Luleå kommun logo

Luleå Industripark - Hertsöfältet

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.

Området på 125 hektar mark består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Närhet till hamnen

Luleå Industripark ligger i nära anslutning till Luleå Hamn som tar hand om varor och gods året runt. Luleå Hamn är också hemmahamn för fyra isbrytare som säkerställer hamndriften vintertid. Hamnområdet utvecklas ytterligare med Norrbotniabanan, järnvägsanslutning till en ny godsterminal och inte minst Malmporten, ett av Sveriges största farledsprojekt som rustar sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

Här ska Luleå Industripark växa fram.

Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet.

Arbetet startar 2021.

År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Aktuellt i området

Arbetet med etableringen av Luleå Industripark - Hertsöfältet startade våren 2021 med nedtagning av träd.

Trafikstörningar i området

Omledning trafik Lövskärsvägen
2021-08-02 -- 2021-10-29

Räkna med längre körtid om du ska till eller från Lövskär under perioden augusti till oktober. Vi ska nämligen förstärka, och göra vägen smalare. Dessutom bygger vi ny gång- och cykelvägen parallellt med Lövskärsvägen.

Det populära friluftsområdet Hertsöträsket kan nås under hela byggperioden. Följ väganvisningar

Det populära friluftsområdet Hertsöträsket kan nås under hela byggperioden. Följ väganvisningar

Vi har påbörjar arbetet med Luleå industripark - Hertsöfältet. Det innebär att vi röjt skog för att göra plats för kommande industrietableringar. I samband med detta arbete ska vi förstärka en del av Hertsö - Lövskärsvägen som leder in mot Industriparken. Vi bygger även en nya gång- och cykelväg som dras på norra sidan av vägen.

Omledning av vägar inom området

Eftersom en del av Luleå Industripark ska etableras i området på östra sidan av Gräsörvägen ska den nuvarande gång- och cykelvägen som ansluter till gamla Lövskärsvägen stängas. I stället bygger vi en helt ny gång- och cykelväg som går parallellt längs Lövskärsvägen till korsningen mot Gräsörvägen.

Vi arbetar i projektet

AFRY

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

LULEÅ ENERGI - LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Luleå Energis roll i energiomställningen

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtidssäkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle.

På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

LULEÅ KOMMUN

Här ses Jan Löfgren, Ulrika Larsson, Maria Ekholm, Fredrik Bladfors, Anna Karlsson och Charlotte Reinholdt

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från stadsbyggndsförvaltningens avdelningar.

Luleå kommun bygger infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken. Vi är ett stort team som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS

Kontakt

Se flik nedan

Bakgrund - Agenda 2030

Utgår från Agenda 2030

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

 – Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Beslut i ärendet

Vägar till Hertsöfältet rustas

2021-03-05

 Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsuskott idag godkänt igångsättningtillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

Både gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen, är cirka en kilometer.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Inför fortsatt exploatering av Hertsöfältet behöver vägnätet förstärkas. Hertsövägen mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen byggs om och förstärks. Och ca en kilometer lång gång- och cykelväg byggs längs Hertsövägen.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Kontakt

Huvudprojektledare:
Charlotte Reinholdt, Luleå kommun
073 075 85 29

Projektledare:
Jan Löfgren, Luleå kommun
072 553 19 33
jan.lofgren@lulea.se

Kommunikation:
Eva Sundgren, Luleå kommun
070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Senast publicerad: 2021-09-15Senast uppdaterad: 2021-09-15