AGA Gas AB

AGA Gas är belägen bredvid SSAB på Uddebo i Svartöstan i Luleå och bedriver produktion, lagring och distribution av syrgas, kvävgas och argon.

Risker med produkterna:

 • Syrgas är inte brännbar i sig själv men kan orsaka brand i kontakt med olja, fett, trä och textil. Brandförloppet kan då bli explosionsartat.
 • Syrgas kan i flytande form eller som kall gas ge svåra frysskador på hud och ögon.
 • Vid ett större läckage av syrgas bildas ett gasmoln som sprids efter marken och bildar en kraftig dimma. Området som påverkas av gasen kan bli från några hundra meter till fler kilometer beroende på utsläppets storlek och vinden.
 • Vid ett stort utsläpp av kväve eller argon sjunker syrehalten snabbt i omgivningen, vilket kan medföra att människor i närheten kvävs och vid kontakt med flytande vätska får köldskador.
 • Kondensorexplosion medför troligen totalförstörelse av hela anläggningen.

Risker med hanteringen:

 • Läckage av gas från tankar med syrgas, kvävgas eller argon.
 • Brand i tank för gas.

Förebyggande åtgärder:

 • AGA Gas har ett samarbetsavtal med SSAB:s brandskyddsorganisation som ansvarar för en första akut skadebegränsande insats vid en olycka under dagtid på AGA Gas.
 • Vid en brand eller stort utsläpp hos företag i närheten av AGA kommer AGA att stänga sin produktion för att eliminera riskerna för explosion.
 • Påverkan från omgivningen kan ske genom att förorenad luft mättar AGAs luftfilter. Därför finns gasvarnare inmonterad i alla luftintag.
 • Temperaturkontroller och mätningar sker kontinuerlig, kontrollfunktioner finns installerade så att produktionen kan stängas manuellt eller automatiskt.

Kommunal plan för räddningsinsats:

Läs en sammanfattning av Luleå kommuns plan för räddningsinsatser vid allvarlig kemikalieolycka vid AGA Gasöppnas i nytt fönster.

Senast genomförda tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2014-02-04.

För mer information:

AGA Gas AB

971 88 Luleå

070-380 68 20

www.aga.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om AGA Gas verksamhetöppnas i nytt fönster.