Öppna data tillgängliga för vidareutnyttjande

Luleå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända datat på det sätt man vill. Någon avgift kommer normalt inte att debiteras under förutsättning att kommunen inte har någon utgift för själva iordningställandet av datat.

Syftet är att stimulera till innovation och transparens. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att det kan återanvändas.

Lagen omfattar inte handlingar som tillhandahålls inom en myndighets affärsverksamhet eller inom utbildnings-, forsknings- och kulturinstitutioner.

Du kan hämta datat till din egen dator. Datat har gjorts tillgängligt i maskinläsbara format som bygger på öppna standarder (t.ex. xml eller csv-filer). Tillgängliga dataset finns under Luleå kommuns Öppna Data i kolumnen till höger på denna sida.