Luleå kommun logo

Hertsön i fokus

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden.

Det är mycket som händer och kommer att hända på Hertsön. Ny skola och nytt badhus är bara några saker.

Ett helt nytt industriområde, Hertsöfältet, byggs just nu och ett nytt bostadsområde, Hertsöheden planeras och kommer att innebära många nya Hertsöbor.

Planering för modulernas skolgård på gång

Nu städas det för fullt på modulskolans skolgård och en arkitekt arbetar med planeringen för utemiljön. Även arbetet med att flytta in i modulerna har påbörjats för att allt ska vara klart inför skolstarten till hösten.

Besked: Hertsö badhus ska byggas

Allt pekar på att det blir ett nytt badhus på Hertsön. Det efter att kommunfullmäktige klubbade igenom förslaget om att utöka investeringsbudgeten med 45 miljoner kronor till totalt 185 miljoner.
Läs om beslutet för Hertsö Badhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny tillfällig modulskola

Inom kort kommer markarbeten att påbörjas för att ge plats för ytterligare moduler till modulskolan. De extra modulerna kommer att ansluta till de befintliga modulerna och gör det möjligt för fler klasser att få plats på skolan.

Det ser ganska skräpigt och rörigt ut kring modulerna idag men städningen kommer att påbörjas inom kort. När ytan är städad kan arbetet med att planera utemiljön börja.

Snart en skolstart i moduler

Vårterminen börjar närma sig sitt slut och för Hertsöskolan väntar nu en flytt till den tillfälliga modulösningen tills dess att den nya Hertsöskolan står på plats. Modulerna möjliggör att skolan återigen kan samlas i samma område.

Snart en skolstart i moduler - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

Modulskolan växer till. Modulerna från solsidan

Modulerna från baksidan

Arbetet har påbörjats

Marklov är beviljat och schaktnings-, fyllnads- och isoleringsarbeten har kommit igång för att förbereda marken för grundläggning. Nu har också arbetet med att ställa upp moduler kommit igång. Arbetet beräknas vara klart senare i vår men verksamheten kan inte komma igång förrän till höstterminen.

Då byggs modulerna på Hertsön - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

Bakgrund
Det var under våren 2021 som det framkom att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola, har en omfattande fuktskada. Under hösten 2021 tog Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut om att en ny skola ska byggas där den mögelskadade Hertsöskolan står idag.

I väntan på de tillfälliga modulerna som ska sättas upp är skolans årskurser uppdelade i andra lokaler.

Tillfällig lösning i väntan på moduler klar - Vårt Luleå (vartlulea.se Länk till annan webbplats.)

Flygbild på Hertsö skola

Hertsöskolan har 367 elever i årskurs 4-9

Tillfälliga moduler

Upphandlingen av modullösningen till Hertsöskolan är klar och nu påbörjas planeringen av hur och när verksamheten kan flytta in.

Modullösningar gäller för skolan på Hertsön ett tag framöver. Ill: Expandia

Modullösningar gäller för skolan på Hertsön ett tag framöver. Ill: Expandia

Modulerna är en tillfällig skolbyggnad i tre plan där det även kommer att finnas hissar, wc och rwc för att tillgodose tillgänglighetskrav. Enligt avtalet kommer leveransen av modulerna ske i etapper från och med nyår.

I dagsläget har elever och personal en kortsiktig lösning där de inryms i andra lokaler.

Den tillfälliga skolbyggnaden kommer att innehålla bland annat klassrum, grupprum och specialsalar för att undervisningen ska hålla hög kvalitet.

När höstterminen 2021 startade höll barn- och utbildningsnämnden ett samtal med vårdnadshavare på Hertsön för att lyssna in deras tankar och funderingar om situationen. Vid samtalen framkom det tydligt att Hertsöskolans placering där den är idag fungerar bra.

Gemensam kök- och matsalslösning

I samband med att fuktskadan upptäcktes gjorde en översyn av skicket på de övriga lokalerna på Hertsöns skolområde. Översynen visade att köket i Svedjeskolan har stora behov av renovering och av den anledningen vill nämnden att det ska byggas en gemensam köks- och matsalslösning för Svedjeskolan och Hertsöskolan.

Ny skola på plats 2024

Barn- och utbildningsnämnden vill se att nuvarande skolstruktur behålls som den är och det är den inriktning som ges till förvaltningen att ta det vidare till beslut innan årsskiftet.

