Bild på Norra hamn och delar av Bävern.

Markanvisnings­tävling Bävern, Luleå centrum

Efter att räddningstjänsten flyttade från den gamla brandstationen (kvarteret Bävern) ska fastigheten byggas om för att ge plats åt nya verksamheter och bostäder. Nu kan du ta del av förslagen i markanvisningstävlingen.

I oktober 2023 startade Luleå kommun en inbjuden markanvisningstävling för gamla brandstationen i centrum. Kommunen ser framför sig ett hållbart och innovativt blandkvarter där såväl dagens som framtidens Luleåbor trivs.

Fyra team har tagit fram förslag på hur de vill utveckla området. Teamen kommer vara hemliga under hela processen, tills en vinnare är beslutad. Förslagen presenteras därför anonymt. De fyra inlämnade förslagen presenteras här på sidan.

Förslagen kommer bedömas av en jurygrupp. Jurygruppens beslut är ett förslag om vinnare som slutgiltigt ska beslutas av kommunstyrelsen. Slutgiltig vinnare förväntas beslutas av kommunstyrelsen i februari 2024.

Ta del av förslagen

På den här sidan kan du ta del av förslagen. De finns också att titta på i en fysisk utställning på Kulturens hus från och med 22 december. På Kulturens hus kommer enbart den sammanfattade planschen av förslagen att visas. Utställningen pågår till februari 2024.

Var ligger området och vad finns där idag?

Fastigheten ligger i Norra hamn och Luleå centrum. På fastigheten Bävern 1 finns idag Pontusbadet, Luleå Energi Arena samt räddningstjänstens gamla lokaler som även inrymde bland annat SOS Alarm. Kommunen har flyttat all verksamhet från gamla räddningstjänstens lokaler och nu är ett av Luleås mest attraktiva lägen tillgängligt för andra funktioner.

Vad ska byggas på fastigheten?

Den fortsatta utvecklingen av kvarteret ska genomföras med en aktör som vill vara med och utveckla fastigheten tillsammans med Luleå kommun. Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras, samt att ny allmän platsmark ska utvecklas för att stärka stadslivet och evenemangsstråket.

Vision och mål med omvandlingen

Visionen är ett hållbart och innovativt blandkvarter där såväl dagens som framtidens Lulebor trivs.

Tävlingsprocessen

Tävlingsprocessen inleddes med en prekvalificering som du kan läsa mer om på den här sidan:

15 december 2023 var sista dag för de inbjudna tävlingsteamen att lämna in sitt tävlingsbidrag. Efter detta kommer en jury att bedöma förslagen. Juryns bedömningsarbete kommer pågå januari 2024.

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av tjänstepersoner från Luleå kommun samt tre externa personer. Juryn kan komma att inhämta särskild expertis och erfarenhet från referenspersoner. Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna som framgår i tävlingsprogrammet. Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa att de uppsatta målen och visionen uppfylls på mest lämpliga sätt utifrån rådande förutsättningar.

Det vinnande förslaget är det som på ett övertygande och tydligt sätt uppfyller Luleå kommuns vision och mål för kvarterets omvandling samt som på ett lämpligt sätt förhåller sig till platsens förutsättningar och kommunens krav i tävlingshandlingarna. Juryns beslut kommer att motiveras skriftligen.

Juryns beslut om vinnare kommer vara ett förslag till beslut till kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut om vinnare tas av kommunstyrelsen och förväntas ske i slutet av februari 2024.

De inlämnade förslagen är anonyma till dess vinnare är beslutad.

Juryn

7 personer är utsedda att sitta med i juryn.

Från Luleå kommun:

 • Mia Persson, stadsarkitekt, Luleå kommun (ordförande)
 • Karin Geijer, planarkitekt, Luleå kommun
 • Viktor Wäppling, landskapsarkitekt, Luleå kommun
 • Anneli Jonsson-Ölund, projektledare, Luleå kommun

Externa medlemmar:

 • Christer Larsson, arkitekt MSA, Hela staden AB
 • Lars Teglund, LTU Business (lokalt medborgarperspektiv)
 • Kari Nykänen, City Planning Director, Uleåborg, Finland (internationellt perspektiv)

Tidplan

 • 15 maj–28 juni 2023: Prekvalificering.
 • Augusti 2023: Val av deltagare till markanvisningstävling.
 • September 2023: Slutgiltigt beslut om val av deltagare till markanvisningstävlingen tas av samhällsbyggnadsutskottet.
 • Oktober 2023: Tävlingsprogrammet fastställs av kommunstyrelsen.
 • Oktober–december 2023: Markanvisningstävling.
 • Januari 2024: Juryarbete pågår.
 • Februari 2024: Vinnaren tillkännages.


