Försäljning av öl klass II

Missbruket av folköl har gått allt längre ner i åldrarna. Folköl är den vanligaste alkoholdrycken som konsumeras av ungdomar i åldersgruppen 15-19 år. För att komma tillrätta med dessa problem har reglerna skärpts för folkölförsäljning och tillsyn.

Ändringar i alkohollagen innebär bl a att den som bedriver detaljhandel eller servering av öl ska anmäla verksamheten till kommunen. På så sätt får kommunen kunskap om var försäljning sker och kan lättare organisera tillsynen. Kommunen har också fått möjlighet att ta ut tillsynsavgift från och med den 1 juli 2001.

Förutom kommunens tillsynsplikt så är även den som bedriver detaljhandel eller servering av öl skyldig att utöva tillsyn, så kallad egentillsyn.

För försäljning av öl klass II gäller särskilda regler eftersom försäljning inte är tillståndspliktig.

Kommunen har möjlighet att förbjuda försäljning av öl under minst 6 månader ifall försäljningsstället bryter mot gällande bestämmelser i alkohollagen. Kommunens möjligheter till sanktioner tar inte över sedvanlig prövning av lagöverträdelse. Vid försäljning av alkohol till minderårig ska kommunen anmäla brottet till Polismyndigheten oavsett om kommunen samtidigt vidtagit någon form av administrativa åtgärder.