Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialsekreterarnas arbetssituation granskas

Annika Klefsjö

KPMG har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialsekreterarnas arbetssituation. Syftet är att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna har en bra arbetssituation.
– Vi ser mycket positivt på detta och ska hjälpa till allt vi kan för att underlätta granskningen, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ och familjeomsorgen.

Följande områden kommer att granskas:

  • Organisation: Är organisationen ändamålsenlig?Finns riktlinjer/rutiner för att säkerställa att socialsekreterarna får de stöd som de behöver i sin yrkesutövning?
  • Dimensionering: Hur många ärenden hanterar respektive socialsekreterare? Kan ärendemängden per handläggare bedömas som rimlig?
  • Arbetsmiljö: Har nämnden en strategi för att tillgodose kompetensförsörjningen med socialsekreterare? Hur ser personalomsättningen ut för socialsekreterare? Bedrivs arbetet med arbetsmiljö och säkerhet på ett ändamålsenligt sätt?

Granskningen kommer att genomföras genom uppföljning av dokument och intervjuer med tjänstemän och politiker under april-september.

Kontakt

Annika Klefsjö, verksamhetschef individ och familjeomsorg, 0920-45 55 79