Krisledningsorganisation

Krisledningsnämnd

Varje kommun ska ha en nämnd som fullgör uppgifter under så kallade extraordinära händelser eller vid större kriser och olyckor. Luleås krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott under ledning av dess ordförande eller vice ordförande. 

Det är kommunstyrelsens ordföranden eller vice ordföranden som avgör om krisledningsnämnden ska sammankallas. I de allra flesta fall kan kriser hanteras av kommunens normala tjänstemannaorganisation utan att krisledningsnämnden inkallas. Krisledningsnämnden får när den sammankallats överta beslut och verksamheter, som berör händelsen, från andra nämnder. Kommunfullmäktige har upprättat ett reglemente för krisledningsnämnden.

Krisledningsstab

Till krisledningsnämnden finns en stab som består av stabschef, lägesansvarig, kommunikations/informationsansvarig, analys- och strategiansvarig, administration samt en upplysningscentral. Det finns också ett antal ersättare så att staben är uthållig vid en längre kris. Kommundirektören har en samordnande roll med krisledningsnämnden och andra myndigheter.

Förvaltningar och bolag

 

Respektive förvaltnings- och bolagschef har också en krisledningsorganisation inom sin verksamhet. 

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Luleå kommuns TiB är en funktion som har beredskap dygnet runt, alla dagar om året. Funktionens roll är att samordna det initiala krisberedskapsarbetet samt kalla in Luleå kommuns krisledningsorganisation vid behov.