– Vår förhoppning är att en ny modern Hertsöskola med lokaler och skolgård med flexibilitet för fler elever ska finnas på plats år 2024, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utredningar om skolstrukturen i Luleå

Parallellt med arbetet på Hertsön pågår en utredning av skolstrukturen i andra stadsdelar. Mer om den utredningen finns att läsa under sidan - Skolstruktur. Länk till annan webbplats.

Ny skola

Hertsö skola kan försenas

Tyvärr går inte allt som man vill alla gånger. Detaljplanen för området där den nya skolan, fritidsgården, biblioteket och idrottshallen på Hertsön är tänkt att byggas måste ändras. Det gör att det kanske inte blir någon skolstart i den nya skolan hösten 2024 utan istället i januari 2025.

Finansiering

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att investeringen för skolan, tillsammans med bibliotek, fritidsgård, utomhusmiljö och en sporthall får uppgå till högst 350 miljoner kronor. Av den totala summan föreslås 250 miljoner kronor gå till barn-och utbildningsförvaltningen och 100 miljoner till kultur- och fritidsförvaltningen.

Stadsbyggnadsnämnden får cirka 17 miljoner kronor mer per år i kommunbidrag under 2022 till 2024 för att täcka merkostnader för inhyrning av moduler till Hertsön. Beslut om att utöka kommunbidraget till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för ökade hyreskostnader tas i strategisk plan och budget 2024–2026. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Pågående detaljplaner - Detaljplan för Nya Hertsöskolan

2022-02-23

Hertsöskolan idag

Hertsöskolan har i dag 380 elever i årskurserna 4-9, med lokaler för skola, bibliotek, fritidsgårds och idrottshall. En utredning har visat att skolan har omfattande fuktskador och är i behov av stora renoveringsåtgärder. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en nybyggnation är en effektivare lösning jämfört med att renovera den befintliga skolbyggnaden. Luleå kommun har därefter beslutat att en ny skola ska byggas.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet har godkänt förslaget om att ta fram en ny detaljplan för Hertsöskolan. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling och utökning av skolans verksamhet med en ny skola, samt lokaler för bibliotek, fritidsgård och idrottshall. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Hertsön 11:748.

Det pågår också en förvaltningsövergripande process där stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen tittar på behov för den framtida skolans utformning.

Processen för den gamla skolans rivning har också påbörjats.

Nytt badhus

Den 1 oktober 2020 antog Stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för att bygga ett nytt badhus i Hertsö centrum, vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget.

Så här är det tänkt att badhuset ska se ut

I Hertsöns nya badhus ska det finnas möjlighet för alla att bada. Det är planerat för en liten barnbassäng, en motionsbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Tanken är att badhuset ska förena lek, träning och en rik fritid. Byggnaden ska kännetecknas av hög kvalitet, för att säkerställa en lång livslängd med rimlig driftskostnad.

Utformning
Badhusets fasad kommer att bestå av betong i grön, vinröd, röd och laxrosa kulörer. Takbeklädnaden kommer bestå av tätskitsmatta av papp i kulören skogsgrön. Glaspartier utgörs av en mix av klarglas och glas i tre kulörer (vinröd, röd och laxrosa) likt den målade betongen.

Vidare reglerar detaljplanen att högsta nockhöjd över angivet nollplan är 39 meter. I planbeskrivningen framgår det att det inte finns någon särskild yta för bilparkeringsplatser inom planområdet eftersom de befintliga parkeringsplatserna intill den aktuella fastigheten svarar upp mot badhusverksamhetens behov. För cykelplatser framgår av planbeskrivningen ett ungefärligt behov om 30–40 parkeringar.

Aktuell ansökan avser ett badhus med en nockhöjd om 35,6 meter över det angivna nollplanet. På badhusets fasad mot norr placeras en skyltanordning i aluminiumplåt med en storlek om ca 4 m2. Vid badhusets västra fasad uppförs en stödmur med en längd om ca 5 meter. 45 cykelplatser anordnas i anslutning till entrén.

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Liljewall arkitekter AB

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Liljewall arkitekter AB

Bakgrund och samband

Det första badhuset på Hertsön uppfördes 1975 i samband med att Hertsön var under uppbyggnad. Drygt 40 år senare stängdes detsamma, för att kort därefter rivas. Rivningsarbetena var klara 2017. Luleå kommun har beslutat sig för att bygga ett nytt badhus på Hertsön som ersättning för det rivna badhuset.

