Industrispår / järnväg

Industrispår är järnvägsspår som går mellan industrierna och Trafikverkets järnvägar. Ändamålet är att frakta gods till och från industrierna.

Luleå kommun tillhandahåller och förvaltar järnvägsinfrastruktur för vissa industriområden inom Luleå kommun. Kommunens järnvägsnät har anslutningar till statens spår med tillhörande signal- och starkströmsanläggningar.

Järnvägsinfrastrukturen är öppen för järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med såväl Banverket som Luleå kommun.

Kommunens järnvägsnät har anslutningar till statens spår med tillhörande signal- och starkströmsanläggningar. Järnvägsinfrastrukturen är öppen för järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med såväl Banverket som Luleå kommun.

Trafikeringsrätt

Endast den som träffat trafikeringsavtal med Luleå kommun har rätt att på kommunens järnvägsnät utöva gods- eller persontrafik. Förutsättningen för att trafikeringsavtal skall upprättas är att järnvägsföretaget fått Järnvägsstyrelsens godkännande eller tilldelats auktorisation enlig Järnvägslagen 3 kap § 5. Dessutom krävs att järnvägsföretaget har trafikeringsavtal med Banverket.

Järnvägsnätets omfattning

Gränsen mellan kommunens och Banverkets spår har markerats med skylt som visar ”Här slutar Banverkets spår” resp. ”Här börjar Banverkets spår”. Till kommunens spåranläggningar ansluts, via spårväxlar som kommunen förvaltar, spår tillhörande lokalt etablerade företag. Gränsen markeras med skylten i ”Här slutar Luleå kommuns spår” och ”Här börjar Luleå kommuns spår”.

Beskrivning av infrastrukturen

För spår som upplåts för trafik gäller: spårvidd 1435 mm, största axeltryck (STAX) 20 ton, lastprofil A, träslipers med spikbefästning samt största tillåtna hastighet 30 km/tim. Plankorsning får passeras med 10 km/tim.

Trafikrestriktioner

Generellt gäller att transport av farligt gods eller uppställning av farligt gods inte är tillåten om inte medgivande erhållits av Luleå kommun i varje enskilt fall eller att medgivande reglerats i trafikeringsavtal.

Skador på infrastrukturen och underhållsarbeten kan tillfälligt begränsa möjligheterna att trafikera spåret.

Järnvägsföretag ska hos spåransvarig vid Luleå kommun ansöka om att få utföra specialtransporter. Den spåransvarige kan samråda med Banverket om så bedöms lämpligt innan beslut om transporten fattas.

I trafiksäkerhetsinstuktionen (TRI) och trafikeringsavtalet kan påföras lokala restriktioner som skall beaktas vid trafikutövning på sidospåren.

Ansökan

Endast den som har trafikeringsrätt kan tilldelas kapacitet på Luleå kommuns järnvägsnät.Tilldelning av kapacitet skall ansökas hos Lulelå kommun.

Ansökan ska innehålla uppgifter om antal vagnar, typ av dragfordon, största axeltryck (stax), klocktider, veckodagar och ev. t ransporter av farligt gods.

Ansökan kan dels avse kapacitetsbehov för normalt ett år dels avse ett akut uppkommet eller tillfälligt kapacitetsbehov (ad hoc-ansökan).

Infrastrukturförvaltaren kan kräva att ansökan kompletteras med dokument som redovisar ekonomiska förhållanden som konkursfrihetsbevis, bevis att sökanden inte förkommer i näringsförbudsregistret eller belastningsregistret.

Avgifter

Avgifter för trafikering av kommunens spåranläggningar regleras i trafikeringsavtal mellan Luleå kommun och järnvägsföretag.

Storhedens industriområde
Ektjärnsvägen , Storhedsvägen, Cementvägen, Murbruksvägen, gång och cykelväg vid APC och tre plankorsningar vid magasinen i Karlshäll. Storhedsvägen skyddas av en ljud- och ljus anläggning som styrs genom att växlingssättet kortsluter spårledningen. De övriga saknar vägskyddsanläggning.

Notvikens industriområde
Banvägen och Spantgatan. Båda saknar vägskyddsanläggning.

Trafikledning

Driftledningscentralen vid Banverkets Driftområde Norra trafikleder verksamhet på Notvikens och Storhedens industrispår.
Anordningar i spåret i form av växling, småfordonsväxling eller A-skydd ska begäras och avslutas genom telefonkontakt med tågklarerare för sträckan Boden – Luleå.

Överenskommelse ska träffas om mer än en anordning förekommer samtidigt. Om inget annat beslutas ska trafikledningens rutiner anpassas till Banverkets egna i den mån detta är möjligt.

Största tillåtna hastigheter (sth)

Den största tillåtna hastigheten (sth) på sidospåren är 30 km/tim med tilläggskravet att växlingsrörelse ska kunna stanna på halva siktsträckan. Vid passage av plankorsning gäller speciella hastighetsregler.

Passage av plankorsning

Plankorsningar får inte passeras av spårgående fordonssätt med en högre hastighet än 10 km/tim. Det främsta fordonet ska vara bemannat.

Storhedsvägen
För Storhedsvägen gäller att vägkorsningssignalen (V-signal) visar rött mot spåret när det är stopp. När V-signalen övergår till att visa vitt är rörelse tillåten.

På var sida om plankorsningen vid Storheden skyltas med hastighetstavla för 10 km/tim. Hastighetstavlan gäller endast för vägskyddsanläggningens ringsträcka (spårledningssträcka) totalt ca. 110 meter.

Spårfordon som inte kortsluter spårledningen ska stanna framför plankorsningen och får endast passera plankorsningen när det inte finns några hinder, eller

  • alternativ 1 att vakt stoppar vägtrafiken med röd flagga i dagsljus eller röd lykta i mörker,
  • alternativ 2 att spårledningen kortsluts manuellt så att vägskyddsanläggningen kan visa vitt sken tillfälligt för spårtrafik i samband med passage av plankorsningen

Övriga plankorsningar
För övriga plankorsningar gäller att växlingsrörelser endast får passeras när det inte finns några hinder. Om vägtrafik förekommer i sådan omfattning att det innebär risk att passera plankorsningen ska vägtrafik stoppas av vakt med röd flagga i dagsljus eller röd lykta i mörker.

Spåravsnitt över plankorsningar som saknar vägskyddsanläggning får inte passeras av spårfordon med högre hastighet än 10 km/tim. Hastighetsskylt för 10 km/tim saknas.

Största tillåtna axellast (stax)

Största tillåtna axellast (stax) på spåranläggningarna är 22 ton.
Medgivande för specialtransporter ska begäras hos spåransvarig vid Luleå kommun.

Förhindrande av oavsiktlig rullning

Tillfällig av infrastrukturförvaltare medgiven uppställning eller uppställning för lastning och lossning av spårfordon får endast ske på följande spår.

  • På anslutande dubbelspår vid km 3+800 till 4+000
  • På spår parallellt med magasinen i Karlshäll fr.o.m. km 5+100
  • På anslutande dubbelspår vid km 2+300 till 2+500

Lutningarna på dessa spår är < 2 %0.

Järnvägsföretag som uppställer spårfordon ska se till att oavsiktlig rullning förhindras enligt järnvägsföretagets bedömning genom vagnförstängare, bromssläde eller bromsskor. Järnvägsföretag ska se till att rullning förhindras när spårfordon uppställs på andra infrastrukturförvaltares spåranläggningar som ansluter till kommunens spår.

Konstaterade fel på spåranläggningarna

Den som upptäcker fel på spåranläggningar ska genast underrätta tågklarerare i Boden. Tågklareraren larmar vidare enligt upprättad larmlista och utkallar felavhjälpare från spårentreprenör för att åtgärda akuta säkerhetsbrister.

Säkerhetszon

Längst varje spår ska det finnas ett utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken och de som arbetar nära spårområdet. Säkerhetszonen sträcker sig 2.20 meter från närmaste räl. Inom säkerhetszonen får inte finnas upplag eller annat som kan utgöra hinder för spårtrafiken.

Arbete i spår

Personlig skyddsutrustning i form av varselkläder eller varselväst krävs vid allt arbete inom spårområde. Ett arbete kan, dels vara av den arten att det kräver avstängning av spår (A-skydd), dels vara av sådan art att det kan fortgå även när spåret trafikeras.

