Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Individens behov i centrum för kommunens socialförvaltning

Sedan januari 2017 arbetar Luleå kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom socialförvaltningen, individens behov i centrum (IBIC). Arbetssättet ska bidra till bättre hälsa för kommunens brukare och övriga medborgare.

– Vårt nya arbetssätt innebär större delaktighet för våra brukare och större möjligheter för dem att påverka sin vardag, säger Pia Berglund, områdeschef på socialförvaltningen och ansvarig för införandet av det nya arbetssättet.

Att arbeta enligt IBIC innebär att personalen utgår från individens resurser, behov och mål och de använder ett gemensamt språk för att beskriva behoven. Uppföljning är en viktig del i arbetet för att kunna utvärdera om socialtjänstens insatser leder till resultat för den enskilde.

Arbetssättet kan tillämpas för alla vuxna personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, som ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

IBIC är en nationell modell för socialtjänsten, framtagen av socialstyrelsen. Att införa det nya arbetssättet är ett långsiktigt förändringsarbete som kommer att pågå inom kommunens socialförvaltning under de närmaste åren.

Mer om IBIC kan du läsa här.