Skydd mot olyckor

1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, LSO, i kraft och ersatte då den gällande räddningstjänstlagen. Syftet med lagen är att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde, kommunen och staten ska vidta till skydd mot olyckor.

Enskildas skyldigheter

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Skyldigheter vid farlig verksamhet

I 2 kap. 4 § säger lagen att vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är även skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som avses i stycket ovan ska, enligt 2 kap. 5 § LSO, den som utövar verksamheten underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Underrättelse ska också lämnas om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp.