Anmälan gällande hygienverksamheter, bassängbad och undervisning

Du som planerar att starta verksamhet inom hygienisk behandling, bassängbad eller för undervisning måste anmäla detta till miljö- och byggnadsnämden innan verksamheten startar. Syftet med anmälan är att nämnden ska ha kännedom om vilka tillsynsobjekt som finns i kommunen.

Anmälningspliktiga verksamheter

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som exempelvis piercing, tatuering, akupunktur, fotvård och viss typ av hudvård.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som ska användas av många. Även badtunnor och bubbelpool.
  • Undervisning för skolverksamheter som förskola, grundskola och gymnasieskola. Även för resurscenter.

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten startar, och innehålla de tekniska beskrivningarna som är nödvändiga, som ritningar över lokalen.

Läs vårt faktablad om de krav som ställs på lokaler

Det kan krävas annan anmälan eller tillstånd också

Tänk på att om du exempelvis tänker servera mat i lokalen kan det också krävas en registrering för det. Det kan även krävas ett bygglov eller en anmälan för byggnation eller ändrad användning av lokaler.

Avgift och handläggning för anmälan

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar en avgift för anmälan. Om den planerade verksamheten innebär en påtaglig hälsorisk (tatuering, piercing, silikoninjektioner) kostar handläggningen 3012 kr. Verksamheter med måttlig hälsorisk (fotvård, öronhåltagning, akupunktur) kostar 2008 kr. För bassängbad och skolverksamhet tas en avgift på 1004 kr/timme handläggningstid.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i formuläret korrekt och sanningsenligt samt bifogar alla bilagor som behövs för en komplett anmälan.

När miljö- och byggnadsförvaltningen har fått in en komplett ansökan får du svar inom sex veckor.

Avgift för tillsyn

När företagaren väl driver en anmälningspliktig verksamhet så innebär det också att miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att göra återkommande kontroller, ibland varje år, ibland vartannat eller vart tredje år.
   Läs mer om tillsyn på den här typen av verksamheter och avgift.

Utebliven anmälan

Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen tagits i bruk kan enligt miljöbalkens 30 kap 1 § samt dess förordning få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr. Det kan även leda till böter och fängelse på upp till två år för otillåten miljöverksamhet.

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats

till blankett, pdföppnas i nytt fönster