Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till barn/elev

Tilläggsbelopp kan sökas för enskilt barn eller elev i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem i både kommunala och fristående verksamheter. Barnet/eleven ska vara folkbokförd i kommunen.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilt barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd och det ska vara fråga om extraordinära stödåtgärder.

  1. Läs riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp
  2. Fyll i ansökningsblanketten (wordformulär).
  3. Skicka ansökan i kuvert till adressen som anges i blanketten

När ska ansökan vara inlämnad?
En skriftlig ansökan lämnas in senast 31 oktober för nästkommande kalenderår.
Om stödbehov av extraordinär karaktär uppstår under pågående läsår kan ansökan lämnas in löpande.

Återställ
Kontakt