisatsningarna i närheten leder till ökad inflyttning kanske det även behövs bostadsrätter, något som inte finns på Hertsön idag. Kommunen fick rådet att inte bygga ett avlångt område utan försöka hålla ihop det så att alla får nära till den centrala delen och till Hertsö centrum.

Många äldre på Hertsön vill bo kvar i sitt område så ett trygghetsboende har hög prioritet, med aktiviteter, samlingslokal och kanske odlingsmöjlighet. En lunchrestaurang med större utbud än pizza fanns också på önskelistan.

Att anlita en motiverad person som områdesvärd skulle vara en kostnadseffektiv investering, ansåg deltagarna. Det minskar förstörelse, ökar sammanhållningen och områdets attraktivitet.

Utveckling Hertsön/Lerbäcken

Bygglov för ny kommunikationsmast vid Avaviksvägen

Läs på vartlulea.se  23 september 2022 Länk till annan webbplats.

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Läs mer här om utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Rekommendationer från ÖP 2013 för Hertsön och Lerbäcken

Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år

• Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden
• Vid planering av ny bebyggelse ska koppling mellan Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat särskilt beaktas
• Möjlighet att ta sig till stranden och använda strandområdet för rekreation ska utvecklas
• Koloniområdet ska utökas österut
• Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat
• Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras
• Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras
• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012
• Utvecklingsplan ska tas fram.

Läs mer utvecklingsplanen Hertsön/Lerbäcken

Lulebo satsar på Hertsön

Luleå växer och som kommunens bostadsbolag har vi en betydande roll i skapandet av framtidens Luleå. Lulebo genomför flera insatser för att rusta upp Hertsön.

Läs mer på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsmöjligheter

Under våren 2021 startade Lulebo ett efterlängtat flerårigt projekt för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. En del garage rivs och ersätts med nya medan övriga renoveras. Parkeringsplatser utomhus renoveras och smalare platser breddas. Projektet utförs i etapper under totalt fyra år och kommer att beröra hela Hertsön. Berörda hyresgäster informeras i god tid innan deras respektive etapper påbörjas.

Renovering av balkonger och uteplatser

Sommaren 2022 inleds projektet med att renovera balkongerna och ersätta nuvarande uteplatser i markplan på Hertsön med nya. Renoveringarna berör alla Lulebos hus på Hertsön och utförs i olika etapper under kommande år. I samband med renoveringarna utförs en del markarbeten i anslutning till husen. Bland annat tas större buskar som skymmer eller döljer entréer bort.

Kulvert för värme vatten byts ut vid Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen

Befintlig kulvert som betjänar Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen med värme och varmvatten är uttjänad och behöver bytas ut. Därför kommer grävningsarbeten som beräknas pågå under hela sommaren 2022 att ske gårdsvis på dessa adresser, både på asfalterade ytor och gräsytor. Alla entréer till hus och tvättstugor med mera är tillgängliga under hela entreprenaden. Däremot kan det tidvis vara problem med biltrafik framför en del entréer.

Polis och trygghet i området

2021-12-07

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

2021-06-02

Samverkansöverenskommelse polisen och kommunen

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Länk till annan webbplats.

Hertsöbornas egna webbplats

Om du vill läsa mer om Hertsön, till exempel få tips om lokala evenemang eller vilka föreningar som finns i området kan du hitta den informationen på Hertsöbornas egna webbplats. Länk till annan webbplats.