Anmälan om installation av värmepump

Den här e-tjänsten är för dig som vill anmäla installation av värmepump på din fastighet

Handläggningen

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig. Handläggningstiden beräknas till ungefär sex veckor. För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och skickar med bilagorna som krävs.

Vad är en värmepump?

​Värmeenergi finns överallt runt oss. en värmepump tar tillvara värmeenergin som finns lagrad i vatten, mark, berg och luft. Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. I ett kylskåp flyttas värme infifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten in i huset.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt gäller för installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Anmälningspliktens syfte är att ge miljö- och byggnadsnämnden kunskap om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.

Vattenskyddsområde

Om värmepumpsanläggningen ligger inom skyddsområde för vattentäkt kan vissa begränsningar och specialregler finnas. I en del fall så är det inte ens tillåtet att ha en värmepumpsanläggning. Besök sidan "Vattenskyddsområdenlänk till annan webbplats" och använd den interaktiva kartan för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Avgift

För 2018 är avgiften 2008 kronor för en bergvärmeanläggning/jordvärmeanläggning. Kostnaden för en annan typ av värmepumpsanläggning som till exempel sjövatten är 3012 kronor.

Det här ska din anmälan innehålla:

 • Karta och situationsplan med måttangivelser som visar följande:
  - Fastighetens läge samt fastighetsgränser
  - Planerad placering av anläggning med angivet mått till tomtgräns
  - Befintliga och planerade vattentäkter inom 100 meter, ange om de är
  grävda eller borrade. Markera även befintliga avloppsanläggningar.
  - Avstånd till sjö/dike/vattendrag
  - Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar)
 • OBSERVERA! Om anläggningen är belägen inom eller på gränsen till Gammelstads fornlämningsområde (Kyrkbyn), ska tillstånd från länsantikvarien vara bifogad anmälan. För markarbeten strax utanför gränsen krävs samråd med länsstyrelsen. Om detta saknas begärs en komplettering till anmälan innan handläggning påbörjas. Se karta över Kyrkbyn.

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats


Läs mer om värmepumpar på www.lulea.se/varmepumplänk till annan webbplats