Kyrkstadsrådet - världsarvets förvaltningsråd

Världsarvets ägare och förvaltare ansvarar för drift och underhåll - var för sig men utifrån en gemensam plattform - förvaltningsrådet och förvaltningsplanen.

Unesco uppmanar världsarvens parter att samverka kring förvaltningen. För Gammelstads kyrkstad sker detta genom Kyrkstadsrådet. Där samlas de parter som ansvarar för mark och byggnader inom området samt de som genom myndighetsutövning och verksamhet har betydelse för världsarvet.

Ägare av vägar, mark eller byggnader består av Luleå kommun, Nederluleå församling, Nederluleå kyrkstugeägarförening (representerar omkring 600 stugägare), Nederluleå hembygdsförening, Kyrkbyns intresseförening (representerar Kyrkbyborna) och Trafikverket.

Intressenterna i Kyrkstadsrådet är Länsstyrelsen och Visit Luleå.

Kulturchefenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Luleå kommun är Kyrkstadsrådets ordförande.

 

Kyrkstadsrådets uppdrag


Kyrkstadsrådet ska arbeta för att bevara världsarvets kulturhistoriska värden och för att utveckla besöksmålet på ett hållbart sätt.

  • Rådet ansvarar för att en förvaltningsplan tas fram, följer upp den löpande och avrapporterar på begäran till Unesco via den periodiska rapporteringen.
  • Rådet ska verka för att världsarvets förvaltare tydliggör världsarvsuppdraget i respektive organisations uppdragsbeskrivningar och verksamhetsplaner.
  • Rådet ska vara en diskussionsgrupp av vikt för respektive förvaltares remisshantering i strategiska och långsiktiga frågor som berör världsarvsområdet. Varje aktör äger dock sina respektive beslut.
  • Rådet ska vid behov uppmärksamma hot mot världsarvet och driva gemensamma strategiska frågor kring bevarande och utveckling.

 

Till stöd för Kyrkstadsrådets arbete finns världsarvssamordnaren som har i uppdrag att samordna världsarvets ägare och intressenter. Länk till kontaktuppgifter.öppnas i nytt fönster