Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Jag känner att jag gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer"

Petra Olofsson

Petra Olofsson är enhetschef på barn- och ungdomssektionen. De jobbar med barn- och ungdomsvård inom området myndighetsutövning.
– Att arbeta med barn och unga är ett svårt område och det är en komplex yrkesroll att behärska. Det krävs medvetenhet, erfarenhet, kompetens och kunnande, helt enkelt yrkesskicklighet i handläggarrollen och det är något som kräver tid, engagemang och vilja för att uppnå, säger hon.

På Petras enhet arbetar nio handläggare som har hand om barn och unga inklusive deras familjer som blir föremål för utredning och eventuella insatser som initierats via anmälan eller ansökan.

– Det kan till exempel handla om att polismyndigheten skickar anmälan om att de gjort en utryckning till en adress där föräldrarna bråkar eller utövar våld mot varandra och där det finns barn i familjen som riskerar att fara illa. Det kan också handla om att föräldrarna själva ringer till oss och begär att få föräldrastöd via öppenvården då de har svårt att hantera en ungdom som trotsar gränssättning, skolkar från skolan och utåtagerar hemma.

I distrikten behöver de kunna hantera allt i myndighetsprocessen, från anmälan med skydds- och förhandsbedömning till utredning, beslut, verkställighet av insats och uppföljning.

Ibland behöver Petra och hennes kollegor göra utredningar utan samtycke och lägga fram beslut till politikerna om att ett barn eller ungdom behöver placeras utom hemmet med stöd av tvång enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

– De familjer vi möter kan vara välmotiverade, ha en god insikt och en positiv inställning men det kan även vara familjer där det finns mycket motstånd, konflikter, stora svårigheter och där de saknar vilja och motivation till förändring. När barn och ungdomar placeras med tvång utom hemmet kan det bero på omsorgsbrister i föräldraskapet eller på ungdomens egna socialt negativa och avvikande beteenden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att ha ett meningsfullt, utmanande och varierande arbete där jag känner att jag kan göra skillnad för barn, ungdomar och deras familjer. Vi som jobbar tillsammans hjälper och stöttar varandra i detta komplexa arbete. Vi följer samhällsutvecklingen och förändrar vår verksamhet därefter och har hela tiden fokus på förbättringsområden.

Vad är svårast?

­– Det är svårt att känna sig trygg i att vi gör rätt saker för våra klienter, att vi har gjort ett tillräckligt gott arbete och att vi samtidigt har fokus på förbättringsområden och verksamhetsutveckling. Svårt är också att komma nära klienter, bygga tillit och förtroende när man arbetar med myndighetsutövning och inte känner de personer som man ska utreda och försöka hjälpa.