Till vad kan jag få ekonomiskt stöd?

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ges enligt en särskild norm för att täcka hushållets löpande uppehälle. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon.

Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas. Försörjningsstödet minskas med hushållets inkomster av lön, barnbidrag med mera.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd ges till andra behov, till exempel kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin, och tandvård.