Detaljplan

Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplan för att bygga ett nytt badhus i Hertsö centrum, vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget.

Upphandlingen för bygget av Hertsönsnya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

Bygglov

Den 16 februari 2022, lämnade Stadsbyggnadsförvaltningen in en bygglovsansökan för prövning om att bygga ett nytt badhus. Förhoppningen är att bygget startar under hösten 2022. Projektet är tilldelad en budget på 140 miljoner kronor och det är Kultur och fritidsförvaltningen som kommer att vara hyresgäst i det nya badhuset.

Miljö och byggnadsnämnden beviljade bygglov för bygget av nytt badhus på Hertsön vid sitt sammanträdet den 30 mars.

Äskar om mer pengar till badhuset

På grund av ökade material- och transportkostnader för det nya badhuset på Hertsön behöver kommunen fatta beslut om en utökad investeringsram för att projektet ska kunna gå vidare. Det handlar om ett tillskott på 45 miljoner kronor, vilket ger en investerings­budget för badhuset på totalt 185 miljoner kronor. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag 25/4. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i maj.

Bygget utförs i samverkan

Upphandlingen för bygget av Hertsöns nya badhus blev klar under våren 2021 och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

FAKTA HERTSÖ BADHUS

  • En 25x12,5 meters motionsbassäng
  • En 11x5,5 meters multibassäng med höj- och sänkbar botten
  • En liten barnbassäng
  • Ett litet Café
Kvartersbadhuset planeras att byggas i centrum av Hertsön, just vid sidan av Backmyrvägen. Illustration: Liljewall arkitekter AB

Kvartersbadhuset planeras att byggas i centrum av Hertsön, just vid sidan av Backmyrvägen. Illustration: Liljewall arkitekter AB

Karta som visar tänkt placering av badhuset

Karta som visar tänkt placering av badhuset

Välj andra badhus tills vidare

I Luleå kommun har du möjlighet att välja mellan ett flertal olika badhus, tempererade utomhuspooler och friluftsbad. Badhusen erbjuder ett flertal aktiviteter året runt.

Nytt bibliotek, ny fritidsgård och sporthall

Bara meröppet på Hertsöns bibliotek

Måndag 9 maj dras den bemannae servicen in på Hertsöns bibliotek. Detta på grund av arbetsmiljön för personalen i väntan på att biblioteket kan flytta ut till moduler. Under tiden är det enbart meröppet som gäller.

Läs hela nyheten på kommunens nyhetssajt Vårt Luleå Länk till annan webbplats..

Markarbetena är påböjade

När en ny skola byggs kommer det även byggas nya lokaler för Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall eftersom dessa ligger i samma byggnad som nuvarande Hertsöskolan.

Den 8 februari 2022 höll kultur-och fritidsnämnden en medborgardialog för att få höra vad Hertsöborna tänker om sina nya mötesplatser. Här kan du läsa vad som sas på mötet. Länk till annan webbplats.

I dagsläget är alla tre verksamheter kvar i skolbyggnaden och öppna. Att de inte flyttat ut samtidigt som skolan beror på att biblioteket och fritidsgården har egna ventilationsaggregat och större ytor för besökarna, som inte heller vistas hela dagar i lokalerna. Därför bedöms inte behovet finnas att stänga lokalerna i förväg.

Moduler under byggtiden

Precis som med skolan kommer biblioteket, fritidsgården och även sporthallen flytta till moduler under tiden de nya lokalerna byggs. Modulerna ska ligga i närheten av nuvarande Hertsöskolan i ett centralt läge.

2022-05-20

Nu är modulerna för omklädningsrum, bibliotek och fritidsgård på gång. De kommer att börja levereras under vecka 23. Leverans av idrottshallen kommer att ske senare.

Hertsöheden - nytt bostadsområde

2022-05-23

Det är tyckte Hertsöborna på idémötet om nya Hertsöheden

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark.Hyresrätter för små lägenheter och radhus. Det är några av ideérna som lyftes på mötet om Hertsöheden som hölls den 4 maj. Läs mer i blå box "Hertsöheden - nytt bostadsområde" nedan.

Nu startar planeringen för Hertsöheden

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark. Ja, trots att få personer kom till det öppna idémötet inför planeringen av Luleås nya bostadsområde Hertsöheden så saknades det verkligen inte idéer.

