Dalbo - nytt bostadsområde

Luleå växer och med det kommer behovet av ytterligare bostadsområden i ett stadsnära läge. Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden erbjuder Dalbo närhet till stadens service men också närhet till naturen och vattnet.

Information om namn på gator, aktuella händelser, visioner för området, m.m finner du i höger spalt.

 

Tidplan för Dalbo

2018

  • Granskningshandlingar från konsult leverans - v. 26 2018
  • Upphandling av entreprenör för gata, VA, parkarbeten – okt/nov 2018

2019

  • Första spadtaget– jan 2019
  • Byggstart etapp 1 – jan 2019 (byggtid ca 1 år)
  • Fördelning tomter till tomtkö hösten 2019/våren 2020

2020

  • Byggstart etapp 2 – jan 2020 (byggtid ca 10 mån)
  • Tillträde tomter etapp 1 sommaren 2020
  • Tillträde tomter etapp 2 – årsskiftet 2020/2021 (inkl. verksamhetstomter)

2021

  • Hela området färdigställt 2021 (inkl. cirkulationsplatser, ytskikt, parker mm.)

Notera att tidplanen kan komma att ändras under arbetets gång.

Stadsnära verksamhetsområde

Dalbo innebär också en möjlighet att skapa ett stadsnära verksamhetsområde för mindre störande verksamhet för att kunna erbjuda företag en möjlighet att etablera sig i Luleå.

Luleå kommun har som ambition att skapa ett bostadsområde där man vill bo med fokus på barn och barnfamiljer. Området ska vara attraktivt, tillgängligt och funktionellt för att kunna möta önskemål från framtida boende.

120 nya bostäder

Bostadsområdet Dalbo kommer inledningsvis att omfatta 80 småhustomter som kommer att erbjudas till den kommunala tomtkön. Det planeras även för ett antal markanvisningar med områden tänkta att bebyggas med radhus/kedjehus i ett senare skede. I anslutning till området är det även planerat ett mindre verksamhetsområde för små företag. Tanken är att arbetet i området skall starta under 2018 och kommer att byggas i etapper under 2018-2020.

Fördelningen av småhustomter planeras till hösten 2019/våren 2020.

Flerbostadshus på sikt

I området ges plats för villor, radhus/kedjehus och vissa delar släpps sedan för markanvisning till byggherrar där tanken är att bygga mindre flerbostadshus.

Planområdet är cirka 38 hektar stort. På södersluttningen ner mot Sinksundet ska det byggas cirka 120-130 bostäder, fördelat på cirka 80 tomter för friliggande småhus i 18 kvarter, fyra kvarter med parhus, kedjehus eller radhus och ett kvarter med flerfamiljshus i två våningar.

Villatomterna beräknas variera i storlek mellan 850 och 1 050 kvadratmeter.

Röjning av skog

Skogsröjningen av området startar i mars och beräknas färdigt slutet april. Det innebär att det längs Bensbyvägen kommer att vistas större fordon. Boende i närliggande bostadsområden och byar, Hällbacken, Persön, Örarna, Brändön samt Bensbyn som använder Bensbyvägen kommer att känna av den ökade byggtrafiken i området även då själva byggandet tagit fart.

Detaljplan vunnit laga kraft

Detaljplanen för Dalbo har vunnit laga kraft den 28 mars 2018.

Förslag till detaljplan för del av Björsbyn 1:12, Dalbolänk till annan webbplats

Smidiga övergångar längs Bensbyvägen

Området kommer att angöra Bensbyvägen vid tre platser; i höjd med Björsbyvägen, Hällbacksvägen samt ytterligare en anslutning närmare Bensbyn. Tre cirkulationsplatser är planerade för att underlätta trafikflödet vid korsningarna.
Inom området anläggs gång- och cykelvägar samt passager över Bensbyvägen i anslutning till cirkulationsplatserna. Dessutom planeras för en gång- och cykeltunnel. Detta för att säkerställa en smidig passage för gående och cyklister till bostadsområdet Hällbacken och dess förskola.

Kontakt

Arbetet drivs i projektform där Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har huvudansvaret för samordning och projektledning.

Projektledare bygg: Jan Löfgren, jan.lofgren@lulea.se 0920 45 33 14

Projektledare: Linn Adolfsson, Linn Adolfsson 0920 45 46 19