Luleå kommun logo

Luleå Industripark - Svartön

Luleå Industripark heter det nya området där Svartön och Hertsöffältet ska öppnas upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.
Karta över det tilltänkta industriområdet

Luleå växer och nu planerar kommunen för Luleå industripark. Det blir en plats för smart och hållbar industri som utvecklar och använder innovativa lösningar.

Hållbarhet och innovation är ledord när attraktiva och jämlika arbetsplatser med världen som arbetsfält skapas. Luleå industripark blir en grön arbetsmiljö med goda kommunikationer, utvecklande samarbeten, nätverk och utvecklingsmöjligheter.

Området där industriparken planeras, Hertsön/Svartön, har länge varit utpekat som en lämplig plats för industriverksamhet. Här finns en väl utbyggd infrastruktur med väg, järnväg, och framförallt närhet till hamn för effektiv omlastning.

Luleå Industripark blir en tillväxtmotor inom framtidens energiomställning som även bidrar till Luleås mål för hållbarhet och attraktionskraft.

  • Här ska Luleå Industripark växa fram.
  • Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet.
  • Arbetet startar 2021.
  • År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Aktuellt i området

Här informerar vi om det som händer på Svartön avseende Luleå Industripark. På bilden syns delar av projektledaregruppen på bron från Hertsöfältet till Svartön som kommer att fungera som länk mellan de båda områdena.

Vi arbetar i projektet

AFRY

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

Luleå Energi - LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Luleå Energis roll i energiomställningen

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtidssäkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle.

På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

Luleå kommun

Här ses Jan Löfgren, Ulrika Larsson, Maria Ekholm, Fredrik Bladfors, Anna Karlsson och Charlotte Reinholdt

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från stadsbyggndsförvaltningens avdelningar.

Luleå kommun bygger infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken. Vi är ett stort team som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

Övriga samarbetspartners

Kontakt

Se flik nedan

Bakgrund - Agenda 2030

Utgår från Agenda 2030

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

 – Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Beslut i ärendet

Vägar till Hertsöfältet rustas

 Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsuskott idag godkänt igångsättningstillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

2021-03-05

Både gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen, är cirka en kilometer.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Inför fortsatt exploatering av Hertsöfältet behöver vägnätet förstärkas. Hertsövägen mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen byggs om och förstärks. Och ca en kilometer lång gång- och cykelväg byggs längs Hertsövägen.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Kontakt

Huvudprojektledare:
Charlotte Reinholdt, Luleå kommun
073 075 85 29
charlotte.reinholdt@lulea.se

Projektledare:
Jan Löfgren, Luleå kommun
072 553 19 33
jan.lofgren@lulea.se

Kommunikation:
Eva Sundgren, Luleå kommun
070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Senast publicerad: 2021-09-15Senast uppdaterad: 2021-09-15