Anmälan om PCB-sanering

Det här är en e-tjänst till dig som ska anmäla PCB-sanering i din fastighet

PCB betyder polyklorerade bifenyler. Det är inte ett ämne utan en grupp av mer än 200 föreningar med liknande kemisk struktur. Farligheten hos dessa varierar men PCB räknas till ett av de farligaste miljögift som vi känner till.

Den som äger en fastighet som är byggd eller renoverad under den tidsperiod då PCB användes i byggmaterial har ett ansvar att undersöka om fastigheten innehåller PCB. Innan fastigheten saneras måste anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som ska saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Anmälan ska lämnas in senast tre veckor tid innan saneringen startas.

Regler om PCB

I en förordning om PCB som trädde ikraft den 1 mars 2007 ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Observera att reglerna gäller inte för en- eller tvåfamiljshus.

Halten för sanering av fogmassor eller golv i en byggnad har satts till 500 mg/kg
(0,05 %). Vid halter mellan 50-500 mg/kg kan fogmassorna eller golven tas om hand vid renovering eller rivning. Vid renovering eller rivning är det viktigt att du har stor noggrannhet och speciella försiktighetsmått vidtas för att förhindra att PCB sprids till omgivningen eller in i byggnaden med spill, damm eller luft.

Här kan du läsa mer om PCB.

Avgift

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar under 2018 en avgift på 1004 kr/timme för handläggning av ärendet.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och bifogar eventuella bilagor. Är det något som inte är ifyllt eller ifyllt felaktigt kommer handläggaren att kontakta dig för kompletering.

Handläggningstiden beräknas till max tre veckor från det att vi har fått in en komplett anmälan.

Till e-tjänstlänk till annan webbplats