Dalbo - nytt bostadsområde

Luleå växer och med det kommer behovet av ytterligare bostadsområden i ett stadsnära läge. Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden erbjuder Dalbo närhet till stadens service men också närhet till naturen och vattnet.

Dalbo innebär också en möjlighet att tillskapa ett stadsnära verksamhetsområde för mindre störande verksamhet för att kunna erbjuda företag en möjlighet att etablera sig i Luleå.

Luleå kommun har som ambition att skapa ett bostadsområde där man vill bo med fokus på barn och barnfamiljer. Området ska vara attraktivt, tillgängligt och funktionellt för att kunna möta önskemål från framtida boende.

Bostadsområdet Dalbo kommer inledningsvis att ha 120 bostäder varav 80 av dem är villor. I anslutning till området är det även planerat ett mindre verksamhetsområde för små företag. Tanken är att arbetet i området skall starta under 2018 och kommer att byggas i etapper under 2018-2020.

Röjning av skog

Just nu (oktober 2017) arbetar ÅF på med geoundersökningar i området

En ansökan om avverkningslov har skett och eventuellt kan avverkning på området ske innan byggnationen drar igång i maj. Men inget arbete kommer att inledas innan dess att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket kan ske i februari/mars.

När skogsröjningen startar kan det innebära att det längs Bensbyvägen kommer att vistas större fordon. Boende i närliggande byar, Persön, Örarna, Brändön samt Bensbyn som använder Bensbyvägen kommer att känna av den ökade byggtrafiken i området även då själva byggandet tagit fart.

Flerbostadshus på sikt

I området ges plats för villor, radhus/kedjehus och vissa delar släpps sedan för markanvisning till byggherrar där tanken är att bygga mindre flerbostadshus.

Samråd: Dalbo - nya tomter för bostäder och verksamheter

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att planlägga för bostäder samt tomter för verksamheter i området öster om Bensbyvägen och norr om Revelsuddsvägen. Området, Dalbo, är utpekat som prioriterad zon för utbyggnad i översiktsplanen. Idag består området av produktionsskog som bedöms ha ringa naturvärden.

Bostäderna kommer i huvudsak att bestå av småhus på friliggande tomter som fördelas via den kommunala tomtkön. Utöver detta avsetts mark för rad-, kedje-, eller parhus samt lägenheter i flerbostadshus i upp till två våningar. Totalt beräknas området innehålla ca 120-130 bostäder. Norr om bostadsområdet planeras ett område på ca 5 hektar med tomter för kontor och verksamheter.

Bostadsområdet kommer att kopplas samman med Hällbacken genom huvudgatan samt gång- och cykelvägar. Verksamhetsområdet får en egen infart från Bensbyvägen och avskiljs från bostäderna med ett grönområde.

Förslag till detaljplan för del av Björsbyn 1:12, Dalbo

Detaljplan ut för granskning

Detaljplanen för Dalbo ska ut för granskning i oktober 2017 och har passerat SBN i december och ska upp för beslut i KS i januari/februari 2018.

Smidiga övergångar längs Bensbyvägen

Området kommer att angöra Bensbyvägen vid tre platser; i höjd med Björsbyvägen, Hällbacksvägen samt ytterligare en anslutning närmare Bensbyn. Två cirkulationsplatser är planerade för att underlätta trafikflödet vid korsningarna.
Inom området anläggs gång- och cykelvägar samt passager över Bensbyvägen i anslutning till cirkulationsplatserna. Dessutom planeras för två gång- och cykeltunnlar. Detta för att säkerställa en smidig övergång till bostadsområdet Hällbacken och dess förskola.

När det gäller innehållet i planen/på området så kan sägas att vi i detta läge (januari 2018) inte kommer att gå vidare med den norra GC-porten då höjdskillnaderna gör det väldigt svårt att bygga en tunnel under Bensbyvägen.

Kontakt

Arbetet drivs i projektform där Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har huvudansvaret för samordning och projektledning.

Projektledare bygg: Jan Löfgren, jan.lofgren@lulea.se 0920 45 33 14

Förprojektering och utredning: Linn Adolfsson, Linn Adolfsson