Foto: Luleå kommun

Regelverk och policy - vilka regler gäller?

Kommunens inköp ska göras enligt:
- Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) alt LUF eller LUK
- Kommunkoncernens policy för inköp
- Riktlinjer för hållbara inköp (förvaltningar och nämnder)

Lagen om offentlig upphandling

Kommunen omfattas av lagarna:

 • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)

Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster, koncessioner och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

Lagarna bygger i huvudsak på EG-direktiven om offentlig upphandling och följer fem grundläggande principer:

 • Principen om icke diskriminering
  Ej tillåtet att diskriminera p.g.a. t ex nationalitet eller geografiskt läge.
 • Principen om likabehandling
  Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar
 • Principen om transparens
  Upphandling ska ske med öppenhet och förutsebarhet. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Varumärken och krav på särskilt tillverkningssätt får ej anges.
 • Proportionalitetsprincipen
  Kraven ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Skyldighet att godta intyg och certifikat i samtliga EU‐länder

Lagarna specificerar ett antal tröskelvärden som reglerar upphandlingsförfarandet. Beroende av upphandlingens värde styrs reglerna för tidsfrister och annonsering samt hur upphandlingen regleras.

Sedan 1 januari 2016 ligger tröskelvärdet på:

 • 209 000€ (1 910 323 kr) för varor och tjänster
 • 5 225 000€ (47 758 068 kr) för byggentreprenader
 • 534 890 kr för direktupphandling enligt LOU
 • 5 225 000€ (7 758 068 kr) för koncessioner
 • 2 387 903 kr för direktupphandling av koncessioner

Alla upphandlingar både över och under tröskelvärdena regleras av upphandlingslagarna.

Upphandlingar enligt LUF har andra tröskelvärden.

För mer vägledning om offentlig upphandling hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten.länk till annan webbplats

Policy för inköp

Inköpspolicyn beskriver kommunkoncernens regelverk för inköpsprocessen, där kommunstyrelsen är beslutande instans.

Inköpspolicyn för Luleå kommunkoncern fastslår den yttre ram som gäller för kommunens styrelser, nämnder och bolag.

Länk till kommunkoncernens policy för inköp