Idémöte om Hertsöheden 4 maj 2022 - så tyckte Hertsöborna

Sammanhållning, aktivt föreningsliv och framgångsrik ungdomsverksamhet är styrkor som bör tas tillvara och utvecklas ytterligare när Hertsöheden planeras – det var ett tydligt budskap till kommunens representanter på idémötet den 4 maj.

- Det var ett inspirerande möte där många idéer lyftes. Hertsöheden har potential att bli något alldeles extra och vi vill höra invånarnas perspektiv och idéer för att skapa ett attraktivt, trivsamt och hållbart bostadsområde, säger projektledaren, Mia Ozoh på Luleå kommun.

Det finns många barn och ungdomar, ökande andel äldre och många nationaliteter på Hertsön där de många föreningarna har lyckats skapa en stark vi-känsla och gemenskap.

Hertsöheden ska innefattas i den gemenskapen. Det ska vara lätt och säkert för alla att gå och cykla till Hertsö centrum men även finnas goda möjligheter att mötas och vara aktiv på Hertsöheden. Enkelt tillgängliga lokaler och utomhusytor för att träffas och göra saker tillsammans behöver prioriteras.

Kolonilotterna på Hertsön är mycket populära, och odlingsmöjlighet med någon typ av hyrmodell i stället för köp föreslogs för Hertsöheden.

Små lägenheter och radhus som hyresrätter önskas

Även radhus med hyresrätt som komplement kom upp som förslag, liksom behovet av fler små lägenheter. Och om de planerade industrisatsningarna i närheten leder till ökad inflyttning kanske det även behövs bostadsrätter, något som inte finns på Hertsön idag. Kommunen fick rådet att inte bygga ett avlångt område utan försöka hålla ihop det så att alla får nära till den centrala delen och till Hertsö centrum.

Många äldre på Hertsön vill bo kvar i sitt område så ett trygghetsboende har hög prioritet, med aktiviteter, samlingslokal och kanske odlingsmöjlighet. En lunchrestaurang med större utbud än pizza fanns också på önskelistan.

Att anlita en motiverad person som områdesvärd skulle vara en kostnadseffektiv investering, ansåg deltagarna. Det minskar förstörelse, ökar sammanhållningen och områdets attraktivitet.

Tidplan 2022 - 2026

Nu pågår dialoger inför planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring årsskiftet 2022/2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Kontakt:

Mia Ozoh, planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen
0920 45 39 13
mia.ozoh@lulea.se

Projektet i sammanfattning

Bakgrund

Hertsöheden pekades ut i kommunens översiktsplan från 2013 som ett nytt område för bostäder och arbetsplatser.

April 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Hertsöheden. Motivet till att inleda planprocessen med ett detaljplaneprogram är att det i området kring Hertsöheden finns många allmänna viktiga intressen som berör varandra. Utformningen av det nya området behöver avvägas i förhållande till dessa intressen och det görs lämpligen i ett detaljplaneprogram. Syftet med detaljplaneprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa goda förutsättningar för att exploatera Hertsöheden med framför allt bostäder i varierad form. Detaljplaneprogrammet ska redovisa principer och rekommendationer som ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Planeringsarbete

Efter årsskiftet har vi kommit i gång med arbetet att ta fram detaljplaneprogrammet. Vi håller bland annat på att upphandla konsulter som ska ta fram diverse utredningar som underlag för fortsatt arbete. Idémötet den 4 maj 2022, som riktar sig till allmänheten, är en del av processen att skapa ett attraktivt och hållbart område. Vi vill höra vad medborgarna har för tankar och idéer om Hertsöheden. Alla är varmt välkomna att dela sina synpunkter med oss och så här tidigt i planeringsprocessen finns det goda möjligheter att påverka.

Arbete från hösten 2022

Under hösten kommer allt att sammanställas och ett förslag på innehåll och utformning av Hertsöheden kommer att presenteras i detaljplaneprogrammet, som kommer att visas för allmänheten under ett så kallat samråd. Då kommer förslaget att ställas ut offentligt så allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplaneprogrammet och sedan kan detaljplanearbetet påbörjas. När det finns en gällande detaljplan kan bygglov beviljas och byggnationer påbörjas.

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan för detaljplaneprogrammet är att det ska upp för godkännande i kommunfullmäktige under första halvan av 2023. Detaljplanearbete beräknas pågå etappvis med start under 2023 och byggstart för etapp 1 2025.

Förslag på placering nya bostadsområdet Hertsöheden

Förslag på placering nya bostadsområdet Hertsöheden

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Det är planerna för Hertsöheden, Luleås nästa stora bostadsområde.

Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun.

Hertsöheden ska möjliggöra boende för 1 000 till 2 000 personer vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, skolor och annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för det nya bostadsområdet Hertsöheden.

Läs mer

Det finns flera sidor på vår webb där du kan följa samhällsplaneringen för Luleå. Om du är intresserad av fördjupande kunskap kan det vara intressant att kika in på sidan samhällsplanering

Hertsö miljögård

Hertsö miljögård blir åter sommarfik

Luleå barnidrottsförening har sökt pengar från Luleå kommun för att även i sommar driva café och mötesplats på Hertsö miljögård. Den 20 april, klubbade kultur-och fritidsnämnden 160 000 kronor till sommarsatsningen. Hertsö Miljögård.

Utveckling Hertsön/Lerbäcken

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Läs mer här om utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Rekommendationer från ÖP 2013 för Hertsön och Lerbäcken

Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år

• Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden
• Vid planering av ny bebyggelse ska koppling mellan Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat särskilt beaktas
• Möjlighet att ta sig till stranden och använda strandområdet för rekreation ska utvecklas
• Koloniområdet ska utökas österut
• Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat
• Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras
• Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras
• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012
• Utvecklingsplan ska tas fram.

Läs mer utvecklingsplanen Hertsön/Lerbäcken

Lulebo satsar på Hertsön

Luleå växer och som kommunens bostadsbolag har vi en betydande roll i skapandet av framtidens Luleå. Lulebo genomför flera insatser för att rusta upp Hertsön.

Läs mer på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsmöjligheter

Under våren 2021 startade Lulebo ett efterlängtat flerårigt projekt för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. En del garage rivs och ersätts med nya medan övriga renoveras. Parkeringsplatser utomhus renoveras och smalare platser breddas. Projektet utförs i etapper under totalt fyra år och kommer att beröra hela Hertsön. Berörda hyresgäster informeras i god tid innan deras respektive etapper påbörjas.

Renovering av balkonger och uteplatser

Sommaren 2022 inleds projektet med att renovera balkongerna och ersätta nuvarande uteplatser i markplan på Hertsön med nya. Renoveringarna berör alla Lulebos hus på Hertsön och utförs i olika etapper under kommande år. I samband med renoveringarna utförs en del markarbeten i anslutning till husen. Bland annat tas större buskar som skymmer eller döljer entréer bort.

Kulvert för värme vatten byts ut vid Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen

Befintlig kulvert som betjänar Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen med värme och varmvatten är uttjänad och behöver bytas ut. Därför kommer grävningsarbeten som beräknas pågå under hela sommaren 2022 att ske gårdsvis på dessa adresser, både på asfalterade ytor och gräsytor. Alla entréer till hus och tvättstugor med mera är tillgängliga under hela entreprenaden. Däremot kan det tidvis vara problem med biltrafik framför en del entréer.


Fler sopkorgar på Hertsön

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna e-förslag (119 röster) som föreslår att fler sopkorgar placeras ut på Hertsön.

Exempelmodell: Roboverken tar 140 liter skräp och har askkopp och pantrör.

Exempelmodell: Roboverken tar 140 liter skräp och har askkopp och pantrör.

Förslagsställaren beskriver att det är många som rastar hundar och katter på Hertsöns bostadsområde och vid kolonilottsområdet och att det på många ställen saknas sopkorgar att slänga sitt skräp och hundbajspåsar i. Fler sopkorgar skulle leda till minskad nedskräpning i området.

I dagsläget finns omkring 40 sopkorgar utplacerade i området. Stadsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att e-förslaget beviljas och att fler sopkorgar placeras ut längs gång- och cykelbanorna i området.

Polis och trygghet i området

2021-12-07

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

2021-06-02

Samverkansöverenskommelse polisen och kommunen

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Länk till annan webbplats.

Trafik, kommunikation

Kronanvägen

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023, då blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder.

Läs mer om Kronanvägen här

Lövskärsvägen

Lövskärsvägen har byggts om och förstärkts fram till korsningen ut mot Uddebo och brandövningsfältet. Korsningen har även försetts med belysning. Gång-och cykelvägen från Lövskär har även förlängts fram till korsningen.

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Hertsöbornas egna webbplats

Om du vill läsa mer om Hertsön, till exempel få tips om lokala evenemang eller vilka föreningar som finns i området kan du hitta den informationen på Hertsöbornas egna webbplats. Länk till annan webbplats.

Text