Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialförvaltningen Lex Maria-anmäler vårdskador

Socialförvaltningen i Luleå gör två Lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg.
– Det är oerhört ledsamt att det inträffar i vår verksamhet och vi måste se över hur vi rapporterar mellan personalen när det gäller våra vårdtagare, säger Åsa Heikkilä, områdeschef.

En anmälan gäller en fallolycka som inträffat vid ett vård- och omsorgsboende under juni månad. Den andra anmälan gäller en fördröjd bedömning av en infekterad tå. Trots att behandling sattes in omgående försämrades såret vilket ledde till amputation av tån.

I båda fallen är det främst rapportering och dokumentation mellan vårdpersonalen som har brustit. För att liknande inte ska inträffa igen har följande åtgärder vidtagits:

  • Teamträffar varje vecka där enhetschef och vård- och omsorgspersonal deltar.
  • Systematiskt kvalitetsarbete med vårdprevention med stöd av det nationella kvalitetsregistret Senior alert.
  • Utbildningsinsatser för att stärka kompetensen när det gäller omvårdnad och förebyggande vård i samband med sår, fall och undernäring samt förtydligande att följa givna ordinationer från ansvarig förskrivare av hjälpmedel.
  • Tydliggörande av personalens ansvar att använda de informationskanaler som finns i journalsystemet och att ta del av aktuell dokumentation.