Risslan - nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter

I Porsödalens industriområde byggs för att placera en ny station för räddningstjänsten och ÅVC- Återvinningscentralen. Entreprenör i samverkan med Luleå kommun är PEAB. Inflyttning Luleå Räddningstation sker i november 2020. Markarbete pågår i området till oktober 2021.

Här pågår byte av fjärrvärmeledning längs Depåvägen. Arbetet innebär även att det byggs en ny GC-väg som erätter den gamla.

Här pågår byte av fjärrvärmeledning längs Depåvägen. Arbetet innebär även att det byggs en ny GC-väg som erätter den gamla. Foto: Maj 2019

Flygbild över Lilla Mjölkuddsberget där projekt Risslan arbetar för att bereda mark till den nya fastigheten för Rärddningstjänsten. Foto:Henrik Vintén, Peab Anläggning

Flygbild över Lilla Mjölkuddsberget där projekt Risslan arbetar för att bereda mark till den nya fastigheten för Rärddningstjänsten. Foto: 21 september 2018 Henrik Vintén, Peab Anläggning

Minimera
Nya trafiklösningar byggs

På uppdrag av Luleå kommun har projektören SWECO tagit fram en visualisering av den nya rondellen längs Haparandavägen i höjd med Depåvägen på Porsödalens industriområde.

 

Det aktuella planområdet är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr. Området består av en skogsklädd höjd och gatumark.

 

I planen möjliggörs även nya trafiklösningar med bland annat cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar. Arbetet med att bygga ny cirkulationsplats innebär att Haparandavägen kommer att stängas av för trafik under perioden april (efter påsk) till slutet av oktober 2019. I samband med avstängningen grävs även Haparandavägen av för nedläggnig av vattenledningar. Ledningarna är markerade med grön streckad linje på kartan ovan.

I planen möjliggörs även nya trafiklösningar med bland annat cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar.

I planen möjliggörs även nya trafiklösningar med bland annat cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar.

 

Avstängningen av Haparandavägen sker gemensamt med projekt Östra Länken som under perioden arbetar i området Haparandavägen-Banvägen-Midgårdsvägen.

Vy över området september 2018.

Vy över området september 2018.

 

Ny dagvattenlösning påbörjad

En ny dagvattenledning har börjat förläggas efter trettonhelgen, den sträcker sig från den nya tomten för räddningstjänsten ut mot Haparandavägen. Där viker den av norrut mot Rutvik och går parallellt mellan Depå- och Haparandavägen fram till Traktorvägen där den viker av åt höger mot Porsön, korsar Haparandavägen och Gårdsvägen för att mynna ut i Björkskatafjärden.

Projektledarna om bygget

I filmen ser vi projektledare Jens Engberg från Luleå kommun och platschef Jonas Haapaniemi Peab Anläggning berättar om projekt Risslan.

Återställ
Tidplan
Återställ
Kontaktuppgifter
Återställ
Handlingar