Frågor och svar

Vad innebär det nya ersättningssystemet?
Det innebär att Sveriges kommuner får en förändrad statlig schablonersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga från och med den 1 juli 2017. Förändringen innebär att det blir fler stödboenden och alternativa boendeformer än traditionella HVB-hem.

Kommer det nya regelverket kring ersättningssystemet att påverka skolgången för de ensamkommande barnen?
Det kan påverka samverkan mellan skola-elev-boende. Förändring av boendeform för de ensamkommande barnen kan innebära en större självständighet och mindre vård och omsorg vilket troligtvis påverkar delar som läxhjälp, stöd kring rutiner i vardagen, vuxenstöd, med mera.

Vad innebär det nya ersättningssystemet i pengar?
Tidigare fick kommunerna 1 600 kronor per barn och dygn och ytterligare 300 kronor om den var belagd. De nya ersättningarna är 1 350 kronor per barn och dygn för alla ensamkommande barn upp till 17 år. Från 18-20 år får kommunerna 750 kronor per ungdom och dygn.

  • Tillfälligt mottagande av asylsökande ensamkommande barn till ankomstkommuner: 3 000 kronor per dygn och barn. I summan ingår årlig ersättning och extraordinära kostnader.
  • Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn till anvisningskommuner:
    52 000 kronor per barn. Avser kostnader för transport, socialtjänstens utredningar och uppföljning, tolk, god man och andra relaterade kostnader.
  • Schablonersättning för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn med uppehållstillstånd under 18 år bör vara 1 350 kronor per dygn.
  • Schablonersättning för unga ensamkommande barn med uppehållstillstånd: 750 kronor per dygn och barn. Barnet ska vara folkbokförd och fått studiehjälp på gymnasienivå.

Rätten till ersättning upphör när personen beviljats etableringsersättning eller när den unges föräldrar anländer till Sverige.

Ingen ersättning ges för personer som har studiemedel.

Rätten till ersättning upphör om kommunens kostnader upphör, till exempel om barnet lämnar landet eller när barnet återförenas med sina föräldrar.

Kommunen får enbart ersättning för asylsökande ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år och som är placerade enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och SoL (socialtjänstlagen).

När asylsökande fyller 18 år träder bestämmelser in som gäller för vuxna.