Anmälan om efterbehandling av förorenat område

Den som äger eller brukar en fastighet ska, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta miljö- och byggnadsförvaltningen (via telefon eller e-post) om det upptäcks en förorening på fastigheten. Föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmälningsplikt

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi behöver er anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet ska anlitas för utredningar/undersökningar/kontroller.

Tillsynsmyndighetens uppgift 

När anmälan kommit till miljö- och byggnadsnämnden ges eventuella råd, upplysningar, förbud eller förelägganden där det anges vilka försiktighetsmått som ska vidtas samt om ytterligare upplysningar, undersökningar eller provtagning kan behövas. För en snabbare handläggning av ärendet kan det vara bra att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen direkt efter utförd miljöteknisk markundersökning för att diskutera åtgärder, åtgärdsmål osv. Det är då mindre risk för krav om kompletteringar från miljö- och byggnadsförvaltningen vid inlämnande av själva anmälan.

Övriga tillstånd eller anmälningar 

Inom ett efterbehandlingsprojekt kan det finnas moment som i sig är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt andra delar av lagstiftningen exempelvis behandling av farligt avfall eller vattenverksamhet.

Avgift

Avgift för handläggning är under 2018, 1004 kr/timme. För att få en så kort handläggningtid som möjligt är det viktigt att du fyller i formuläret sanningsenligt och korrekt samt bifogar eventuella bilagor till anmälan.

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats