Urvalsprinciper för placering i skolan

När antalet sökanden överstiger antalet platser krävs ytterligare urvalskriterier för att avgöra skolplaceringen.

Urvalsprinciper för skolplacering i förskoleklass och grundskola

I första hand eftersträvas att vårdnadshavarna får sina önskemål om skola tillgodosedda. Om inget önskemål kommer in bereds plats på anvisad skola i skolområdet. Luleå kommun fördelar platserna vid skolenheterna enligt följande förutbestämda principer:

  1. Skolområde (skolpliktiga folkbokförda i skolområdet, skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år)
  2. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
  3. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
  4. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
  5. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare

Urvalsprinciper för skolplacering i Montessori Luleå

Montessori Luleå är en kommunal skola med en särskild pedagogisk inriktning som tar emot elever från alla upptagningsområden. Luleå kommun fördelar platserna vid skolenheten enligt följande förutbestämda principer:

  1. Barn som går i Montessoris förskoleverksamhet i Luleå kommun och barn/elev som går i Montessoris förskole- eller skolverksamhet hos annan huvudman och är på väg att flytta till Luleå kommun (urvalsprincipen gäller endast till placering läsår 2019/2020)
  2. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
  3. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
  4. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
  5. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare.