Vad vi gör på Treklövern

Glatt på stödcentret.

På Treklöverns stödcenter står individen i centrum. Vi ger individanpassade insatser och det är lika självklart som rätten att bli bemött med respekt, värme och professionalism.

Varje individ har en individuell genomförandeplan. Den utgår från dennes behov av handledning, hjälp och stöd. Planen uppdateras årligen eller oftare om man önskar.

Vi lägger stor vikt vid löpande kvalitetsarbete som kost, friskvård, metodutveckling och gemensamma aktiviteter och annat som främjar individens livskvalitet.

Hur stödcentret kom till

Vi var tidigare uppdelade i en gruppbostad och ett stödboende. Då hade verksamheterna ingenting med varandra att göra. Personalen jobbade var för sig och det var långa arbetspass och mycket ensamarbete.

Nu arbetar vi tillsammans i ett gemensamt stödcenter och fördelarna märks tydligt. Vi är fler i personalen och individerna har fått ett större socialt nätverk med bättre möjligheter att påverka sin vardag.

Vad vi gör

Treklöverns verksamhetsidé är att vi ska ha ett 24-timmarsperspektiv för indivden. Individen ska äga sitt eget liv. För att få komma till oss krävs ett beslut enligt lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Vår målgrupp är alla som har någon form av funktionsnedsättning.

Vi arbetar efter metoden ett självständigt liv (ESL). Individen ska vara delaktig i alla beslut som tas. Vi anser att alla individer är unika och har rätten till en fungerande kommunikation.

Vi arbetar med genomförandeplaner, uppföljningar och nätverksträffar. På dessa träffar kan vi se om arbetet vi utför är rätt för individen.

Personalen ingår i olika kompetensgrupper som tecken och demens, neuropsykiatri, autism och ESL. Vi samarbetar med kommunens metodutvecklare och har gemensamma arbetsplatsträffar och planeringsdagar några gånger per år. Målet är att vi ska följa med i utvecklingen och öka vår kompetens för att kunna möta individens funktionsvariation och behov.

Vi lägger stor vikt vid att ha ett bra samarbete med anhöriga, gode män och förvaltare som bjuds in till olika träffar med oss. Vi samarbetar även med sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.