Vad är en kommun

En kommun är en del av Sverige. Det finns 290 kommuner i landet. Luleå är centrum i Norrbottens län. Grannkommunerna heter Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix. Alla som bor i kommunen kallas kommuninvånare. Luleå kommun är med drygt 74 000 invånare Sveriges 26:e största kommun

Det skulle vara svårt att fråga alla vad de tycker varje gång något ska göras. Därför får alla invånare som fyllt 18 år välja kommunpolitiker vart fjärde år. Det är politikerna som sedan bestämmer om sådant som är viktigt för alla som bor i Luleå kommun. Det kan till exempel handla om hur skolor, badhus och gator ska skötas.
  
Luleå kommun har omkring 7 000 anställda som ser till att det som politikerna bestämt blir gjort. Det finns över 200 yrkesgrupper. De flesta arbetar med vård, skola och omsorg.

Så styrs Luleå kommun

Vart fjärde år bestämmer medborgarna i Luleå vilka politiker och partier som ska sitta i kommunfullmäktige. Det kallas allmänna val. Alla som är över 18 år och bosatta i kommunen får rösta. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ med 61 ordinarie ledamöter. Fullmäktige kan sägas vara Luleås "riksdag".

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor. Till exempel hur mycket skatt vi ska betala och hur mycket pengar vi ska satsa på olika verksamheter. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Luleås "regering" med 15 ledamöter. De leder och samordnar kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser. Till sin hjälp har kommunstyrelsen anställda tjänstemän. 

Nämnder och styrelser

Politiskt tillsatta nämnder finns för skola, social omsorg, fritid, kultur, miljö, räddningstjänst, hamn samt teknisk försörjning. Konsumentnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden har särskilda uppdrag. 
  
Politiskt tillsatta styrelser finns för en del kommunala verksamheter som bedrivs som bolag. Kommunen äger till exempel bolag för bostäder, energi, renhållning och lokaltrafik.