Inköpsorganisation

Luleå kommun har en inköpsorganisation för inköp av varor och tjänster. För entreprenader finns en särskild organisation där upphandlingarna hanteras av respektive förvaltning.

Inköpsorganisation för varor och tjänster

För inköp av varor och tjänster har kommunen en inköpsorganisation med syftet att uppnå effektiva och hållbara inköp. Kommunens inköpskontor arbetar tillsammans med förvaltningsorganisationen och bildar en inköpsorganisation som ser till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Upphandlare

Kommunens upphandlare bidrar med spetskompetens avseende offentlig upphandling. De arbetar i huvudsak med strategisk upphandling över direktupphandlingsvärdet inom sina respektive avtalsområden. Upphandlarna ska arbeta för att minimera inköpsprocessens totalkostnad.

Inköpssamordnare​

Luleå kommunkoncern består av 11 förvaltningar och Luleå kommunföretag där bland annat de kommunala bolagen Luleå Energi AB och Lulebo AB ingår.
Förvaltningarna och bolagen har en utsedd inköpssamordnare som fungerar som kontaktperson i inköpsfrågor.

Inköpssamordnaren ska arbeta för en effektiv inköpsprocess genom att arbeta aktivt med inköpsbeteende, säkerställa att hög avtalstrohet uppnås och bidra med kompetens i inköpsfrågor.

Förvaltningarnas inköpssamordnare samordnar och upprättar rutiner för direktupphandlingar.

Fokusgrupper​

Fokusgruppernas syfte är att säkerställa att rätt sortiment upphandlas och att en effektiv varuförsörjning uppnås.

Fokusgrupperna är också ett medel för att möjliggöra samordning inom kommunen. Kommunens upphandlingar delas upp i olika produktområden. En fokusgrupp knyts till varje område.

Fokusgrupperna leds av inköpsavdelningen och består av ansvarig upphandlare, inköpssamordnare och/eller de av inköpssamordnaren utsedda deltagare från de förvaltningar som kommer att avropa från produktområdet.

Behörig beställare

En behörig beställare ansvarar för att utföra inköp till verksamheten i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för inköp. Endast behöriga beställare har rätt att beställa från kommunens avtal och utföra direktupphandlingar.

En behörig beställare definieras som:
En beställare med rättighet att handla och med skyldighet att göra det på rätt sätt.