För alla former av arbeten i spårområde krävs att:

  • säkerhetszonen är hinderfri när spåret upplåts för trafik
  • att erforderliga kontroller och besiktningar görs för att säkerställa att spåret efter avslutat spårarbete kan trafikeras på ett säkert sätt

Avstängt spår genom att anordna A-skydd
A-skyddsområdets sträckning ska begränsas genom utplacerade hindertavlor. För varje A-skyddsområde ska det finnas en tillsyningsman på arbetsplatsen som begär och avslutar A-skyddet hos tågklareraren i Boden. Tillsyningsmannen ska, dels uppfylla Banverkets kompetenskrav på funktionen både vad avser utbildning och praktiskt tillämpning av funktionen, dels inneha kompetens och erfarenhet för att bedöma när arbetet kräver avstängt spår.

Vid A-skydd kan småfordon och spårgående arbetsredskap tillåtas passera A-skyddsområdet efter överenskommelse med tillsyningsmannen för A-skyddet.

Växling som pågår samtidigt med arbete under A-skydd kan medges passage av A-skyddsområde efter överenskommelse med tillsyningsmannen för A-skyddet. I samband med passage tas hindertavlorna.

Arbete som inte kräver avstängning av spår
Drift- och underhållsarbete i spår, där arbetet inte medför hinder mot att trafikera spåret, kan dels utföras av flera personer under överinseende av person som innehar Banverkets kompetens som skydds- och säkerhetsledare, dels av ensam person som utför enklare arbetsuppgifter. Ensamarbetare som utför t.ex. besiktning eller enklare kontrollarbete skall inneha en kortare infoutbildning om risker vid arbete i spårmiljö.

Normalt erfordras ingen kontakt med tågklarerare om inte information önskas för arbetsmiljöplaneringen av arbetet.

Åtgärder vid inträffad olycka eller tillbud inom trafiksäkerhets- eller arbetsmiljöområdet
I händelse av inträffat missöde på kommunens spåranläggningar är undersökningsansvaret Luleå kommuns.

Anmälan

Järnvägsföretag, spårentreprenör eller uppdragstagare som har verksamhet på Luleå kommuns spåranläggningar ska anmäla olyckor och tillbud inom trafiksäkerhetsområdet men också inom arbetsmiljöområdet då tydliga samband/kopplingar finns till kommunens spåranläggningar.

Anmälan ska göras till Luleå kommun som larmar vidare till berörda enligt larmlista. Vid allvarlig personolycka ska Arbetsmiljöinspektionen informeras av berörd arbetsgivaransvarig organisation. Räddningstjänsten skall informeras av berört järnvägsföretag vid olycka med farligt gods.

Järnvägavdelningen vid Transportstyrelsen ska informeras
vid inträffad järnvägsolycka som medför att människa dödats eller allvarligt skadats, farligt gods släppts ut i miljön eller att spårfordon eller spåranläggning fått betydande skador.

Undersökning
Luleå kommun anlitar spårentreprenören för faktainsamling vad avser fel och brister på infrastrukturen. Den som utför faktainsamlingen ska ha sådan spårteknisk kompetens som spårentreprenören bedömer som erforderlig för faktainsamlingen på kommunens spåranläggningar. Faktainsamlingen kan utgöra del i en utredningsrapport, som om möjligt bör upprättas i samförstånd mellan de enheter som berörts av olyckan eller tillbudet till olycka.

Luleå kommun ansvarar för att system finns för registrering och utvärdering av inträffade missöden.

Återställning
Anlitad spårentreprenör för spårunderhåll återställer spåranläggning till trafikdugligt skick efter eventuell olycka.

Besiktning

Kommunens spåranläggningar ska rutinmässigt säkerhetsbesiktas enligt besiktningsklass B1 i Banverkets föreskrift för ”Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar” BVF 807.2. Besiktningsintervallet är normalt 1 ggr per år. För plankorsningar och signalanläggningar gäller dock 2 ggr per år.

Besiktningsmannen ska uppfylla Banverkets krav på kompetens enligt behörighetskrav i BVF 807.21. Besiktningsprotokollen som utgör kvalitetsdokument över anläggningarnas tillstånd ska ha en arkiveringstid på 3 år.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023