Tävlingshandlingarna består av tävlingsprogram samt bilaga. Dessa anger tillsammans markanvisningstävlingens samtliga förutsättningar och krav.

I tävlingsprogrammet framgår tävlingsuppgiften och tävlingsområdet. Här beskrivs markanvisningstävlingens bedömningskriterier, inlämningskrav och redovisionsform samt tävlingstekniska bestämmelser.

I bilaga Planeringsförutsättningar tydliggörs vilka planeringsförutsättningar som tävlingsteamen behöver ta hänsyn till vid utformning av tävlingsförslaget.

De tävlingsteam som deltar i markanvisningstävlingen ersätts med 100000 svenska kronor (SEK) per team för inlämnat, och enligt tävlingsprogrammet, godkänt tävlingsförslag.

Fastigheten ligger i Norra hamn och Luleå centrum. På fastigheten Bävern 1 finns idag Pontusbadet, Luleå Energi Arena samt räddningstjänstens gamla lokaler som även inrymde bland annat SOS Alarm. Kommunen har flyttat all verksamhet från gamla räddningstjänstens lokaler och nu är ett av Luleås mest attraktiva lägen tillgängligt för andra funktioner.

Den fortsatta utvecklingen av kvarteret ska genomföras med en aktör som vill vara med och utveckla fastigheten tillsammans med Luleå kommun. Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras, samt att ny allmän platsmark ska utvecklas för att stärka stadslivet och evenemangsstråket.

Vi ser framför oss...

...ett hållbart och innovativt blandkvarter där såväl dagens som framtidens Lulebor trivs.

Här finns mycket liv och rörelse och möjlighet att både känna stadens puls och att njuta av naturens skönhet. Här finns sol från morgon till kväll, utblickar mot stad, land och vatten samt närhet till det mesta. Det nya kvarteret har gestaltats med stor omsorg och omtanke och det är tydligt att människan står i centrum. Det är enkelt och tryggt att färdas såväl inom kvarteret som till övriga delar av staden. Kvarteret är en länk i evenemangsstråket och kulturen finns såväl inomhus som utomhus. Flera mindre platser uppmuntrar till en variation av olika aktiviteter och funktioner.

Arkitekturen är karaktärsfull och av hög kvalitet och stadens siluett mot vattnet har fått ett samtida tillskott som samspelar med omgivningen. Den nya bebyggelsen har en stark identitet och skapar en känsla av stolthet. Den manifesterar hur vi tar oss an framtiden med ett mod och en vilja av att våga testa nytt, att vi vill och kan ställa om.

Visionsbild för kvarteret.

Visioner för kvarteret.

Sista dag för frågor har passerat (sista dag för inlämning var 13 november 2023). Frågorna nedan är de frågor som inkommit från tävlingsteamen under frågeperioden.

Fråga 1

Om man vinner markanvisningstävlingen så utläser vi det som att Luleå kommun säljer en färdig byggrätt. Detta innebär att kommunen står för alla detaljplanekostnader och utredningar med mera. Har vi tolkat det rätt?

Kommunens svar:
Kommunen bekostar och driver detaljplaneprocessen. Tilltänkt exploatör kommer få betala planavgift i och med bygglov.

Fråga 2

Vi har en fråga angående redovisningsformen. I tävlingsprogrammet nämns både 8 st A1-planscher och en separat A1-plansch för utställning. Är utställningsplanschen tänkt att också vara en av de maximalt 8 planscherna? Kommer de 8 planscherna att visas i något sammanhang där den enskilda planschen inte ingår?

Kommunens svar:
Tävlingsförslaget får omfatta högst 8 stycken A1-planscher. Av dessa 8 ska 1 vara en A1-plansch som sammanfattar tävlingsförslaget.

Vi ser framför oss att vi antingen kommer redovisa den sammanfattande A1-planschen enskilt eller att alla åtta (8) planscherna redovisas tillsammans.

Fråga 3

I tävlingsunderlaget står det att byggnadshöjd över 45 meter inte är möjligt med hänsyn till riksintresse för totalförsvaret. Är detta 45m över 0-planet eller 45m över nuvarande marknivåer?

Kommunens svar:
Med hänsyn till riksintresse för totalförsvaret får byggnaders totalhöjd inte överstiga 45 meter ovan befintlig marknivå.

Läs artiklarna i Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 2 februari 2024