Aktuellt i området

Dalbo - detaljplanen har vunnit laga kraft

2018-04-18

Detaljplanen för det nya bostadsområdet Dalbo har nu vunnit laga kraft. Området kommer att byggas ut i etapper med start i oktober 2018.

Tunga fordon vid nya Dalbo in/ut Bensbyvägen
2018-03-02 -- 2018-11-10

Arbetet med skogsavverkningen har påbörjats i anslutning till Bensbyvägen.
Detta innebär att det kommer att vistas tung trafik i området och trafikanter längs Bensbyvägen bör vara uppmärksam för fordon vid in/utfart från Dalbo-området.

Vid kommande infarter till området avverkas och byggs korta transportvägar
(ca 100-150 m in mot kommande Dalbo) för utforsling av virke till våren.

Nya gatunamn Dalbo

2018-01-24         

Det planerade nya bostadsområdet Dalbo har fått namn på sina gator. Temat för Dalbo har varit lövskog och gatorna har fått namn som till exempel Lövskogsgatan, Vårfrylegatan, Hönsbärsgatan.
Läs mer om namnen i Dalbo.