Förvaltningsplan 2015-2020

Att förvalta ett världsarv förpliktigar. Underhåll och utveckling måste ske på ett genomtänkt sätt som tillvaratar platsens Outstanding Universal Values (OUV). Därför har världsarvets ägare och intressenter, enligt UNESCO:s Operational Guidelines, uppdraget att ta fram en gemensam förvaltningsplan.

Syfte med förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen fungerar som en gemensam plattform för alla ägare, myndigheter och övriga aktörer som på olika sätt verkar i Gammelstads kyrkstad. Planen beskriver övergripande världsarvsområdets universella värden (OUV) och målsättningarna för hur de ska bevaras, utvecklas och förmedlas. Prioriterade utvecklingsområden är identifierade och de olika ansvarsområdena klargjorda.

Förutsättningar, underlag och avgränsning

  • Förvaltningsplanen motsvarar Planer & Riktlinjer i dokumentstrukturen för Luleå kommuns översiktsplan [Program för Vision Luleå 2050].
  • Förvaltningsplanen förhåller sig också till den Regionala turismstrategin för destination Swedish Lapland 2014-2020.
  • Planens geografiska avgränsning utgörs av världsarvsområdet samt världsarvets buffertzon.

Uppdragsgivare och process

Förvaltningsplanen har tagits fram på uppdrag av världsarvets förvaltningsråd Kyrkstadsrådet vars parter äger förvaltningsplanen. Processen följde en särskild dialogmetod med "samrådsmöten" och remissförfarande i syfte att säkerställa en bred förankring. 

Förvaltningsplanen beslutades av Kyrkstadsrådet den 22 maj 2015. Nu ansvarar respektive part för att i sina verksamheter arbeta mot att målen i förvaltningsplanen uppfylls. Detta kommer löpande att följas upp av Kyrkstadsrådet under planperioden.